Ktl-icon-tai-lieu

Bài kiểm tra thu hoạch Huấn luyện Cấp thẻ An toàn lao động - Ngành nghề: Thợ hàn hơi và công nhân sử dụng khí gas

Được đăng lên bởi ngo-viet-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 4352 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Bµi kiÓm tra thu ho¹ch
HuÊn luyÖn CÊp thÎ An toµn lao ®éng
Ngµnh nghÒ: Thî hµn h¬i vµ c«ng nh©n sö dông khÝ gas
Hä vµ tªn: ............................................................................
Ch÷ ký cña ngêi lµm bµi kiÓm tra:...........................................
§¬n
vÞ:.................................................................................
C«ng ty TNHH NN MTV Diesel s«ng c«ng.
Ngµy kiÓm tra: ......th¸ng..........n¨m 2008.

Anh (chÞ) h·y ®¸nh dÊu x vµo nh÷ng c©u tr¶ lêi ®óng hoÆc ®iÒn nh÷ng c©u cho
phï hîp víi quy ®Þnh An toµn khi sö dông khÝ ( mét c©u cã thÓ cã h¬n 1 ph¬ng ¸n
®óng).
1. Khi vËn chuyÓn «xy:
− Khi xÕp chai thµnh nhiÒu chång, gi÷a c¸c chai ph¶i cã ®Öm chÌn ®Ó tr¸nh va
ch¹m. Cho phÐp dïng ch·o gai cã ®êng kÝnh tõ .......... mm trë lªn hoÆc c¸c vßng
cao su cã chiÒu dµy Ýt nhÊt ........ mm lµm ®Öm chÌn.
− Khi xÕp dì kh«ng ®îc ............., ........... ...hoÆc va ch¹m chai nä víi chai kia. Khi
dì hµng ph¶i ®a ....................... xuèng tríc.
− Khi thïng xe vµ ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn cã ..........vµ ............... th× kh«ng ®îc xÕp
chai.
2. Kh«ng ®îc dïng hÕt «xy trong chai, ¸p suÊt d trong chai Ýt nhÊt 0,5 at ; 0,25 at
.
3. Trªn miÖng chai « xy cho phÐp: Kh«ng cã vÕt dÇu mì b¸m lªn
; cã vÕt dÇu
mì b¸m lªn
.
4. ChiÒu dµi èng dÉn khÝ trong hµn h¬i ®îc sö dông cã ®é dµi:20 m ; 30 m
;
40 m
; 50m
; ChiÒu dµi èng dÉn khÝ cè ®é dµi lín h¬n ...... m th× ph¶i cã
giÊy phÐp cña thñ trëng ®¬n vÞ.
5. §Öm n¾p van gi¶m ¸p cña b×nh «xy ®îc lµm b»ng c¸c vËt liÖu: Da ; ®ång
;
nh«m
; cao su .
6. Kh«ng ®îc sö dông c¸c èng dÉn khÝ bÞ h háng còng nh c¸c èng cã khuyÕt tËt
kh¸c. Khi söa ch÷a èng dÉn khÝ ph¶i c¾t bá nh÷ng ®o¹n h háng, nh÷ng ®o¹n èng
dÉn khÝ cßn dïng ®îc ph¶i dïng lâi nèi kiÓu c©y th«ng ®Ó nèi víi nhau, chiÒu dµi
mçi ®o¹n èng nèi kh«ng ®îc nhá h¬n ( 3 m ; 2m ; 1,5 m , trªn mét ®êng
èng dÉn khÝ kh«ng ®îc nhiÒu ( qu¸ 2 mèi nèi ;
qu¸ 3 mèi nèi
; qu¸ 4
mèi nèi
).
7. Quy tr×nh më van khi sö dông: më van khÝ hãa láng – më van « xy
; më van
« xy – më van khÝ hãa láng .
8. Quy tr×nh ®ãng van khi kÕt thóc: ®ãng van khÝ hãa láng – ®ãng van « xy
;
®ãng van « xy – ®ãng van khÝ hãa láng .
9. Khi c¾t ph¶i më “g¹ch bá ¸p lùc kh«ng ®óng” «xy vµ khÝ ga theo ¸p lùc sau :
10.Më «xy víi ¸p lùc tõ: 3,0 ÷ 6,0 kg/cm 2 ; 1,0 ÷ 6,0 kg/cm 2 ; 2,0 ÷ 7,0 kg/cm
2
.

11.Më khÝ ga víi ¸p lùc tõ: 0,10 ÷ 0,15 kg/cm 2 ; 0,2 ÷ 0,50 kg/cm 2 ; 1,0 ÷ 3,0
kg/cm 2 .
12.Anh chÞ h·y g¹ch bá c¸c c©u kh«ng ®óng sau:
− Khi hµn c¾t ph¶i ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch tèi thiÓu gi÷a b×...
Bµi kiÓm tra thu ho¹ch
HuÊn luyÖn CÊp thÎ An toµn lao ®éng
Ngµnh nghÒ: Thî hµn h¬i vµ c«ng nh©n sö dông khÝ gas
Hä vµ tªn: ............................................................................
Ch÷ ký cña ngêi lµm bµi kiÓm tra:...........................................
§¬n vÞ:.................................................................................
C«ng ty TNHH NN MTV Diesel s«ng c«ng.
Ngµy kiÓm tra: ......th¸ng..........n¨m 2008.
Anh (chÞ) h·y ®¸nh dÊu x vµo nh÷ng c©u tr¶ lêi ®óng hoÆc ®iÒn nh÷ng c©u cho
phï hîp víi quy ®Þnh An toµn khi sö dông khÝ ( mét c©u thÓ cã h¬n 1 ph¬ng ¸n
®óng).
1. Khi vËn chuyÓn «xy:
Khi xÕp chai thµnh nhiÒu chång, gi÷a c¸c chai ph¶i cã ®Öm chÌn ®Ó tr¸nh va
ch¹m. Cho phÐp dïng ch·o gai ®êng kÝnh tõ .......... mm trë lªn hoÆc c¸c vßng
cao su cã chiÒu dµy Ýt nhÊt ........ mm lµm ®Öm chÌn.
Khi xÕp kh«ng ®îc ............., ........... ...hoÆc va ch¹m chai víi chai kia. Khi
dì hµng ph¶i ®a ....................... xuèng tríc.
Khi thïng xe ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn ..........vµ ............... th× kh«ng ®îc xÕp
chai.
2. Kh«ng ®îc dïng hÕt «xy trong chai, ¸p suÊt d trong chai Ýt nhÊt 0,5 at ; 0,25 at
.
3. Trªn miÖng chai « xy cho phÐp: Kh«ng vÕt dÇu b¸m lªn ; vÕt u
mì b¸m lªn .
4. ChiÒu dµi èng dÉn khÝ trong hµn h¬i ®îc dông ®é dµi:20 m ; 30 m ;
40 m ; 50m ; ChiÒu dµi èng dÉn k ®é dµi lín h¬n ...... m th× ph¶i
giÊy phÐp cña thñ trëng ®¬n vÞ.
5. §Öm n¾p van gi¶m ¸p cña b×nh «xy ®îc lµm b»ng c¸c vËt liÖu: Da ; ®ång ;
nh«m ; cao su .
6. Kh«ng ®îc sö dông c¸c èng dÉn khÝ h háng còng nh c¸c èng cã khuyÕt tËt
kh¸c. Khi söa ch÷a èng dÉn khÝ ph¶i c¾t nh÷ng ®o¹n h háng, nh÷ng ®o¹n èng
dÉn khÝ cßn dïng ®îc ph¶i dïng lâi nèi kiÓu c©y th«ng ®Ó nèi víi nhau, chiÒu dµi
mçi ®o¹n èng nèi kh«ng ®îc nhá h¬n ( 3 m ; 2m ; 1,5 m , trªn mét ®êng
èng dÉn khÝ kh«ng ®îc nhiÒu ( qu¸ 2 mèi nèi ; qu¸ 3 mèi nèi ; qu¸ 4
mèi nèi ).
7. Quy tr×nhvan khi sö dông: më van khÝ hãa láng – më van « xy ;van
« xy – më van khÝ hãa láng .
8. Quy tr×nh ®ãng van khi kÕt thóc: ®ãng van khÝ hãa láng ®ãng van « xy ;
®ãng van « xy – ®ãng van khÝ hãa láng .
9. Khi c¾t ph¶i më “g¹ch bá ¸p lùc kh«ng ®óng” «xy vµ khÝ ga theo ¸p lùc sau :
10. «xy víi ¸p lùc tõ: 3,0 ÷ 6,0 kg/cm
2
; 1,0 ÷ 6,0 kg/cm
2
; 2,0 ÷ 7,0 kg/cm
2
.
Bài kiểm tra thu hoạch Huấn luyện Cấp thẻ An toàn lao động - Ngành nghề: Thợ hàn hơi và công nhân sử dụng khí gas - Trang 2
Bài kiểm tra thu hoạch Huấn luyện Cấp thẻ An toàn lao động - Ngành nghề: Thợ hàn hơi và công nhân sử dụng khí gas - Người đăng: ngo-viet-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài kiểm tra thu hoạch Huấn luyện Cấp thẻ An toàn lao động - Ngành nghề: Thợ hàn hơi và công nhân sử dụng khí gas 9 10 658