Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng xử lý tín hiệu số - Lã Thế Vinh

Được đăng lên bởi Thảo Phan
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 1431 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI GIẢNG MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ
Số tiết lý thuyết: 45
Số tiết thực hành: 15
Người soạn: Lã Thế Vinh

Đề cương bài giảng:
Chương 0: Mở đầu (2 tiết): Giới thiệu tổng quan về môn học xử lý
tín hiệu số. Ứng dụng trong thực tế và yêu cầu môn học.
Chương 1: Tín hiệu và các hệ rời rạc (16 tiết): Tìm hiểu về các khái
niệm cơ bản của môn học: tín hiệu, các hệ xử lý tín hiệu, các tính chất của
hệ, các đại lượng đặc trưng của hệ xử lý tín hiệu…
Chương 2: Biến đổi Z (15 tiết): Giới thiệu phép biến đổi Z và Z
ngược dùng trong phân tích và tổng hợp các hệ xử lý tín hiệu số.
Chương 3: Biểu diễn hệ XLTH và tín hiệu trong miền tần số liên
tục (9 tiết): Phép biến đổi Fourier của tín hiệu rời rạc, đáp ứng tần số và các
bộ lọc…
Chương 4: Phép biến đổi Fourier rời rạc(DFT) và phép biến đổi
Fourier nhanh(FFT) (3 tiết).

MỤC LỤC
CHƯƠNG O--------------------------------------------------------------------------5
MỞ ĐẦU------------------------------------------------------------------------------5
CHƯƠNG 1---------------------------------------------------------------------------7
TÍN HIỆU VÀ CÁC HỆ RỜI RẠC------------------------------------------------7
1.1 Định nghĩa và phân loại tín hiệu, hệ xử lý tín hiệu-----------------------7
1.1.1 Định nghĩa tín hiệu-------------------------------------------------------7
1.1.2 Phân loại tín hiệu---------------------------------------------------------7
1.1.3 Hệ xử lý tín hiệu---------------------------------------------------------9
1.2 Tín hiệu rời rạc---------------------------------------------------------------10
1.2.1 Định nghĩa---------------------------------------------------------------10
1.2.2 Một vài tín hiệu rời rạc quan trọng-----------------------------------11
1.2.3 Các phép toán trên tín hiệu rời rạc------------------------------------13
1.2.4 Năng lượng của tín hiệu rời rạc---------------------------------------14
1.3 Các hệ xử lý tín hiệu rời rạc------------------------------------------------14
1.3.1 Phân loại hệ theo tính chất--------------------------------------------14
1.4 Các hệ tuyến tính bất biến--------------------------------------------------17
1.4.1 Tính chất của tổng chập------------------------------------------------17
1.4.2 Tính nhân quả-----------------------------------------------------------18
1.4.3 Tính ổn định-------------------------------------------------------------20
1.5 Phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng (PT-SP-TT-HSH)-------21
1.5.1 Giải phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng-...
BÀI GIẢNG MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ
Số tiết lý thuyết: 45
Số tiết thực hành: 15
Người soạn: Lã Thế Vinh
Đề cương bài giảng:
Chương 0: Mở đầu (2 tiết): Giới thiệu tổng quan về môn học xử
tín hiệu số. Ứng dụng trong thực tế và yêu cầu môn học.
Chương 1: Tín hiệu và các hệ rời rạc (16 tiết): Tìm hiểu về các khái
niệm bản của môn học: tín hiệu, các hệ xử n hiệu, các tính chất của
hệ, các đại lượng đặc trưng của hệ xử lý tín hiệu…
Chương 2: Biến đổi Z (15 tiết): Giới thiệu phép biến đổi Z Z
ngược dùng trong phân tích và tổng hợp các hệ xử lý tín hiệu số.
Chương 3: Biểu diễn hệ XLTH tín hiệu trong miền tần sliên
tục (9 tiết): Phép biến đổi Fourier của tín hiệu rời rạc, đáp ứng tần số và các
bộ lọc…
Chương 4: Phép biến đổi Fourier rời rạc(DFT) phép biến đổi
Fourier nhanh(FFT) (3 tiết).
Bài giảng xử lý tín hiệu số - Lã Thế Vinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng xử lý tín hiệu số - Lã Thế Vinh - Người đăng: Thảo Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
Bài giảng xử lý tín hiệu số - Lã Thế Vinh 9 10 250