Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng tự động hóa thủy khí ĐH Bách Khoa Hà Nội

Được đăng lên bởi Nam NV
Số trang: 165 trang   |   Lượt xem: 1697 lần   |   Lượt tải: 14 lần
II
------

SÁCH

"Tự động hóa thủy khí"

Tù ®éng ho¸ thuû - khÝ
Ng−êi so¹n: Bïi TuÊn Anh
Bé m«n M¸y vµ Ma s¸t häc

Môc ®Ých m«n häc
„

„

„

Cung cÊp cho SV kh¸i qu¸t vÒ c¸c
phÇn tö thuû lùc, khÝ nÐn.
TÝnh chän c¸c phÇn tö cho hÖ
thèng T§H thuû – khÝ
TÝnh to¸n, x©y dùng s¬ ®å thuû lùc
cho c¸c thiÕt bÞ tù ®éng

Tµi liÖu tham kh¶o
1)

2)

3)

4)

TruyÒn ®éng dÇu Ðp trong m¸y c¾t kim
lo¹i – 1974 (NguyÔn Ngäc CÈn)
C¸c phÇn tö thuû khÝ trong tù ®éng ho¸
- 1997 (NguyÔn TiÕn L−ìng)
HÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng thuû lùc –
2002 (TrÇn V¨n Tuú)
HÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng khÝ nÐn –
1999 (NguyÔn Ngäc Ph−¬ng)

NhËp m«n
M¹ch ®iÒu khiÓn
M¹ch ®éng lùc

X
LHN
X±∆X
p0,Q

ndc

p

Mx
Y

n(v/ph)

ω

T¶i träng

§Æc ®iÓm cña hÖ thèng thuû - khÝ
„
„

„

„

„

ChÊt khÝ nÐn ®−îc
Gi¶ thiÕt chÊt láng kh«ng nÐn ®−îc (thùc tÕ CL cã
m«®un ®µn håi E).
C¸c phÇn tö thuû lùc vµ khÝ nÐn, vÒ ngt¾c kÕt cÊu
gièng nhau (khi thiÕt kÕ l−u ý ®Õn tÝnh chÊt cña chÊt
khÝ vµ chÊt láng). (c¸c phÇn tö khÝ nÐn cÇn chÕ t¹o
víi ®é chÝnh x¸c cao h¬n thuû lùc – do chÊt khÝ
“lo·ng” h¬n chÊt láng).
HÖ thèng thuû lùc: dÇu ph¶i ®−îc thu håi l¹i (kÕt cÊu
ph¶i cã bé phËn thu håi dÇu).
HÖ thèng khÝ nÐn: khÝ qua HT ®−îc th¶i ra ngoµi.

−u, nh−îc ®iÓm cña hÖ thèng
thuû - khÝ
I. ¦u, nh−îc ®iÓm cña hÖ thæng truyÒn ®éng b»ng thuû lùc
„
¦u ®iÓm
„
TruyÒn ®−îc c«ng suÊt cao vµ lùc lín nhê c¸c c¬ cÊu t−¬ng ®èi ®¬n
gi¶n, ho¹t ®éng víi ®é tin cËy cao ®ßi hái Ýt ph¶i ch¨m sãc, b¶o d−ìng.
„
- §iÒu chØnh ®−îc vËn tèc lµm viÖc tinh vµ v« cÊp, dÔ thùc hiÖn tù ®éng
ho¸ theo ®iÒu kiÖn lµm viÖc hay theo ch−¬ng tr×nh cho s½n.
„
- KÕt cÊu gän nhÑ, vÞ trÝ cña c¸c phÇn tö dÉn vµ bÞ dÉn kh«ng lÖ thuéc
víi nhau, c¸c bé phËn nèi th−êng lµ nh÷ng ®−êng èng dÔ ®æi chç.
„
- Cã kh¶ n¨ng gi¶m khèi l−îng vµ kÝch th−íc nhê chän ¸p suÊt thuû
lùc cao.
„
- Nhê qu¸n tÝnh nhá cña b¬m vµ ®éng c¬ thuû lùc, nhê tÝnh chÞu nÐn
cña dÇu nªn cã thÓ sö dông ë vËn tèc cao mµ kh«ng sî bÞ va ®Ëp m¹nh
nh− trong tr−êng hîp c¬ khÝ hay ®iÖn.
„
- DÔ biÕn ®æi chuyÓn ®éng quay cña ®éng c¬ thµnh chuyÓn ®éng tÞnh
tiÕn cña c¬ cÊu chÊp hµnh.
„
- DÔ ®Ò phßng qu¸ t¶i nhê van an toµn.
„
- DÔ theo dâi vµ quan s¸t b»ng ¸p kÕ, kÓ c¶ c¸c hÖ phøc t¹p, nhiÒu
m¹ch.
„
- Tù ®éng ho¸ ®¬n gi¶n, kÓ c¶ c¸c thiÕt bÞ phøc t¹p, b»ng c¸ch dïng
c¸c phÇn tö tiªu chuÈn ho¸.

−u, nh−îc ®iÓm cña hÖ thèng
thuû - khÝ
Nh−îc ®iÓm.
„
- MÊt m¸t trong ®−êng èng dÉn vµ rß rØ bªn trong c¸c phÇn tö, lµm
gi¶m hiÖu suÊt vµ h¹n chÕ ph¹m vi sö dông.
„
- Khã gi÷ ®−îc vËn tèc kh«ng ®æi khi phô t¶i thay ®æi do t...
II
------
SÁCH
"Tự động hóa thủy k"
bài giảng tự động hóa thủy khí ĐH Bách Khoa Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng tự động hóa thủy khí ĐH Bách Khoa Hà Nội - Người đăng: Nam NV
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
165 Vietnamese
bài giảng tự động hóa thủy khí ĐH Bách Khoa Hà Nội 9 10 7