Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng vật liệu điện thầy Hùng

Được đăng lên bởi Ly Nam
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 1815 lần   |   Lượt tải: 3 lần
PHẦN 1 : VẬT LIỆU ĐIỆN

10/11/2013

1

Nội dung môn học
•
•
•
•
•

Chương 1. Mở đầu
Chương 2. Vật liệu dẫn điện
Chương 3. Vật liệu cách điện
Chương 4. Vật liệu bán dẫn
Chương 5. Vật liệu từ

10/11/2013

2

Tài liệu tham khảo
Giáo trình bắt buộc :
1. GIÁO TRÌNH VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ AN TOÀN ĐIỆN
Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
Sách tham khảo :
2. PGS.TS Nguyễn Đình Thắng
Vật liệu điện- NXB tại chức ĐHBKHN

10/11/2013

3

Chương 1 :Mở đầu
1.1 Cấu tạo vật chất
- Dựa vào thuyết mô hình nguyên tử của Bo
- Cấu tạo nguyên tử :
+ Hạt nhân : proton ( +) và Nơtron
+ Vỏ : Đám mây e ( - )

+ Lực liên kết giứa hạt nhân và điện tử :
- Lực ly tâm :
- Lực hướng tâm :
10/11/2013

4

1.1 Cấu tạo vật chất
Tại trạng thái bình thường :

>> Năng lượng của e :

- Ion và năng lượng ion hóa.
Nguyên tử + e => ion (-)
ion (+) + e => nguyên tử, phân tử trung hòa
- Năng lượng ion hóa : là năng lượng cần cấp cho 1 điện tử để nó trở
thành trạng thái tự do. Wi ≥ We
10/11/2013

5

1.2 Cấu tạo phân tử của vật liệu
a. Liên kết đồng hóa trị: 1 số điện tử trở thành chung cho các nguyên tử
tham gia hình thành phân tử
+ Liên kết cộng hóa trị không phân cực
Là trong đó trọng tâm điện tích dương trùng
Với trọng tâm điện tích âm
+ Liên kết cộng hóa trị phân cực ngược lại
b. Liên kết ion : rất bền vững
Được tạo từ 2 ion trái dấu., NaCl, CaCl2
Phân tử Cl2

10/11/2013

6

1.2 Cấu tạo phân tử của vật liệu
c. Liên kết kim loại : là dạng liên kết mà hạt nhân nằm ở các nút mạng tinh
thể, xung quanh có các điện tử liên kết và các điện tử tự do nên các dạng
này dẫn điện và dẫn nhiệt tốt .
Đặc trưng :
- Tính nguyên khối (rắn)
- Tính dẻo do các khối có thể trượt lên nhau
- Tính ánh kim
d. Liên kết Van-dec-van :
Là một dạng liên kết yếu (parafin)

10/11/2013

7

1.3 Thuyết phân vùng năng lượng
Nội dụng :
1. Mỗi điện tử đều có một mức năng lượng nhất định
2. Ở trạng thái bình thường điện tử lấp đầy phân vùng năng lượng ở mức
thấp của nguyên tử, và khi được kích thích thì chuyển lên vùng năng
lượng cao hơn.

10/11/2013

8

1.3 Thuyết phân vùng năng lượng
Dựa vào thuyết phân vùng năng lượng ta chia vật liệu ra 3 loại : Dẫn
điện ; Cách điện ; Bán dẫn

10/11/2013

9

1.4 Phân loại theo từ tính và trạng thái
a. Phân loại theo từ tính
+ Chất thuận từ
+ Chất nghịch từ
+ Chất Dẫn từ ( nói kỹ hơn trong chương 5 )
b. Phân loại theo trạng thái
+ Vật liệu điện ở trạng thái rắn
+ Vật liệu điện ở trạng thái lỏng
+ Vật liệu điện ở trạng thái khí

10/11/2013

10

Chư¬ng 2: VËt liÖu dÉn ®iÖn
2.1. kh¸i niÖm chung
2.1.1. ...
10/11/2013 1
PHẦN 1 : VẬT LIỆU ĐIỆN
Bài giảng vật liệu điện thầy Hùng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng vật liệu điện thầy Hùng - Người đăng: Ly Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
Bài giảng vật liệu điện thầy Hùng 9 10 37