Ktl-icon-tai-lieu

Bài kiểm tra thu hoạch Huấn luyện Cấp thẻ An toàn lao động - Ngành nghề: Thợ Làm việc trên cao & sửa chữa mái nhà xưởng

Được đăng lên bởi ngo-viet-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 3221 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi kiÓm tra thu ho¹ch
HuÊn luyÖn CÊp thÎ An toµn lao ®éng
Ngµnh nghÒ: Thî Lµm viÖc trªn cao & söa ch÷a m¸i nhµ xëng
Hä vµ tªn: ....................................................................
Ch÷ ký cña ngêi lµm bµi kiÓm tra:......................................
§¬n vÞ:.......................................................................
C«ng ty TNHH NN MTV Diesel s«ng c«ng.
Ngµy kiÓm tra:.......th¸ng ....... n¨m 2008.
Anh (chÞ) h·y ®¸nh dÊu x vµo nh÷ng c©u tr¶ lêi ®óng hoÆc ®iÒn nh÷ng c©u cho
phï hîp víi quy ®Þnh An toµn khi sö dông khÝ ( mét c©u cã thÓ cã h¬n 1 ph¬ng ¸n
®óng).
1. Anh (chÞ) h·y ®iÒn vµo chç trèng cña c©u sau cho phï hîp víi néi quy An toµn
khi lµm viÖc ë trªn cao:
− Khi cã hai ngêi lµm viÖc trë lªn nhÊt thiÕt ph¶i cö nhãm trëng. Khi lµm viÖc ë
nh÷ng chç ®«ng ngêi vµ cã xe cé qua l¹i th× ph¶i cã biÖn ph¸p ............ hoÆc ®Æt
............ v.v... ®Ó ng¨n ngõa mäi ngêi kh«ng vµo khu vùc ®ang lµm viÖc.
− Kh«ng ®îc mang, v¸c dông cô, vËt liÖu nÆng lªn cao cïng víi ngêi. ChØ ®îc phÐp
®em theo ngêi nh÷ng dông cô lµm viÖc nhÑ nh k×m, cê lª, má lÕt, bóa con v.v...
nhng ph¶i ®ùng trong tói da, bao k×m. CÊm ®ót k×m vµ dông cô kh¸c vµo
tói ........................ ®Ò phßng r¬i vµo ®Çu ngêi kh¸c.
− CÊm ngÆt nh÷ng ngêi uèng ..........., uèng ........., ..............., ..................... lµm viÖc
trªn cao.
− Nh÷ng ngêi lµm viÖc trªn cao tõ 3 m trë lªn ph¶i cã ®Çy ®ñ .....................,
kh«ng bÞ c¸c bÖnh yÕu ..............., ®au ................., ®éng kinh v.v... cã chøng nhËn
søc khoÎ míi nhÊt cña c¬ quan y tÕ, ®· ®îc häc tËp kiÓm tra quy tr×nh nµy ®¹t
yªu cÇu.
− Khi lµm viÖc trªn cao quÇn ¸o ph¶i gän gµng, tay ¸o ph¶i bu«ng vµ cµi cóc, ®éi
mò an toµn, ®i giÇy an toµn. Kh«ng ®i ........... kh«ng cã quai hËu, dÐp lª, giÇy
®inh, ®i guèc v.v... mïa rÐt ph¶i mÆc ...........
− Lµm viÖc trªn cao tõ ......... m trë lªn ph¶i ®eo d©y an toµn dï thêi gian lµm viÖc
rÊt ng¾n. D©y da an toµn ............/ m¾c vµo nh÷ng bé phËn di ®éng nh thang di
®éng hoÆc nh÷ng vËt kh«ng ch¾c ch¾n, dÔ g·y, ®Ô tuét mµ ph¶i m¾c vµo nh÷ng
bé phËn cè ®Þnh, ch¾c ch¾n.
− Khi cã giã tíi cÊp .......... ( 60 ÷ 70 km/giê) hay trêi ma to nÆng h¹t hoÆc cã
gi«ng sÐt cÊm lµm viÖc trªn cao.
− Khi trÌo lªn cét, lªn thang ph¶i trÌo tõ tõ, ch¾c ch¾n, tËp trung t tëng, cÊm võa
trÌo võa nãi chuyÖn nh×n ®i chç kh¸c. Khi lµm viÖc ë trªn cao cÊm ®ïa nghÞch.
2. Yªu cÇu chung khi lµm viÖc trªn thang di ®éng:
− Khi lµm viÖc trªn thang ph¶i cã mét ngêi gi÷ ch©n thang. Trªn nÒn ®¸ hoa, xi
m¨n...
Bµi kiÓm tra thu ho¹ch
HuÊn luyÖn CÊp thÎ An toµn lao ®éng
Ngµnh nghÒ: Thî Lµm viÖc trªn cao & söa ch÷a m¸i nhµ xëng
Hä vµ tªn: ....................................................................
Ch÷ ký cña ngêi lµm bµi kiÓm tra:......................................
§¬n vÞ:.......................................................................
C«ng ty TNHH NN MTV Diesel s«ng c«ng.
Ngµy kiÓm tra:.......th¸ng ....... n¨m 2008.
Anh (chÞ) h·y ®¸nh dÊu x vµo nh÷ng c©u tr¶ lêi ®óng hoÆc ®iÒn nh÷ng c©u cho
phï hîp víi quy ®Þnh An toµn khi dông khÝ ( mét c©u thÓ h¬n 1 ph¬ng ¸n
®óng).
1. Anh (chÞ) h·y ®iÒn vµo chç trèng cña c©u sau cho p hîp víi néi quy An toµn
khi lµm viÖc ë trªn cao:
Khi hai ngêi lµm viÖc trë lªn nhÊt thiÕt ph¶i nhãm trëng. Khi lµm viÖc ë
nh÷ng chç ®«ng ngêi xe qua l¹i th× ph¶i biÖn ph¸p ............ hoÆc ®Æt
............ v.v... ®Ó ng¨n ngõa mäi ngêi kh«ng vµo khu vùc ®ang lµm viÖc.
Kh«ng ®îc mang, v¸c dông cô, vËt liÖu nÆng lªn cao cïng víi ngêi. ChØ ®îc phÐp
®em theo ngêi nh÷ng dông lµm viÖc nhÑ nh k×m, lª, má lÕt, bóa con v.v...
nhng ph¶i ®ùng trong tói da, bao k×m. CÊm ®ót k×m dông kh¸c vµo
tói ........................ ®Ò phßng r¬i vµo ®Çu ngêi kh¸c.
CÊm ngÆt nh÷ng ngêi uèng ..........., uèng ........., ..............., ..................... lµm viÖc
trªn cao.
Nh÷ng ngêi lµm viÖc trªn cao 3 m trë lªn ph¶i ®Çy ®ñ .....................,
kh«ng bÞ c¸c bÖnh yÕu ..............., ®au ................., ®éng kinh v.v... chøng nhËn
søc khoÎ míi nhÊt cña quan y tÕ, ®· ®îc häc tËp kiÓm tra quy tr×nh nµy ®¹t
yªu cÇu.
Khi lµm viÖc trªn cao quÇn ¸o ph¶i gän gµng, tay ¸o ph¶i bu«ng cµi cóc, ®éi
an toµn, ®i giÇy an toµn. Kh«ng ®i ........... kh«ng quai hËu, dÐp , giÇy
®inh, ®i guèc v.v... mïa rÐt ph¶i mÆc ...........
Lµm viÖc trªn cao ......... m trë lªn ph¶i ®eo d©y an toµn thêi gian lµm viÖc
rÊt ng¾n. D©y da an toµn ............/ m¾c vµo nh÷ng phËn di ®éng nh thang di
®éng hoÆc nh÷ng vËt kh«ng ch¾c ch¾n, g·y, ®Ô tuét ph¶i m¾c vµo nh÷ng
bé phËn cè ®Þnh, ch¾c ch¾n.
Khi giã tíi cÊp .......... ( 60 ÷ 70 km/giê) hay trêi ma to nÆng h¹t hoÆc cã
gi«ng sÐt cÊm lµm viÖc trªn cao.
Khi trÌo lªn cét, lªn thang ph¶i trÌo tõ, ch¾c ch¾n, tËp trung t tëng, cÊm võa
trÌo võa nãi chuyÖn nh×n ®i chç kh¸c. Khi lµm viÖc ë trªn cao cÊm ®ïa nghÞch.
2. Yªu cÇu chung khi lµm viÖc trªn thang di ®éng:
Khi lµm viÖc trªn thang ph¶i mét ngêi gi÷ ch©n thang. Trªn nÒn ®¸ hoa, xi
m¨ng, g¹ch v.v...ph¶i lãt ch©n thang b»ng .........................................................
cho khái trît. Trªn nÒn ®Êt ph¶i .................................................. díi ch©n thang.
Trang 1/2
Bài kiểm tra thu hoạch Huấn luyện Cấp thẻ An toàn lao động - Ngành nghề: Thợ Làm việc trên cao & sửa chữa mái nhà xưởng - Trang 2
Bài kiểm tra thu hoạch Huấn luyện Cấp thẻ An toàn lao động - Ngành nghề: Thợ Làm việc trên cao & sửa chữa mái nhà xưởng - Người đăng: ngo-viet-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài kiểm tra thu hoạch Huấn luyện Cấp thẻ An toàn lao động - Ngành nghề: Thợ Làm việc trên cao & sửa chữa mái nhà xưởng 9 10 694