Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập

Được đăng lên bởi vanb1209266
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 204 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập 1. Cho một hệ thống được mô hình hóa bằng hai phương trình vi phân (1), (2)
như sau:

Trong đó,
d, alpha: ngỏ ra của hệ thống. u: ngỏ vào.
g = 9.81
a = 0.11
c = 0.45
M = 3.3
J = 0.42
km = 5.0
Các điều khiển khởi tạo điều bằng 0.

m = 0.49
b = 5.0

Câu 1. Xây dựng mô hình simulink cho hệ thống trên bằng cả hai cách: sử dụng khối cơ
bản và function (Bố trí như Hình 1).

Hình 1.
Câu 2. Tạo Form nhập các thông số cho 2 hệ thống con ở Câu 1.
Câu 3. Cho ngỏ vào bằng 0, thiết lập thông số và mô phỏng hệ thống trong thời gian 2
giây.
Câu 4. Cho ngỏ vào bằng 2, thiết lập thông số và mô phỏng hệ thống trong thời gian 2
giây.
Câuu 5. Sử dụng scope để chuyển dữ liệu mô phỏng sang workspace (Hình 2), lập trình
vẽ lại đáp ứng mô phỏng. Chỉ cần chuyển trên một hệ thống con.

Hình 2.

Bài tập 2. Cho một hệ thống được mô hình hóa bằng hai phương trình vi phân (1), (2)
như sau:


p 
••
x

I

M pl



2
p  M pl 

2Km

2I

Rr  2 M w  w
2
r


x


M p gl
2Km Ke
2Km
x
u

2
2
Rr ( I p  M pl )
R( I p  M pl )
( I p  M pl 2 )


Mp


u

2K m Ke

2

2I

Rr  2 M w  w  M p 
2
r



•
x



M pl
2I w

 2M w  2
r


(1)


Mp


p

(2)

Trong đó,
x, phi: ngỏ ra của hệ thống.
u: ngỏ vào.
g = 9.81
r = 0.05
Mw = 0.21
Mp = 1.48
R=12
Iw = 0.000525 Ip = 0.04989
l = 0.159
Km = 1.1651
Ke=0.0141
Các điều kiện khởi tạo điều bằng 0.
Câu 1. Xây dựng mô hình simulink cho hệ thống trên bằng cả hai cách: sử dụng khối cơ
bản và function (Bố trí như Hình 3).
phi
phi-dot
u
x
u
x-dot

Doi Tuong1

Hình 3.
Câu 2. Tạo Form nhập các thông số choK*uvec
2 hệ thốngMux
con ở Câu 1.
Câu 3. Cho ngỏ vào bằng 0, thiết lập thông số và mô phỏng hệ thống trong thời gian 0.1
giây.
Câu 4. Cho K=[-200.12397 -40.2307 80 50.9876], x ban đầu 0, phi ban điều 100, thiết
lập thông số và mô phỏng hệ thống trong thời gian 2 giây. Sử dụng scope để chuyển dữ
liệu mô phỏng sang workspace (Hình 4), lập trình vẽ lại đáp ứng mô phỏng. Chỉ cần
chuyển trên một hệ thống con.
phi
phi-dot

x

u
x

x-dot
u

x-dot

phi
phi-dot

Doi Tuong1
Doi Tuong2
K*uvec

Mux

Hình 2.

...
Bài tp 1. Cho mt h thống được mô hình hóa bng hai phương trình vi phân (1), (2)
như sau:
Trong đó,
d, alpha: ng ra ca h thng. u: ng vào.
g = 9.81 a = 0.11 c = 0.45 m = 0.49
M = 3.3 J = 0.42 k
m
= 5.0 b = 5.0
Các điều khin khi to điều bng 0.
Câu 1. Xây dng hình simulink cho h thng trên bng c hai cách: s dng khi
bn và function (B trí như Hình 1).
Hình 1.
Câu 2. To Form nhp các thông s cho 2 h thng con Câu 1.
Câu 3. Cho ng vào bng 0, thiết lp thông s phng h thng trong thi gian 2
giây.
Câu 4. Cho ng vào bng 2, thiết lp thông s phng h thng trong thi gian 2
giây.
Câuu 5. S dụng scope để chuyn d liu phng sang workspace (Hình 2), lp trình
v lại đáp ứng mô phng. Ch cn chuyn trên mt h thng con.
Hình 2.
Bài tập - Trang 2
Bài tập - Người đăng: vanb1209266
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập 9 10 555