Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng xử lý số tín hiệu

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 147 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAØI GIAÛNG
NG
XÖÛ LYÙ SOÁ TÍN HIEÄU
Bieân soaïn: PGS.TS LEÂ TIEÁN THÖÔØNG
NG

Tp.HCM, 02-2005

CHUÔNG 7: THÖÏC HIEÄN MAÏCH
CH
LOÏC SOÁ
7.1. Daïng tröïc tieáp.
7.2. Daïng canonical.
7.3. Daïng Cascade.
7.4. Cascade sang canonical.
7.5. Caøi ñaët phaàn cöùng vaø caùc boä ñeäm voøng.
7.6. Caùc aûnh höôûng cuûa quaù trình löôïng töû hoùa
trong maïch loïc soá.

CHUÔNG 7: THÖÏC HIEÄN MAÏCH
CH
LOÏC SOÁ
7.1. Daïng tröïc tieáp.
Xeùt moät maïch loïc ñôn giaûn coù haøm truyeàn ñaït nhö sau:
N ( z) b0 + b1 z −1 + b2 z −2
H ( z) =
=
D ( z) a0 + a1 z −1 + a 2 z − 2

(7.1.1)

Ta coù phöông trình sai phaân vaøo/ra

y n = −a1 y n −1 − a 2 ù y n − 2 + b0 x n + b1 x n −1 + b2 x n − 2

(7.1.2)

Caùc bieåu dieãn daïng
ng tröïc tieáp laø sô ñoà khoái bieåu dieãn
phöông trình sai phaân naøy,
y, ñöôïc minh hoïa trong hình
7.1.1.
Daïng tröïc tieáp FIR cuûa chöông 4 coù ñöôïc töø moät
tröôøng hôïp ñaët bieät cuûa daïng naøy khi cho caùc heä soá hồi
tiếp a1 = a2 = 0.

CHUÔNG 7: THÖÏC HIEÄN MAÏCH
CH
LOÏC SOÁ
7.1. Daïng tröïc tieáp.

Hình 7.1.1 Caùch thöïc hieän daïng tröïc tieáp cuûa
maïch loïc IIR baäc 2.
Caùch bieåu dieãn daïng tröïc tieáp coù theå ñöôïc toång quaùt
hoùa cho tröôøng hôïp caùc töû vaø maãu thöùc baát kyø.
N(z) b0 + b1z−1 + b2 z−2 + + bL z−L
H(z) =
=
D(z) a0 + a1z−1 + a2 z−2 + + aM z−M

(7.1.4)

CHUÔNG 7: THÖÏC HIEÄN MAÏCH
CH
LOÏC SOÁ
7.1. Daïng tröïc tieáp.
Coù töû baäc N vaø maãu baäc M. Phöông trình sai phaân
vaøo/ra töông öùng laø:
yn =−a1yn−1 −a2yn−2 − −aMyn−M +b0xn +b1xn−1 +b2xn−2 + +bLxn−L (7.1.5)

Hình 7.1.2: Caùch
ch thöïc hieän daïng
ng tröïc tieáp cuûa
maïch
ch loïc IIR baäc M

CHUÔNG 7: THÖÏC HIEÄN MAÏCH
CH
LOÏC SOÁ
7.6. Caùc aûnh höôûng cuûa quaù trình löôïng töû hoùa
trong maïch loïc soá

„

Sai soá roundoff xaûy ra trong caùc pheùp nhaân vaø caùc
pheùp coäng trong, ví duï y:=y + aw. Tích aw ñoøi hoûi hai
laàn soá bit cuûa moãi thöøa soá ñeå coù theå bieåu dieãn moät caùch
chính xaùc. Sai soá roundoff seõ xaûy ra neáu tích naøy ñöôïc
laøm troøn ñeán kích thöôùc ban ñaàu cuûa hai thöøa soá. Caùc
sai soá roundoff nhö theá coù theå bò ñöa vaøo caùc voøng hoài
tieáp cuûa caùc maïch loïc recursive vaø coù theå bò khueách
ñaïi, gaây meùo daïng raát lôùn trong ñaùp öùng mong muoán.
Caùc thöïc hieän traïng thaùi ñaëc bieät vaø kyõ thuaät cuûa ñònh
hình nhieãu löôïng töû hoùa (coøn ñöôïc goïi laø ñònh hình phoå
sai soá – error spectrum shaping) coù theå ñöôïc söû duïng ñeå
toái thieåu hoùa tích luõy sai soá roundoff.

CHUÔNG 7: THÖÏC HIEÄN MAÏCH
CH
LOÏC S...
BA
BA
Ø
Ø
I GIA
I GIA
Û
Û
NG
NG
X
X
ÖÛ
ÖÛ
LY
LY
Ù
Ù
SO
SO
Á
Á
T
T
Í
Í
N HIE
N HIE
Ä
Ä
U
U
Bieân
Bieân
soa
soa
ï
ï
n
n
: PGS.TS LEÂ TIE
: PGS.TS LEÂ TIE
Á
Á
N TH
N TH
Ö
Ö
Ô
Ô
Ø
Ø
NG
NG
Tp.HCM, 02-2005
Bài giảng xử lý số tín hiệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng xử lý số tín hiệu - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng xử lý số tín hiệu 9 10 244