Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng vi xử lý - vi điều khiển

Được đăng lên bởi Nguyễn Trọng Hoàng
Số trang: 222 trang   |   Lượt xem: 1194 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHOA ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH

BÀI GIẢNG PHÁT CHO SINH VIÊN
(LƯU HÀNH NỘI BỘ)
Theo chương trình 150 TC thay 180 TC hoặc tương đương
Sử dụng cho năm học 2011 – 2012
Tên bài giảng: Vi xử lý – Vi điều khiển
Số tín chỉ: 03

BÀI GIẢNG PHÁT CHO SINH VIÊN
(LƯU HÀNH NỘI BỘ)
Theo chương trình 150 TC thay 180 TC hoặc tương đương
Sử dụng cho năm học 2011 – 2012
Tên bài giảng: Vi xử lý – Vi điều khiển
Số tín chỉ: 03

Trưởng bộ môn

Ths. Nguyễn Tuấn Linh

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 07 năm 2011
Trưởng khoa Điện Tử

PGS. TS. Nguyễn Hữu Công

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VI XỬ LÝ – VI ĐIỀU KHIỂN ...................... 9
1.1
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VI XỬ LÝ – VI ĐIỀU KHIỂN.....................................10
1.1.1
Tổng quan ..............................................................................................................10
1.1.2
Lịch sử phát triển của các bộ xử lý........................................................................11
1.1.3
Vi xử lý và vi điều khiển .......................................................................................12
1.1.4
Ứng dụng của Vi xử lý – vi điều khiển .................................................................13
1.2
Cấu trúc chung của hệ vi xử lý...................................................................................15
1.2.1
Khối xử lý trung tâm (CPU) ..................................................................................16
1.2.2
Hệ thống bus..........................................................................................................17
1.3
Định dạng dữ liệu và biểu diễn thông tin trong hệ vi xử lý – vi điều khiển ...........18
1.3.1
Các hệ đếm ............................................................................................................18
1.3.2
Mã ký tự - Alphanumeric CODE (ASCII, EBCDIC)............................................20
1.3.3
Các phép toán số học trên hệ đếm nhị phân ..........................................................22

CHƯƠNG 2. HỌ VI XỬ LÝ INTEL 80x86....................................................... 23
2.1
Cấu trúc phần cứng của bộ vi xử lý 8086 ..................................................................24
2.1.1
Tổng quan ..............................................................................................................24
2.1.2
Cấu trúc bên trong và sự hoạt động.......................................................................24
2.1.3
Mô tả chức năng các chân ...
TRƯỜNG ĐẠI HC K THUT CÔNG NGHIP
KHOA ĐIN T
B MÔN K THUT MÁY TÍNH
BÀI GING PHÁT CHO SINH VIÊN
(LƯU HÀNH NI B)
Theo chương trình 150 TC thay 180 TC hoc tương đương
S dng cho năm hc 2011 – 2012
Tên bài ging: Vi x lý – Vi điu khin
S tín ch: 03
Bài giảng vi xử lý - vi điều khiển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng vi xử lý - vi điều khiển - Người đăng: Nguyễn Trọng Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
222 Vietnamese
Bài giảng vi xử lý - vi điều khiển 9 10 465