Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng vẽ kỹ thuật

Được đăng lên bởi Tùng Đào
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 217 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tập bài giảng Vẽ Kỹ Thuật

CHUONG 7. BIỂU DIỄN VẬT THỂ
Thông thường một bản vẽ ký thuật bao gồm các thành phần:
-

Hình biểu diễn và các ký hiệu có liên quan
Kích thước và các ký hiệu có liên quan
Các yêu cầu về kỹ thuật (ký hiệu, văn bản…)
Khung bản vẽ, khung tên (một số loại bản vẽ có thể có thêm bảng kê, bảng thống
kê…).

Phần này chỉ đề cập dến việc xác định các hình biểu diễn cần thiết cho một vật thể hình học
và ghi kích thước xác định độ lớn của vật thể hình học.
7.1.

HÌNH BIỂU DIỄN

Bao gồm tất cả các loại hình biểu diễn được quy định theo TCVN về bản vẽ kỹ thuật:
-

Hình chiếu vuông góc
Hình chiếu riêng phần
Hình chiếu cục bộ.
Hình cắt và mặt cắt
Hình trích

Để xác định nên sử dụng loại hình biểu diễn nào, cần hiểu rõ mục đích sử dụng của các loại
hình biểu diễn.
Số lượng hình biểu diễn sử dụng nên hạn chế đến mức tối thiểu cần thiết, nhưng phải đủ để
mô tả đầy đủ và rõ ràng hình dạng vật thể. Khi chọn hình biểu diễn tránh việc phải dùng các
đường bao khuất và cạnh khuất, tránh việc lập lại không cần thiết các bộ phận thuộc vật thể.
7.2.

CHỌN HƯỚNG CHIẾU CHÍNH

Hướng chiếu chính được chọn sao cho hình biểu diễn chính thể hiện được hình dạng tổng
quát của đối tượng đồng thời phải thể hiện được nhiều nhất và rõ ràng nhất nếu có thể được
các bộ phận hình học thuộc về vật thể. Hình biểu diễn chính thường biểu diễn đối tượng ở vị
trí làm việc hoặc vị trí đang làm việc hoặc vị trí lắp ráp.
Chọn được hình biểu diễn chính hợp lý sẽ giúp giảm số lượng hình biểu diễn cần để diễn tả
đối tượng, bản vẽ dễ đọc và như vậy dễ được thiết lập chính xác hơn.
- Trang 62 -

Tập bài giảng Vẽ Kỹ Thuật

7.3.

CHỌN LOẠI HÌNH BIỂU DIỄN VÀ SỐ LƯỢNG HÌNH BIỂU DIỄN

Tùy theo vật thể và phương án biểu diễn, số lượng hình biểu diễn có thể là 1,2,3 hay nhiều
hơn. Chú ý rằng một số ký hiệu (ký hiệu đường kính, bề dày, chiều dài…) được sử dụng khi
ghi kích thước sẽ giúp làm giảm số lượng hình biểu diễn cần dùng để diễn tả vật thể.
7.3.1.

Vật thể dạng tròn xoay

Nói chung chỉ cần một hình biểu diễn chiếu trên mặt phẳng song song với trục tròn xoay
Ví dụ:
1/ So sánh giữa hai hình biểu diễn 1a với 1b, 2a với 2b, hình biểu diễn nào đã đủ để xác
định một vật thể? Cho biết đó là vật thể gì?
Hình 1a/

Hình 2a/

Hình 1b/

Hình 2b/

Trả lời:
2/ So sánh hai hình biểu diễn dưới đây, hình biểu diễn nào có thể diển tả đầy đủ, rõ ràng một
vật thể? Tại sao?.
- Trang 63 -

Tập bài giảng Vẽ Kỹ Thuật

Hình 3a/

Hình 3b/

Trả lời:
7.3.2.

Vật thể dạng tấm hay thanh

Nói chung cần hai hình biểu ...
Tp bài ging V K Thut
- Trang 62 -
CHUONG 7. BIU DIN VT TH
Thông thường mt bn v ký thut bao gm các thành phn:
- Hình biu din và các ký hiu có liên quan
- Kích thước và các ký hiu có liên quan
- Các yêu cu v k thut (ký hiu, văn bn…)
- Khung bn v, khung tên (mt s loi bn v th thêm bng kê, bng thng
kê…).
Phn này ch đề cp dến vic xác định các hình biu din cn thiết cho mt vt th hình hc
và ghi kích thước xác định độ ln ca vt th hình hc.
7.1. HÌNH BIU DIN
Bao gm tt c các loi hình biu din được quy định theo TCVN v bn v k thut:
- Hình chiếu vuông góc
- Hình chiếu riêng phn
- Hình chiếu cc b.
- Hình ct và mt ct
- Hình trích
Để xác định nên s dng loi hình biu din nào, cn hiu mc đích s dng ca các loi
hình biu din.
S lượng hình biu din s dng n hn chế đến mc ti thiu cn thiết, nhưng phi đủ để
mô t đầy đủ và rõ ràng hình dng vt th. Khi chn hình biu din tránh vic phi dùng các
đường bao khut và cnh khut, tránh vic lp li không cn thiết các b phn thuc vt th.
7.2. CHN HƯỚNG CHIU CHÍNH
Hướng chiếu chính được chn sao cho hình biu din chính th hin được hình dng tng
quát ca đối tượng đồng thi phi th hin được nhiu nht ràng nht nếu có th được
các b phn hình hc thuc v vt th. Hình biu din chính thường biu din đối tượng v
trí làm vic hoc v trí đang làm vic hoc v trí lp ráp.
Chn được hình biu din chính hp s giúp gim s lượng hình biu din cn để din t
đối tượng, bn v d đọc và như vy d được thiết lp chính xác hơn.
Bài giảng vẽ kỹ thuật - Trang 2
Bài giảng vẽ kỹ thuật - Người đăng: Tùng Đào
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài giảng vẽ kỹ thuật 9 10 429