Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập các quá trình gia công

Được đăng lên bởi vuhuy0966
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1229 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
Khoa Cơ khí – Bộ môn Công nghệ Vật liệu
----------o0o----------

SÁCH GIAO BÀI TẬP
Học phần: Các quá trình gia công (03 tín chỉ)

Giảng viên: Th.s Nguyễn Thanh Tú

Thái Nguyên - 2014

PHẦN THỨ NHẤT - 60 BÀI TẬP
Từ tuần thứ 1 đến tuần thứ 5
1.1

Bài tập chương 1 – Những khái niệm cơ bản về sản xuất cơ khí:

Bài 1: Nêu các khái niệm về Sản phẩm, Chi tiết máy, Bộ phận máy, Cơ cấu máy,
và Phôi? Cho ví dụ minh họa?
- Yêu cầu: Nắm được các khái niệm và cho ví dụ minh họa.
Bài 2: Nêu các khái niệm về Quy trình thiết kế, Quy trình sản xuất, và Quy trình
công nghệ? Cho ví dụ minh họa?
- Yêu cầu: Nắm được các khái niệm và cho ví dụ minh họa.
Bài 3: Thế nào là Quy trình công nghệ? Phân biệt giữa Quy trình công nghệ và
Tiến trình công nghệ? Nêu các thành phần của Quy trình công nghệ?
- Yêu cầu: Nắm được các khái niệm về QTCN và Tiến trình công nghệ.
Chỉ rõ sự khác biệt giữa QTCN và Tiến trình công nghệ.
Nêu các thành phần của QTCN.
Bài 4: Nêu các yếu tố đặc trưng cho dạng sản xuất? Trình bày về đặc điểm các
dạng sản xuất? Phạm vi ứng dụng của từng dạng?
- Yêu cầu: Nắm được các yếu tố và phân tích được ảnh hưởng của nó.
Nêu đặc điểm và ứng dụng của từng dạng sản xuất.
Bài 5: Nêu các yếu tố đặc trưng dùng để đánh giá chất lượng bề mặt CTM?
- Yêu cầu: Nắm được khái niệm về nhám bề mặt, các thông số dùng đánh
giá nhám bề mặt.
Nắm được tính chất cơ lý lớp bề mặt, vẽ hình minh họa.
Bài 6: Trình bày về các thông số đánh giá nhám bề mặt, phân cấp và cách ký hiệu
trên bản vẽ?
- Yêu cầu: Nắm được khái niệm, cách tính toán của các thông số dùng
đánh giá nhám bề mặt, Ra + Rz.
Nắm được phân cấp và ký hiệu của nhám bề mặt.
Bài 7: Nêu khái niệm về lắp lẫn và dung sai? Các cấp chính xác của kích thước?
Cách ghi dung sai cho kích thước?

- Yêu cầu: Nắm được các khái niệm.
Nắm được phân cấp độ chính xác của kích thước.
Nắm được cách ghi dung sai cho kích thước.
Bài 8: Nêu khái niệm về độ chính xác gia công? Các yếu tố dùng để đánh giá độ
chính xác gia công?
- Yêu cầu: Nắm được khái niệm.
Nắm được các yếu tố đánh giá độ chính xác gia công.
Bài 9: Giải thích các ký hiệu, kích thước trên bản vẽ chi tiết như hình vẽ?

Bài 10: Trình bày về các phương pháp đo?
Bài 11: Nêu các loại dụng cụ đo dùng trong nghành cơ khí? Chức năng và ứng
dụng của từng loại?
Bài 12: Nêu khái niệm về lượng dư gia công? Các loại lượng dư gia công?
Bài 13: Nêu mục đích của tiêu chuẩn hóa và các cơ sở để tiêu chuẩn hóa?
Bài 14: Các cấp tiêu chuẩn hóa của Việt Nam? Cho...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
Khoa Cơ khí – Bộ môn Công nghệ Vật liệu
----------o0o----------
SÁCH GIAO BÀI TẬP
Học phần: Các quá trình gia công (03 tín chỉ)
Giảng viên: Th.s Nguyễn Thanh Tú
Thái Nguyên - 2014
Bài tập các quá trình gia công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập các quá trình gia công - Người đăng: vuhuy0966
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài tập các quá trình gia công 9 10 465