Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng xử lý nước cấp

Được đăng lên bởi vandunge111-gmail-com
Số trang: 135 trang   |   Lượt xem: 6330 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP

Chương 2:

CÁC SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC, CÁC PHƯƠNG
PHÁP XỬ LÝ NƯỚC.
2.1. CÁC NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC:
Xử lý nước là quá trình làm thay đổi thành phần, tính chất nước tự nhiên
theo yêu cầu của các đối tượng sử dụng phụ thuộc vào thành phần, tính chất của
nước nguồn và yêu cầu chất lượng của nước, của đối tượng sử dụng.
2.1.1. Các biện pháp xử lý cơ bản:
1. Biện pháp cơ học: sử dụng cơ học để giữ lại cặn không tan trong nước.
Các công trình: Song chăn rác, lưới chắn rác, bể lắng, bể lọc.
2. Phương pháp hóa học: dùng các hóa chất cho vào nước để xử lý nước
như keo tụ bằng phèn, khử trùng bằng Clor, kiềm hóa nước bằng voi, dùng hóa
chất để diệt tảo (CuSO4, Na2SO4).
3. Biện pháp lý học: khử trung nước bằng tia tử ngoại, sóng siêu âm. Điện
phân nước để khử muối...
Trong 3 biện pháp xử lý nước nêu trên thì biện pháp cơ học là xử lý nước
cơ bản nhất. Có thể dùng biện pháp cơ học để xử lý nước độc lập hoặc kết hợp
các biện pháp hóa học và lý học để rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả xử lý.
2.1.2. Lựa chọn công nghệ xử lý nước:
Cơ sở để lựa chọn công nghệ xử lý nước dựa vào các yếu tố sau:
- Chất lượng của nước nguồn (nước thô) trước khi xử lý
- Chất lượng của nước yêu cầu (sau xử lý) phụ thuộc mục đích của đối
tượng sử dụng.
- Công suất của nhà máy nước
- Điều kiện kinh tế kỹ thuật
-

Điều kiện của địa phương.

2.2 Các công nghệ xử lý nước
2.2.1. Công nghệ xử lý nước mặt
Hình 2-1: Công nghệ xử lý nước mặt

Nguyễn Lan Phương

18

Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP

Co > 2500mg/l

Nước thô
Co < 2500mg/l
Co < 50mg/l, M<500 Coban
Song chắn, lưới chắn

Lắng sơ bộ

Xử lý sơ bộ
Chất keo tụ
Co < 150mg/l, M <150

0

Khuấy trộn

Lọc tiếp xúc

Keo tụ, tạo bông

Lọc chậm

Lắng
Cl2

Khử trùng

Lọc nhanh
Khử trùng

Cl2

Khử trùng
Cl2
Bể chứa nước sạch

Trạm bơm II

MLCN

Nguyễn Lan Phương

19

Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP

2.2.2. Công nghệ xử lý nước ngầm:
Hình 2-2: Công nghệ xử lý nước ngầm
Fe ≤ 9mg/l

Nước thô
Fe ≥ 9mg/l
Làm thoáng tự nhiên
hoặc cưỡng bức

Làm thoáng đơn giản
+ lọc nhanh

Cl2
Ca(OH)2
Phèn

Vôi
Trộn

Keo tụ

Lắng tiếp xúc

Lọc nhanh

Lắng

Khử trùng

Khử trùng

Bể chứa nước sạch

Trạm bơm II

Mạng lưới cấp nước

2.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC:
2.3.1. Phương pháp keo tụ
2.3.1.1. Bản chất lý hóa của quá trình keo tụ:
Cặn bẩn trong nước thiên nhiên thường là hạt cát, sét, bùn, sinh vật phù
du, sản phẩm phân hủy của các chất hữu cơ... Các hạt cặn lớn có khả năng tự
lắng trong nước, còn cặn bé ở trạng thái lơ lửng. Tro...
Bài ging : X LÝ NƯỚC CP
Nguyn Lan Phương
18
Chương 2:
CÁC SƠ ĐỒ CÔNG NGH X LÝ NƯỚC, CÁC PHƯƠNG
PHÁP XNƯỚC.
2.1. CÁC NGUYÊN TC LA CHN PHƯƠNG PHÁP X LÝ NƯỚC:
X lý nước là quá trình làm thay đổi thành phn, tính cht nước t nhiên
theo yêu cu ca các đối tượng s dng ph thuc vào thành phn, tính cht ca
nước ngun và yêu cu cht lượng ca nước, ca đối tượng s dng.
2.1.1. Các bin pháp x lý cơ bn:
1. Bin pháp cơ hc: s dng cơ hc để
gi li cn không tan trong nước.
Các công trình: Song chăn rác, lưới chn rác, b lng, b lc.
2. Phương pháp hóa hc: dùng các hóa cht cho vào nước để x lý nước
như keo t bng phèn, kh trùng bng Clor, kim hóa nước bng voi, dùng hóa
cht để dit to (CuSO
4
, Na
2
SO
4
).
3. Bin pháp lý hc: kh trung nước bng tia t ngoi, sóng siêu âm. Đin
phân nước để kh mui...
Trong 3 bin pháp x lý nước nêu trên thì bin pháp cơ hc là x lý nước
cơ bn nht. Có th dùng bin pháp cơ hc để x lý nước độc lp hoc kết hp
các bin pháp hóa hc và lý hc để rút ngn thi gian và nâng cao hiu qu x lý.
2.1.2. La chn công ngh
x lý nước:
Cơ s để la chn công ngh x lý nước da vào các yếu t sau:
- Cht lượng ca nước ngun (nước thô) trước khi x
- Cht lượng ca nước yêu cu (sau x) ph thuc mc đích ca đối
tượng s dng.
- Công sut ca nhà máy nước
- Điu kin kinh tế k thut
- Đ
iu kin ca địa phương.
2.2 Các công ngh x lý nước
2.2.1. Công ngh x lý nước mt
Hình 2-1: Công ngh x lý nước mt
Bài giảng xử lý nước cấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng xử lý nước cấp - Người đăng: vandunge111-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
135 Vietnamese
Bài giảng xử lý nước cấp 9 10 954