Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập analog output

Được đăng lên bởi volongsi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 394 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY
BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ

BÁO CÁO BÀI TẬP PCS

XÂY DỰNG PHẦN CỨNG VÀ VIẾT CHƯƠNG TRÌNH
XUẤT NGÕ RA ANALOG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ VÀ VAN TUYẾN TÍNH

GVHD : Nguyễn Xuân Quang
SVTH : Võ Long Sĩ
MSSV : 06111081

TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 09 năm 2010

1

1. Sơ đồ đấu dây
Bản vẽ kèm theo.
2. Cấu hình phần cứng
2.1 Vị trí các module
Module nguồn được cấu hình trên
vị trí slot 1 của thanh Rail 0
Sử dụng CPU 314
Trong bài tập này sử dụng 3 AO để
điều khiển động cơ xuất áp 0 – 10V
và 1 AO điều khiển van tuyến tính
xuất dòng 4 -20mA
2.2 Địa chỉ ngõ ra của module analog và thiết lập tín hiệu ngõ ra analog
o 3 ngõ ra analog kết nối với biến tấn điều khiển động cơ có địa chỉ lần lượt là:
PQW256, PQW258, PQW260.
o 1 ngõ ra analog điều khiển van tuyến tính có địa chỉ là: PQW262

3. Viết chương trình
3.1 Cấu trúc chương trình

OB1
CALL FB1

FB1
CALL FB2
CALL FB2
CALL FB2
CALL FB2

FB2

2

Các tín hiệu đặt (ngõ vào ) điều khiển lưu trong khối DB8 như sau:

3.2 Khối FB2
Làm nhiệm tính toán hàm:
OUT= (ymax-ymin)/(kmax-kmin)*IN + (kmax*ymin-kmin*ymax)/(kmax-kmin).
Từ đó ta có các ngõ vào ra như sau:

Giá trị y là một số thực có thể là tốc độ động cơ n để điều khiển động cơ, lưu lượng
nước F để điều khiển van tuyến tính ....
3

Viết chương trình thực hiện các phép toán

Ý nghĩa các hàm
xmax - xmin
Kết quả gán cho TEMP1

kmax – kmin
Kết quả gán cho TEMP2

TEMP1/TEMP2
Kết quả gán cho TEMP3

Chuyển đổi từ kiểu dữ liệu interger sang
kiểu double interger của ngõ vào IN gán
cho TEMP4

Chuyển đổi từ kiểu dữ liệu double
interger sang kiểu Real của TEMP4 gán
cho TEMP5

4

TEMP3*TEMP5
Kết quả gán cho TEMP6

kmax*xmin
Kết quả gán cho TEMP7

kmin*xmax
Kết quả gán cho TEM8

TEMP7-TEMP8
Kết quả gán cho TEMP9

TEMP9/TEMP2
Kết quả gán cho TEMP10

TEMP6+TEMP10
Kết quả gán cho biến ngõ ra OUT

5

3.3 Khối FB1
Viết hàm gọi FB2 với 4 ngõ vào và kết quả gán cho các biến tạm ngõ ra như bảng
sau:

Gọi hàm FB2
Địa chỉ ngõ vào là INT1 kết quả gán
cho OUT1
Động cơ tốc độ tối đa là 1400
vòng/phút nên :
ymax = 1400.0 , kmax = 27648.0
ymin = 0.0

, kmin = 0.0

Gọi hàm FB2
Gọi hàm FB2
Địa chỉ ngõ vào là INT2 kết quả gán
Địa chỉ ngõ vào là INT2 kết quả gán
cho OUT2
cho OUT2
Động cơ tốc độ tối đa là 1400
vòng/phút nên :
ymax = 1400.0 , kmax = 27648.0
ymin = 0.0
6

, kmin = 0.0

Gọi hàm FB2
Địa chỉ ngõ vào là INT3 kết quả gán cho
OUT3
Động cơ tốc độ tối đa là 1400 vòng/phút
nên :
ymax = 1400.0 , kmax = 27648.0
ymin = 0.0

, kmin = 0.0

Gọi hàm FB2
...
1
TRƯỜNG ĐẠI HC SƯ PHM K THUT TP.H CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ CH TO MÁY
B MÔN CƠ ĐIN T

BÁO CÁO BÀI TP PCS
XÂY DNG PHN CNG VÀ VIT CHƯƠNG TRÌNH
XUT NGÕ RA ANALOG ĐIU KHIN ĐỘNG CƠ VÀ VAN TUYN TÍNH
GVHD : Nguyn Xuân Quang
SVTH : Võ Long Sĩ
MSSV : 06111081
TP. H CHÍ MINH, tháng 09 năm 2010
Bài tập analog output - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập analog output - Người đăng: volongsi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài tập analog output 9 10 990