Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng vẽ kỹ thuật

Được đăng lên bởi phucduoc
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 3965 lần   |   Lượt tải: 30 lần
CHÖÔNG I
CAÙC TIEÂU CHUAÅN TRÌNH BAØY BAÛN VEÕ
BAØI 1 PHÖÔNG TIEÄN TRÌNH BAØY BAÛN VEÕ
I. VAÄT LIEÄU VEÕ VAØ DUÏNG CUÏ VEÕ
Vaät lieäu veõ laø phöông tieän thöïc hieän baûn veõ döôùi daïng tieâu hao : Giaáy, buùt chì, goâm, …
Duïng cuï veõ : laø phöông tieän thöïc hieän baûn veõ döôùi daïng taùi söû duïng : thöôùc
keû, eâke, compa, raäp veõ voøng troøn, …
II. CAÙCH SÖÛ DUÏNG CAÙC DUÏNG CUÏ VEÕ
1. Vaùn veõ
Duøng ñeå thay theá cho baøn veõ
chuyeân duøng. Khi söû duïng neân choïn
maët thaät phaúng vaø caïnh traùi thaät
thaúng. Giaáy ñöôïc coá ñònh beân goùc traùi
phía döôùi cuûa vaùn veõ.
2. Thöôùc T
Thöôùc T ñöôïc keát hôïp vôùi vaùn veõ ñeå
döïng caùc ñöôøng baèng. Ñaàu thöôùc T luoân
aùp saùt vaøo vaùn veõ.
3. EÂke
Duøng ñeå keát hôïp vôùi thöôùc T ñeå
döïng caùc ñöôøng thaúng ñöùng hay caùc
ñöôøng xieân 30o, 45o, 60o.
4. Compa vaø raäp voøng troøn
Compa : duøng ñeå veõ caùc cung troøn hay voøng troøn coù baùn kính lôùn.
Raäp voøng troøn : duøng ñeå veõ caùc cung troøn hay voøng troøn coù baùn kính nhoû.
BAØI GIAÛNG VEÕ KYÕ THUAÄT

Trang 1

5. Goâm (taåy)
Duøng ñeå taåy, xoaù caùc veát dô, caùc neùt veõ sai, thöøa treân baûn veõ. Tröôùc khi duøng
phaûi lau saïch ñaàu goâm.
6. Buùt chì
Neân choïn buùt chì theo kyù hieäu cuûa ngoøi chì. Buùt chì meàm (kyù hieäu B) duøng ñeå
veõ caùc neùt ñaäm, vieát chöõ vaø soá. Buùt chì cöùng (kyù hieäu HB) duøng ñeå veõ caùc neùt maûnh.
Khi veõ muõi buùt chì phaûi töïa vaøo caïnh treân cuûa thöôùc vaø ñöôïc xoay luùc veõ.
Neân duøng buùt chì kim.

BAØI 2

TIEÂU CHUAÅN TRÌNH BAØY BAÛN VEÕ

I. Ñöôøng neùt (Theo TCVN 0008 – 1993 qui ñònh)
Ñeå bieåu dieãn vaät theå, treân baûn veõ kyõ thuaät duøng caùc loaïi neùt veõ coù hình daïng vaø
kích thöôùc khaùc nhau. Caùc loaïi neùt veõ ñöôïc qui ñònh theo TCVN.
Teân goïi

Hình daùng

ÖÙng duïng cô baûn
-

Khung baûn veõ, khung teân.

Neùt lieàn ñaäm

-

Caïnh thaáy, ñöôøng bao thaáy.

Beà roäng s

-

Ñöôøng ñænh ren thaáy, ñöôøng ren thaáy.

-

Ñöôøng doùng, ñöôøng daãn, ñöôøng kích thöôùc.

-

Ñöôøng gaïch gaïch treân maët.

Neùt lieàn maûnh

-

Ñöôøng bao maët caét chaäp

Beà roäng s/3

-

Ñöôøng taâm ngaén.

-

Ñöôøng thaân muõi teân chæ höôùng.

-

Caïnh khuaát, ñöôøng bao khuaát.

Neùt ñöùt
Beà roäng s/2
BAØI GIAÛNG VEÕ KYÕ THUAÄT

Trang 2

Neùt chaám gaïch

Duøng cho ñöôøng truïc vaø ñöôøng taâm

Beà roäng s/3
Neùt löôïn soùng
Beà roäng s/3

Giôùi haïn hình caét hoaëc hình chieáu khi khoâng
duøng ñöôøng truïc laøm ñöôøng gôùi haïn.

QUI TAÉC VEÕ :
Khi hai neùt veõ truøng nhau...
BAØI GIAÛNG VEÕ KYÕ THUAÄT
Trang
1
CHÖÔNG I
CAÙC TIEÂU CHUAÅN TRÌNH BAØY BAÛN VEÕ
BAØI 1 PHÖÔNG TIEÄN TRÌNH BAØY BAÛN VEÕ
I. VAÄT LIEÄU VEÕ VAØ DUÏNG CUÏ VEÕ
Vaät lieäu veõ laø phöông tieän thöïc hieän baûn veõ döôùi daïng tieâu hao : Giaáy, buùt chì, goâm, …
Duïng cuï veõ : laø phöông tieän thöïc hieän baûn veõ döôùi daïng taùi söû duïng : thöôùc
keû, eâke, compa, raäp veõ voøng troøn, …
II. CAÙCH SÖÛ DUÏNG CAÙC DUÏNG CUÏ VEÕ
1. Vaùn veõ
Duøng ñeå thay theá cho baøn veõ
chuyeân duøng. Khi söû duïng neân choïn
maët thaät phaúng vaø caïnh traùi thaät
thaúng. Giaáy ñöôïc coá ñònh beân goùc traùi
phía döôùi cuûa vaùn veõ.
2. Thöôùc T
Thöôùc T ñöôïc keát hôïp vôùi vaùn veõ ñeå
döïng caùc ñöôøng baèng. Ñaàu thöôùc T luoân
aùp saùt vaøo vaùn veõ.
3. EÂke
Duøng ñeå keát hôïp vôùi thöôùc T ñeå
döïng caùc ñöôøng thaúng ñöùng hay caùc
ñöôøng xieân 30
o
, 45
o
, 60
o
.
4. Compa vaø raäp voøng troøn
Compa : duøng ñeå veõ caùc cung troøn hay voøng troøn coù baùn kính lôùn.
Raäp voøng troøn : duøng ñeå veõ caùc cung troøn hay voøng troøn coù baùn kính nhoû.
Bài giảng vẽ kỹ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng vẽ kỹ thuật - Người đăng: phucduoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Bài giảng vẽ kỹ thuật 9 10 845