Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng về GIS

Được đăng lên bởi Nhộng Con
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 2325 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HÖ thèng Th«ng tin ®Þa lý
HÖ thèng Th«ng tin ®Þa lý
GIS lµ g×?
GIS lµ g×?
(Geographic Information System)
(Geographic Information System)


 !"#$%&'&()
 !"#$%&'&()
*+,-./01
*+,-./01
GIS lµ mét tËp hîp cã tæ chøc
GIS lµ mét tËp hîp cã tæ chøc
bao gåm phÇn cøng, phÇn mÒm, d÷ liÖu ®Þa lý vµ
bao gåm phÇn cøng, phÇn mÒm, d÷ liÖu ®Þa lý vµ
ng$êi thiÕt kÕ ®Ó thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ viÖc thu
ng$êi thiÕt kÕ ®Ó thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ viÖc thu
thËp, l$u tr÷, cËp nhËt, xö lý, ph©n tÝch vµ thÓ hiÖn
thËp, l$u tr÷, cËp nhËt, xö lý, ph©n tÝch vµ thÓ hiÖn
c¸c th«ng tin ®Þa lý”
c¸c th«ng tin ®Þa lý”
Bài giảng về GIS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng về GIS - Người đăng: Nhộng Con
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Bài giảng về GIS 9 10 623