Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng vật liệu kỹ thuật Chương 2

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1640 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHƯƠNG 2: SỰ KẾT TINH

?
Kết tinh là gi?
Là quá trình chuyển pha từ trạng thái lỏng
sang trạng thái rắn tinh thể.

CHƯƠNG 2: SỰ KẾT TINH

?
Tại sao phải nghiên cứu sự kết tinh?

1) Nghiên cứu quá trình kết tinh sẽ làm sáng tỏ các quy luật
chi phối sự tạo thành hạt, từ đó có thể tìm ra các biện
pháp nhận được độ hạt theo ý muốn nhằm nâng cao chất
lượng vật liệu.
2) Nghiên cứu quá trình kết tinh giúp nắm vững các quá
trình chuyển pha khác ở trạng thái rắn (trong nhiệt luyện,
kết tinh lại).

CHƯƠNG 2: SỰ KẾT TINH
2.1. Điều kiện xảy ra kết tinh
2.1.1. Cấu trúc của kim loại lỏng
Đặc điểm cấu trúc của kim loại lỏng:
- Các nguyên tử có xu hướng tạo thành các nhóm
nguyên tử sắp xếp có trật tự.
- Các nhóm nguyên tử sắp xếp có trật tự được hình
thành và tồn tại trong thời gian rất ngắn, sau đó tan đi để
rồi lại hình thành ở chỗ khác và quá trình này xảy ra liên
tiếp.
- Có điện tử tự do và liên kết kim loại.

CHƯƠNG 2: SỰ KẾT TINH
2.1.1. Cấu trúc của kim loại lỏng

?
So với trạng thái rắn tinh thể và trạng thái khí, cấu trúc
kim loại lỏng giống trạng thái nào?

Gần trạng thái rắn tinh thể hơn so với trạng thái khí
giúp cho kim loại lỏng dễ kết tinh

CHƯƠNG 2: SỰ KẾT TINH
2.1.2. Biến đổi năng lượng khi kết tinh
 Trong tự nhiên mọi quá trình tự phát đều xảy ra theo chiều
hướng làm giảm năng lượng dự trữ của hệ.
Ví dụ: Mọi vật đều có xu hướng tự giảm độ cao, vì ở vị trí
thấp có năng lượng dự trữ (thế năng) nhỏ hơn.
 Đối với hệ thống vật chất gồm nhiều chất điểm chuyển
động (nguyên tử, ion, phân tử…) năng lượng dự trữ được
đặc trưng bằng năng lượng tự do F.
 Năng lượng tự do của các trạng thái phụ thuộc nhiều vào
nhiệt độ.

CHƯƠNG 2: SỰ KẾT TINH
2.1.2. Biến đổi năng lượng khi kết tinh
F

Fl
Fr

Ts

T

Hình 2.1. Sự biến đổi năng lượng tự do
của trạng rắn, lỏng theo nhiệt độ.
Ts gọi là nhiệt độ kết tinh lý thuyết, tại đó: Fr = Fl

CHƯƠNG 2: SỰ KẾT TINH
2.1.2. Biến đổi năng lượng khi kết tinh
F

?

Fl
Fr

Ts

T
Hình 2.1. Sự biến đổi
năng lượng tự do
của trạng rắn, lỏng theo
nhiệt độ.

Khi T > Ts, kim loại ở
trạng thái nào? Vì sao?
Kim loại ở trạng thái lỏng,
vì ở trạng thái lỏng có
năng lượng tự do nhỏ
hơn.

CHƯƠNG 2: SỰ KẾT TINH
2.1.2. Biến đổi năng lượng khi kết tinh
F

?

Fl
Fr

Khi T = Ts, kim loại lỏng đã
kết tinh chưa? Vì sao?

Chưa kết tinh vì tại Ts có
Ts
Fr = Fl nên trong một đơn
T
vị thời gian có bao nhiêu
Hình 2.1. Sự biến đổi
kim loại lỏng kết tinh thì
năng lượng tự do
của trạng rắn, lỏng theo có bấy nhiêu tinh thể bị
nóng chảy.
nhiệt độ.

CHƯƠNG 2: S...
CHƯƠNG 2: SỰ KẾT TINH
quá trình chuyển pha từ trạng thái lỏng
sang trạng thái rắn tinh thể.
?
Kết tinh là gi?
Bài giảng vật liệu kỹ thuật Chương 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng vật liệu kỹ thuật Chương 2 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Bài giảng vật liệu kỹ thuật Chương 2 9 10 202