Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng vật lý thực phẩm

Được đăng lên bởi Huyền Maruko
Số trang: 151 trang   |   Lượt xem: 689 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

BÀI GIẢNG: VẬT LÝ THỰC PHẨM
GIẢNG VIÊN: NGUYỄN XUÂN BANG
BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
SĐT: 09 03 24 22 79
Email: bangquoc@gmail.com

NỘI DUNG MÔN HỌC
VẬT LÝ THỰC PHẨM
•

Chuyên đề 1: Giới thiệu chung các khái niệm - định nghĩa cơ
bản trong vật lý thực phẩm.
• →Nội dung: VLTP là môn học nghiên cứu những ứng dụng của vật
lý ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm (xét các quá trìnhcủa
biến đổi trong thực phẩm theo quan niệm của vật lý ứng dụng)
• Chuyên đề 2: Cân bằng vật chất - cân bằng năng lượng
• Chuyên đề 3: Truyền nhiệt ứng dụng trong CNTP
• Chuyên đề 4 (dự kiến): nước, hơi nước và không khí
•

(Tài liệu tham khảo)
1. Cơ sở kỹ thuật, nhiệt. Đặng Quốc Phú, Trần Văn Dần NXB Kỹ thuật.
2. Nhiệt động học
3. Động học quá trình
4. Thermody namics (nhiệt động học)
5. Heat transfer (truyền nhiệt)

Chuyên đề 1: Giới thiệu chung các khái niệm định nghĩa cơ bản trong vật lý thực phẩm.
• 1. Các khái niệm.
• a. Nhiệt độ (T): là một đại lượng vật lý đặc trưng cho
mức độ nóng hay lạnh của vật thể. Nó biểu thị quán tính
nhiệt của các phần tử trong vật thể (khi các phần tử
chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ vật thể càng cao
và ngược lại).
• + Nhiệt độ của vật thể bằng 0 khi các phần tử trong vật
thể ngừng chuyển động.
T = 00k = - 273,15164230C
• Trên thực tế bằng máy gia tốc hạt, nhiệt độ thấp nhất có
thể đạt được = 10-4 0k (trạng thái siêu dẫn).
• + Trong công nghệ thực phẩm nghiên cứu dải nhiệt

Chuyên đề 1: Giới thiệu chung các khái niệm định nghĩa cơ bản trong vật lý thực phẩm.
• 1. Các khái niệm.
• a. Nhiệt độ (T):
• + Nhiệt độ sôi của dầu: trong khoảng 200 0C.
• Nhiệt độ lạnh (căn cứ vào nhịêt độ mà một người khỏe
mạnh cảm thấy lạnh).
• T đóng băng  T18 0C (T 0 lạnh thường)
• T (nhiệt độ đóng bằng) (T 0 lạnh đông)
• + Trong kỹ thuật dùng 3 đơn vị đo nhiệt độ
• 0C : (celcius)
0
• 0K (kelvin)
Tk  Tc  273,15 C
• 0F (fareiheit)

C  32 0 F
9
TF  32  Tc
5
0

Chuyên đề 1: Giới thiệu chung các khái niệm định nghĩa cơ bản trong vật lý thực phẩm.
• b. Đơn vị và đại lượng.
• - Đại lượng (gramdor) là những thông số được
ký tự hóa để biểu diễn vật thể về không gian và
thời gian theo một tính chất mà người ta có thể
lượng hóa được.
• - ứng với mỗi loại đại lượng khi lượng hóa,
người ta phải dùng thông số được ký tự hóa để
so sánh khi mô tả các hiện tượng hoặc các quá
trình công nghệmà dẫn đến việc phải sử dụng
các phương thức toán để biểu diễn các mối
quan hệ đó.
• - Đơn vị cơ bản: là đơn vị của một đạ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
BÀI GIẢNG: VẬT LÝ THỰC PHẨM
GIẢNG VIÊN: NGUYỄN XUÂN BANG
BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
SĐT: 09 03 24 22 79
Email: bangquoc@gmail.com
Bài giảng vật lý thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng vật lý thực phẩm - Người đăng: Huyền Maruko
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
151 Vietnamese
Bài giảng vật lý thực phẩm 9 10 649