Ktl-icon-tai-lieu

Bài Tập

Được đăng lên bởi acethanhtung-gmail-com
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 528 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP 1
2
1

-

4

+

VC C _5V

1

1
C 1
2 2 0 0 u F -2 5 V

L M 7 8 0 5 /T O

V IN

VO U T

C 2
104

R 1

3
C 3
104

D 2

330

C 4
2 2 0 0 u F -2 5 V

LED

3

2

9V AC

U 1

G N D

2

D 1

B R ID G E

J1

VC C _5V

VC C _5V

VC C _5V

R 2
330
8

U 4

LED
C 6
0 .1 u F

2
3

R ESET
SW 1
R 9
4K7

74LS93
R 01
R 02

Q
Q
Q
Q

A
B
C
D

12
9
8
11

1
2
3

A
B
C

VC C _5V

6
4
5

74LS138

G 1
G 2A
G 2B

G N D

C V

D 8
1

C 5
1 0 u F -1 6 V

VC C _5V

R 7
330

TR G

C LKB
C LKA

8

TH R
G N D

2

1
14

3

5

6

O U T

G N D

LM555

10

VR 1
50K

VC C

5

U 3

16

VC C _5V

VC C

VC C _5V

VC C

D SC H G

R ST

4

U 2
7

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

0
1
2
3
4
5
6
7

1
1
1
1
1
1
9
7

5
4
3
2
1
0

R 3

330

D 3

LED

R 4

330

D 4

LED

R 5

330

D 5

LED

R 6

330

D 6

LED

R 8

330

D 7

LED

R 10 330

D 9

LED

R 11 330

D 10 LED

R 12 330

D 11 LED

1

BÀI TẬP 2
2
1

-

4

+

VC C _5V

1

1
C 1
2 2 0 0 u F -2 5 V

L M 7 8 0 5 /T O

V IN

VO U T

C 2
104

R 1

3
C 3
104

D 2

330

C 4
2 2 0 0 u F -2 5 V

LED

3

2

9V AC

U 1

G N D

2

D 1

B R ID G E

J1

VC C _5V

VC C _5V

R 2
330

R 5

330

R 6

330

R 8

330

R 9

330

VC C _5V

C V

VC C _5V

D
D
D
D

0
1
2
3

VC C

7
1
2
6
VC C _5V

2
3
6
7

R ESET
SW 1

12
9
8
11

74LS90
R
R
R
R

01
02
91
92

3
5
4

74LS47
LT
R BI
B I/R B O

A
B
C
D
E
F
G

13
12
11
10
9
15
14

7
6
4
2
1
9
10
5

A
B
C
D
E
F
G
D P

R 10 330
LED 7

8

C 6
0 .1 u F

A
B
C
D

U 3

G N D

5

D 3
LED

Q
Q
Q
Q

VC C

16

5
R 7
330

C LKB
C LKA

8

330
3

U 5
VC C

1
14

3

TR G

1

C 5
1 0 u F -1 6 V

O U T

TH R
G N D

2

R 4

R 11
4K7

10

LM 555
6

330

VC C

VC C _5V

U 4
VR 1
50K

R 3
8

VC C _5V

G N D

D SC H G

VC C

7

R ST

4

U 2

2

BÀI TẬP 3

2
1

-

4

+

V C C _5V

1
C 1
2 2 0 0 u F -2 5 V

L M 7 8 0 5 /T O

V IN

C 2
104

V O U T

R 1

3
C 3
104

D 2

330

C 4
2 2 0 0 u F -2 5 V

LE D

3

2

9V A C

U 1

1

G N D

2

D 1

B R ID G E

J1

S W 1
V C C _5V

V C C _5V

V C C _5V

R 2
330

0
1
2
3

V C C

D
D
D
D

V C C _5V
74LS 90
R
R
R
R

0
0
9
9

1
2
1
2

3
5
4

74LS 47
LT
R BI
B I/R B O

G N D

2
3
6
7

R E S E T
S W 2

A
B
C
D

7
1
2
6

A
B
C
D
E
F
G

1
1
1
1
9
1
1

3
2
1
0

330

R 6

330

5
4

R 8

330

R 9

330

7
6
4
2
1
9
10
5

A
B
C
D
E
F
G
D P

V C C

16

5

U 3

R 10 330
LE D 7

8

C 6
0 .1 u F

Q
Q
Q
Q

12
9
8
11

8

R 5

V C C _5V

G N D

D 3
LE D

C LK B
C LK A

V C C _5V

C V

R 7
330

G N D

TR G

330

3

U 5

V C C

3

5

C 5
1 0 u F -1 6 V

O U T

1
14

TH R

1

2

R 4

R 11
4K 7

10

LM 555
6

330

V C C

V C C _5V

U 4
V R...
BÀI TẬP 1
D 3 L E D
U 4
7 4 L S 1 3 8
1
2
3
1 5
1 4
1 3
1 2
1 1
1 0
9
7
1 68
6
4
5
A
B
C
Y 0
Y 1
Y 2
Y 3
Y 4
Y 5
Y 6
Y 7
V C CG N D
G 1
G 2 A
G 2 B
R 7
3 3 0
V R 1
5 0 K
C 4
2 2 0 0 u F - 2 5 V
V C C _ 5 V
C 6
0 . 1 u F
D 1 0 L E D
C 1
2 2 0 0 u F - 2 5 V
R 2
3 3 0
S W 1
R E S E T
D 1 1 L E D
D 6 L E D
R 1 1 3 3 0
V C C _ 5 V
U 3
7 4 L S 9 3
1 4
1 1 2
9
8
1 1
51 0
2
3
C L K A
C L K B Q A
Q B
Q C
Q D
V C CG N D
R 0 1
R 0 2
R 3 3 3 0
R 9
4 K 7
V C C _ 5 V
V C C _ 5 V
V C C _ 5 V
R 1 3 3 0
R 1 0 3 3 0
D 7 L E D
C 5
1 0 u F - 1 6 V
R 4 3 3 0
R 6 3 3 0
D 9 L E D
D 4 L E D
D 8
L E D
V C C _ 5 V
J 1
9 V A C
1
2
C 3
1 0 4
D 2
L E D
U 1 L M 7 8 0 5 / T O
1
2
3
V I N
G N D
V O U T
- +
D 1
B R I D G E
2
1
3
4
V C C _ 5 V
C 2
1 0 4
D 5 L E D
V C C _ 5 V
R 8 3 3 0
R 1 2 3 3 0
U 2
L M 5 5 5 3
4
8
1
5
2
6
7
O U T
R S T
V C C
G N D
C V
T R G
T H R
D S C H G
R 5 3 3 0
1
Bài Tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Tập - Người đăng: acethanhtung-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Bài Tập 9 10 345