Ktl-icon-tai-lieu

bài tập bào cơ khí đại cương

Được đăng lên bởi s24rever
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 648 lần   |   Lượt tải: 3 lần
KHOA CÔ KHÍ
BAN GDTH

Noäi dung
Coâng ñoaïn

MOÂN HOÏC THÖÏC TAÄP:
Baøi taäp :
Soá :
Teân baøi taäp :
Thôøi gian thöïc hieän

Noäi dung

1. Baøo maët + Gaù phoâi treân eâ toâ sao cho phaàn loù leân lôùn
chuaån tinh hôn phaàn caét.
+ Dao gaù thaúng, baøo ñeå ñaït kích thöôùc 30.

Hình bieåu dieãn

Coâng ñoaïn

Noäi dung

Hình bieåu dieãn

KHOA CÔ KHÍ
BAN GDTH

Noäi dung
Coâng
ñoaïn

MOÂN HOÏC THÖÏC TAÄP:
Baøi taäp :
Soá :
Teân baøi taäp :
Thôøi gian thöïc hieän

Noäi dung

Hình bieåu dieãn

Coâng
ñoaïn

Noäi dung

Hình bieåu dieãn

KHOA CÔ KHÍ
BAN GDTH

Noäi dung
Coâng ñoaïn

MOÂN HOÏC THÖÏC TAÄP:
Baøi taäp :
Soá :
Teân baøi taäp :
Thôøi gian thöïc hieän

Noäi dung

Hình bieåu dieãn

Coâng ñoaïn

Noäi dung

Hình bieåu dieãn

KHOA CÔ KHÍ
BAN GDTH

Noäi dung
Coâng ñoaïn

MOÂN HOÏC THÖÏC TAÄP:
Baøi taäp :
Soá :
Teân baøi taäp :
Thôøi gian thöïc hieän

Noäi dung

Hình bieåu dieãn

Coâng ñoaïn

Noäi dung

Hình bieåu dieãn

...
KHOA CÔ KHÍ MOÂN HOÏC THÖÏC TAÄP:
BAN GDTH Baøi taäp : Soá :
Teân baøi taäp :
Thôøi gian thöïc hieän
Noäi dung
Coâng ñoaïn Noäi dung Hình bieåu dieãn
1. Baøo maët
chuaån tinh
+ Gaù phoâi treân eâ toâ sao cho phaàn loù leân lôùn
hôn phaàn caét.
+ Dao gaù thaúng, baøo ñeå ñaït kích thöôùc 30.
bài tập bào cơ khí đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập bào cơ khí đại cương - Người đăng: s24rever
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
bài tập bào cơ khí đại cương 9 10 880