Ktl-icon-tai-lieu

bài tập

Được đăng lên bởi huu-nguyen
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 476 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các đối tượng dữ liệu wire và dữ liệu reg có thể có những giá trị sau :
0 logic 0 hoặc sai
1 logic 1 hoặc đúng
X giá trị logic không xác định
Z trạng thái tổng trở cao của cổng ba trạng thái
Biến reg được gán giá trị ban đầu là X ở đầu chương trình. Biến wire không được n ối với b ất k ỳ cái
gì cũng có giá trị là X
Có thể xác định cỡ của thanh ghi hoặc dây trong khai báo.
Ví dụ :
reg [7:0] A,B; //thanh ghi A và B có 8 bit từ 0 – 7, bit cao nh ất là bit 7 (MSB)
wire [3:0] data; //dây data có 4 đường từ 0 - 3
Vùng nhớ
Vùng nhớ được định nghĩa giống như vectơ của thanh ghi. Ví dụ một vùng nh ớ gồm 1024 từ, m ỗi từ
16 bit
reg [15:0] Mem [1024:0];
Kí hiệu Mem[0] sẽ tham chiếu đến vùng nhớ đầu tiên . . .
Chú ý rằng không thể tham chiếu đến một bit trong 1 từ của vùng nh ớ, muốn làm đi ều này ph ải
chuyển dữ liệu vào một thanh ghi trung gian.
Toán tử
Gồm các toán tử quan hệ so sánh 2 toán hạng và tr ả ra giá trị logic. Đúng là 1, sai là 0. N ếu b ất kì
bit nào không xác định thì kết quả ra là không xác định
> lớn hơn
>= lớn hơn hoặc bằng
< nhỏ hơn
<= nhỏ hơn hoặc bằng
== bằng logic
!= khác
Các toán tử điều kiện
! đảo logic
&& AND logic
|| OR logic
Các toán tử set bit
~ đảo bit
& AND
| OR
^ XOR
~& NAND
~| NOR
Các toán tử khác
{,} ghép thanh ghi hoặc dây
<<
dịch trái thanh ghi
>>
dịch phải thanh ghi
?:
điều kiện
Ví dụ : dùng điều lệnh assign để viết một module giải đa hợp từ 2 đường sang 4 đường (b ạn có thể
tự viết giải đa hợp từ 3 sang 8 hay 4 sang 16)
module demux(data,in1,in0,out0,out1,out2,out3);

input data;
input in0,in1;
output out0,out1,out2,out3;
assign out0= data&(~in1)&(~in0);
assign out1= data&(~in1)&(in0);
assign out2= data&(in1)&(~in0);
assign out3= data&(in1)&(in0);
endmodule
Các cấu trúc điều khiển
Verilog rất phong phú các câu lệnh điều khiển có thể sử d ụng trong ph ần th ủ t ục. H ầu h ết chúng r ất
quen thuộc với những người lập trình bằng ngôn ngữ C. Điểm khác biệt l ớn nh ất chính là thay d ấu
ngoặc {} trong ngôn ngữ C bằng từ khóa begin và end trong Verilog HDL. Nh ư đã nói ở trên, d ấu
ngoặc {,} dùng để nối chuỗi các bit. Có các loại cấu trúc sau :
Cấu trúc if . . . else
Cấu trúc case : không giống cấu trúc case trong C ở chỗ không c ần l ệnh break.
Ví dụ :
case (State)
st0:
st1:
st2:
st3:
endcase

State
State
State
State

=
=
=
=

st1;
st2;
st3;
st0;

Ngoài ra còn có các vòng lặp for, while và repeat. Tuy nhiên chúng r ất hiếm khi s ử d ụng trong vi ệc
mô tả các module nên bài viết này s ẽ không đề cập đến.
Ví dụ : một module 3 trạng thái...
Các i t ng d li u wire và d li u reg có th có nh ng giá tr sau :đố ượ
0 logic 0 ho c sai
1 logic 1 ho c úng đ
X giá tr logic không xác nh đị
Z tr ng thái t ng tr cao c a c ng ba tr ng thái
Bi n reg c gán giá tr ban u là X u ch ng trình. Bi n wire không c n i v i b t k cái ế đượ đầ đầ ươ ế đượ
gì c ng có giá tr là Xũ
Có th xác nh c c a thanh ghi ho c dây trong khai báo. đị
Ví d :
reg [7:0] A,B; //thanh ghi A và B có 8 bit t 0 – 7, bit cao nh t là bit 7 (MSB)
wire [3:0] data; //dây data có 4 ng t 0 - 3đườ
Vùng nh
Vùng nh c nh ngh a gi ng nh vect c a thanh ghi. Ví d m t vùng nh g m 1024 t , m i t đượ đị ĩ ư ơ
16 bit
reg [15:0] Mem [1024:0];
Kí hi u Mem[0] s tham chi u n vùng nh u tiên . . . ế đế đầ
Chú ý r ng không th tham chi u n m t bit trong 1 t c a vùng nh , mu n làm i u này ph i ế đế đ
chuy n d li u vào m t thanh ghi trung gian.
Toán t
G m các toán t quan h so sánh 2 toán h ng và tr ra giá tr logic. úng là 1, sai là 0. N u b t kì Đ ế
bit nào không xác nh thì k t qu ra là không xác nhđị ế đị
> l n h n ơ
>= l n h n ho c b ng ơ
< nh h n ơ
<= nh h n ho c b ng ơ
== b ng logic
!= khác
Các toán t i u ki n đ
! o logicđả
&& AND logic
|| OR logic
Các toán t set bit
~ o bitđả
& AND
| OR
^ XOR
~& NAND
~| NOR
Các toán t khác
{,} ghép thanh ghi ho c dây
<< d ch trái thanh ghi
>> d ch ph i thanh ghi
?: i u ki nđ
Ví d : dùng i u l nh assign vi t m t module gi i a h p t 2 ng sang 4 ng (b n có th đ để ế ả đ đườ đườ
t vi t gi i a h p t 3 sang 8 hay 4 sang 16) ế ả đ
module demux(data,in1,in0,out0,out1,out2,out3);
bài tập - Trang 2
bài tập - Người đăng: huu-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
bài tập 9 10 590