Ktl-icon-tai-lieu

Bài lap tính toán dập Liên xô.

Được đăng lên bởi hiennguyentrong1992-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 180 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Лабораторная	  работа	  №4	  
Расчет	  заготовки,	  полученной	  штамповкой	  
	  
Цель	   работы:	   приобретение	   практических	   навыков	   конструирования	  
заготовок,	  полученных	  методом	  штамповки	  
	  
Исходные	  данные:	  
-­‐ чертеж	  детали	  
	  

	  

	  
Задание:	   Сконструировать	   исходную	   заготовку	   	   -­‐	   поковку,	   штампованную	  
для	   изготовления	   ступенчатого	   вала.	   Материал	   вала	   -­‐	   сталь	   40Х.	   Твердость	  
после	   термической	   обработки	   (улучшения)	   HRC	   24…29.	   Тип	   производства	   –	  
крупносерийное.	  
	  
№	  
варианта	  
1	  
2	  
3	  
4	  
5	  
6	  
7	  
8	  
9	  
10	  

	  
	  
	  
	  
	  

Диаметр,	  мм	  
d1	  

d2	  

d3	  

50h6	   70h11	   45m6	  
60e7	   85c11	   55g6	  
40k6	   65a11	   35m6	  
70e8	   95a11	   65f7	  
35m6	   60d11	   30n6	  
80m6	   105d11	   75d8	  
45js6	   70a11	   40k6	  
75d8	   100h11	   70e8	  
55g8	   80d11	   50h6	  
30n6	   55h11	   25f7	  

Длина,	  мм	  
d4	  

L1	  

L2	  

L3	  

L4	  

Масса	  
mд,	  кг	  

30f9	  
50h8	  
30d9	  
55d9	  
25h8	  
65h8	  
35h8	  
60f9	  
45d9	  
20f9	  

345h11	  
380h11	  
245h11	  
360h11	  
240h11	  
315h11	  
325h11	  
320h11	  
370h11	  
270h11	  

315h11	  
340h11	  
175h11	  
315h11	  
215h11	  
390h11	  
295h11	  
280h11	  
330h11	  
200h11	  

115h11	  
130h11	  
95h11	  
135h11	  
75h11	  
125h11	  
105h11	  
130h11	  
125h11	  
80h11	  

85h11	  
80h11	  
75h11	  
90h11	  
85h11	  
110h11	  
75h11	  
100h11	  
80h11	  
70h11	  

7,96	  
11,65	  
4,25	  
11,6	  
3,15	  
19,25	  
5,0	  
15,5	  
9,9	  
2,45	  

	  
Пример:	   Из	   стали	   45	   изготавливают	   вал	   массой	   19,4	   кг.	   Термообработка	   –	  
улучшение	   до	   твердости	   HRC	   21…26.	   Неуказанные	   радиусы	   –	   1,5	   мм,	   фаски	  
0,5×45°.	   Годовой	   объем	   выпуска	   деталей	   в	   год	   4500	   шт.,	   что	   соответствует	  
крупносерийному	   типу	   производства.	   Требуется	   сконструировать	   исходную	  
заготовку,	  изготавливаемую	  горячей	  объемной	  штамповкой.
	  

	  
	  
Решение:	  	  
	  
1.	   Учитывая	   свойства	   материала	   детали,	   ее	   массу,	   форму,	   размеры	   и	   тип	  
производства,	   поковку	   целесообразно	   выпо...
!"#$%"&$%'"()%"#$&")*+)
Расчет'заготовки,'полученной'штамповкой'
)
Цель' работы,) -%.$#%/&/'./) -%"0&.1/20.3) '"450$4) 0$'2&%6.%$4"'.()
7"8$&$4$09)-$:61/''53);/&$<$;)=&";-$40.)
)
Исходные'данные,)
> 1/%&/?)</&":.)
)
)
)
Задание,) @0$'2&%6.%$4"&A) .23$<'6B) 7"8$&$406) ) >) -$0$4069) =&";-$4"''6B)
<:().78$&$4:/'.()2&6-/'1"&$8$)4":"C)D"&/%.":)4":")>)2&":A) +EFC) G4/%<$2&A)
-$2:/)&/%;.1/20$H)$#%"#$&0.)I6:61=/'.(J)KLM)N+ONPC)G.-)-%$.74$<2&4")Q)
0%6-'$2/%.H'$/C)
)
*)
4"%."'&")
R.";/&%9);;)
R:.'"9);;)
D"22")
S
<
9)08)
T
U)
T
N
)
T
V
)
W
U
)
W
N
)
W
V
)
W
+
)
U)
XEYZ)
[EYUU)
+XSZ)
V+XYUU)
VUXYUU)
UUXYUU)
]XYUU)
[9PZ)
N)
ZE^[)
]X_UU)
XX`Z)
V]EYUU)
V+EYUU)
UVEYUU)
]EYUU)
UU9ZX)
V)
+EaZ)
ZXbUU)
VXSZ)
N+XYUU)
U[XYUU)
PXYUU)
[XYUU)
+9NX)
+)
[E^])
PXbUU)
ZX\[)
VZEYUU)
VUXYUU)
UVXYUU)
PEYUU)
UU9Z)
X)
VXSZ)
ZETUU)
VEcZ)
N+EYUU)
NUXYUU)
[XYUU)
]XYUU)
V9UX)
Z)
]ESZ)
UEXTUU)
[XT])
VUXYUU)
VPEYUU)
UNXYUU)
UUEYUU)
UP9NX)
[)
+XdeZ)
[EbUU)
+EaZ)
VNXYUU)
NPXYUU)
UEXYUU)
[XYUU)
X9E)
])
[XT])
UEEYUU)
[E^])
VNEYUU)
N]EYUU)
UVEYUU)
UEEYUU)
UX9X)
P)
XX`])
]ETUU)
XEYZ)
V[EYUU)
VVEYUU)
UNXYUU)
]EYUU)
P9P)
UE)
VEcZ)
XXYUU)
NX\[)
N[EYUU)
NEEYUU)
]EYUU)
[EYUU)
N9+X)
)
)
)
)
)
Bài lap tính toán dập Liên xô. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài lap tính toán dập Liên xô. - Người đăng: hiennguyentrong1992-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài lap tính toán dập Liên xô. 9 10 369