Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng xử lý tín hiệu và lọc số

Được đăng lên bởi vuong-diep
Số trang: 178 trang   |   Lượt xem: 5834 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯ NG I I C C SƯ PH K
THU T HƯNG YÊN
TRƯ NG ð ð H H SƯ PH M M K THU T HƯNG YÊN
KHOA ðI N – ðI NKHOA ðI N – ðI N T
T

X X LÝ TÍN HI VÀ VÀ C SC S
LÝ TÍN HI U U L L

Biên Bùi Th Kim Kim
Biên so n: so n: Bùi Th Thoa Thoa

HƯNG YÊN - 2013
HƯNG YÊN - 2010

1

CHƯƠNG 1
TÍN HI U VÀ H TH NG R I R C
1.1.M ñ u
1.1.1. Các ñ nh nghĩa
a) ð nh nghĩa tín hi u
Tín hi u là bi u di n v t lý c a thông tin.
Ví d 1.1.1.1:
- Âm thanh chúng ta nghe th y ñư c là s thay ñ i c a áp su t không khí ñưa
thông tin t i tai chúng ta.
- Hình nh chúng ta nhìn th y ñư c là s thay ñ i cư ng ñ sáng ñưa thông tin
t i m t chúng ta.
b) Bi u di n toán h c
V m t toán h c, tín hi u ñư c bi u di n b i hàm c a m t ho c nhi u bi n s ñ c
l p.
Ví d 1.1.1.2:
- Âm thanh: áp su t không khí thay ñ i theo th i gian là hàm m t bi n th i gian t:
xa(t), xa(t) còn ñư c g i là tín hi u m t chi u. xa(t) ñư c minh h a trên hình 1.1.1.1 .
- Hình nh: m t nh ñư c ñ c trưng b i m t cư ng ñ sáng ph thu c hai bi n s
x và y: Za(x,y), x và y là hai bi n không gian. Za(x,y) là tín hi u hai chi u, bi n ñ i
theo ñ sáng c a không gian và th i gian. Za(x,y) ñư c minh h a trên hình 1.1.1.2.
Za(x,y)
xa(t)
Za(x0,y0)

0
0

x0
x

t
Hình 1.1.1.1

*

y0
y

Hình 1.1.1.2

Tín hi u ñư c chia ra thành hai nhóm l n: tín hi u liên t c và tín hi u r i r c.
c) Tín hi u liên t c:
* ð nh nghĩa: N u tín hi u ñư c bi u di n b i hàm c a các bi n liên t c thì tín
hi u ñó ñư c g i là tín hi u liên t c.
2

* Nh n xét: Theo ñ nh nghĩa tín hi u liên t c, liên t c

ñây ñư c hi u là liên t c

theo bi n s .
N u d a vào hàm s , chúng ta có th phân lo i tín hi u liên t c ra làm hai lo i: tín
hi u tương t và tín hi u lư ng t hóa.
- ð nh nghĩa tín hi u tương t : N u hàm c a tín hi u liên t c là liên t c thì tín
hi u ñó ñư c g i là tín hi u tương t .
- ð nh nghĩa tín hi u lư ng t hóa: N u hàm c a tín hi u liên t c là r i r c, thì tín
hi u ñó ñư c g i là tín hi u lư ng t hóa.
Ví d 1.1.1.3: Hai tín hi u liên t c có bi n s th i gian t ñư c bi u di n trên
hình 1.1.1.3. Trong ñó hình (a) là tín hi u tương t có bi n liên t c và hàm liên t c,
hình (b) là tín hi u lư ng t hoá có bi n liên t c còn hàm r i r c, trong ñó q ñư c g i
là m c lư ng t hóa.
Xa(t)

Xq(t)

8q
7q
6q
5q
4q
3q
2q
q
0

0
(b)

(a)
Hình 1.1.1.3

d) Tín hi u r i r c
* ð nh nghĩa: N u tín hi u ñư c bi u di n b i hàm c a các bi n r i r c thì tín hi u
ñó ñư c g i là tín hi u r i r c.
* Nh n xét: Theo ñ nh nghĩa tín hi u r i r c, r i r c

ñây ñư c hi u là r i r c theo

bi n s .
N u d a vào biên ñ , chúng...
1
TRƯỜNG ðẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
KHOA ðIỆN – ðIỆN TỬ
XỬ LÝ TÍN HIỆU VÀ LỌC SỐ
Biên soạn: Bùi Th Kim Thoa
HƯNG YÊN - 2010
TRƯỜNG ðẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
KHOA ðIỆN – ðIỆN TỬ
XỬ LÝ TÍN HIỆU VÀ LỌC SỐ
Biên soạn: Bùi Thị Kim Thoa
HƯNG YÊN - 2013
bài giảng xử lý tín hiệu và lọc số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng xử lý tín hiệu và lọc số - Người đăng: vuong-diep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
178 Vietnamese
bài giảng xử lý tín hiệu và lọc số 9 10 633