Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập cấp thoát nước

Được đăng lên bởi basangk3
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 357 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi tËp lín cÊp tho¸t n íc

GVHD: Nhiªm V©n Khanh

Bµi tËp lín sè 1
CÊp tho¸t níc c«ng tr×nh
®Ò bµi:
Bµi 1:
X¸c ®Þnh lu lîng tÝnh to¸n cÊp níc cho mét kh¸ch s¹n cã 2 ®¬n nguyªn: 1
®¬n nguyªn 6 tÇng cã bè trÝ thiÕt bÞ vÖ sinh ë mçi rÇng nh nhau gåm: 9 xÝ cã
thïng röa, 9 chËu röa mÆt, 9 vßi t¾m hoa sen; 1 ®¬n nguyªn 7 tÇng cã bè trÝ
thiÕt bÞ vÖ sinh ë mçi tÇng nh nhau gåm: 5 xÝ cã thïng röa, 5 chËu röa mÆt, 5
bån t¾m. Tiªu chuÈn dïng níc lµ 125 l/ngêi.ng®. C¸c gi¸ trÞ kh¸c ®îc x¸c ®Þnh
theo tiªu chuÈn.
Bµi 2:
Cho c«ng trêng x©y dùng víi c¸c ®iÓm lÊy níc ®îc x¸c ®Þnh trªn s¬ ®å.
L¸n tr¹i cho 600 c«ng nh©n, tiªu chuÈn dïng níc 30 l/ngêi.ngµy, trªn c«ng trêng cã 450 c«ng nh©n, tiªu chuÈn dïng níc cho c«ng nh©n trªn c«ng trêng lµ
15 l/ ngêi.ca . Tiªu chuÈn dïng níc thi c«ng lÊy theo quy ®Þnh trong x©y dùng.
H·y x¸c ®Þnh híng chuyÓn níc chÝnh vµ lu lîng tÝnh to¸n trªn c¸c ®o¹n èng
cÊp níc?

t¨m giÆt

l¸n tr¹i cho 600 c«ng nh©n

50m

9

trén bª t«ng
nhµ ¨n

12
50m

70m

a

50m

2

10

11

50m

nhµ nghØ

lµm v¸n khu«n
100m

3

®æ bª t«ng 50 m3/ca
100m

100m

4

5

50m

rña sái b»ng c¬ giíi 20m3/ca

lµm cèt thÐp

tuíi gi¹ch

50m

6

7

100m

8
x©y 1600 viªn g¹ch

Bµi lµm
Bµi 1:
§©y lµ mét kh¸ch s¹n cã chiÒu cao nhá h¬n 7 tÇng nªn ta chän c¸ch tÝnh
cho nhµ c«ng céng víi hÖ thèng cÊp níc cho nhµ thÊp tÇng:
Tra b¶ng ta cã sè ®¬ng lîng cña tõng thiÕt bÞ:
Sinh viªn: Lª Xu©n TrÝ

líp: 2002X3

1

Bµi tËp lín cÊp tho¸t n íc

GVHD: Nhiªm V©n Khanh

xÝ cã thïng lµ :
0,5
chËu röa mÆt :
0,33
vßi t¾p hoa sen: 0,67
Lu lîng tÝnh to¸n cho ®¬n nguyªn 1:
N = 6 . 9.( 0,5 + 0,33 + 0,67) = 81
Q =  . 0,2 . N = 2,5 . 0,2 . 81 = 4,5 ( l/s)
Lu lîng tÝnh to¸n cho ®¬n nguyªn 2 :
N = 7. 5 .( 0,5 + 0,33 + 0,67) = 52,5
Q =  . 0,2 . N = 2,5 . 0,2 . 52,5 = 3,623 ( l/s)
VËy lu lîng níc cÊp cho kh¸ch s¹n lµ
Q = 4,5 + 3,623 = 8,123 ( l/s)

Bµi 2:
Tra tiªu chuÈn dïng níc trªn c«ng trêng x©y dùng ta cã: 15l/ngêi.ca
( röa tay, uèng…)
VËy lu lîng níc cÇn cho c«ng nh©n trªn c«ng trêng lµ:
Qtæng = 15. 450 = 6750 ( l)
Ta ph©n lu lîng nµy trªn toµn bé c«ng trêng theo chiªu dµi ®¬ng èng. Ta
cã lu lîng däc ®êng ®¬n vÞ lµ:
Q0 =

Qtæng

6750
= 13,5 (l/m)

 S 100  50  100  100  100  50

tÝnh to¸n lu lîng cho c¸c ®o¹n èng trong mét ca
®o¹n 7 – 8 :
Qtt 8 = 1,6. 120 = 192 ( l)
Qtt 7 = 1,6 . 225 = 360 ( l)
Qd® 7-8 = 13,5 . 50 = 675 ( l )
VËy : Q7 = Qtt8 + Qd® 7-8 + Qtt 7 = 192 + 675 + 360= 1227 (l)
Sinh viªn: Lª Xu©n TrÝ

líp: 2002X3

2

Bµi tËp lín cÊp tho¸t n íc

GVHD: Nhiªm V©n Khanh

§o¹n 6 – 7 :
Q7 ...
Bµi tËp lín cÊp tho¸t níc GVHD: Nhiªm V©n Khanh
Bµi tËp lín sè 1
CÊp tho¸t níc c«ng tr×nh
®Ò bµi:
Bµi 1:
X¸c ®Þnh lu lîng tÝnh to¸n cÊp níc cho mét kh¸ch s¹n cã 2 ®¬n nguyªn: 1
®¬n nguyªn 6 tÇng trÝ thiÕt sinh ë mçi rÇng nh nhau gåm: 9
thïng röa, 9 chËu röa mÆt, 9 vßi t¾m hoa sen; 1 ®¬n nguyªn 7 tÇng trÝ
thiÕt sinh ë mçi tÇng nh nhau gåm: 5 thïng röa, 5 chËu röat, 5
bån t¾m. Tiªu chuÈn dïng níc lµ 125 l/ngêi.ng®. C¸c gi¸ trÞ kh¸c ®îc x¸c ®Þnh
theo tiªu chuÈn.
Bµi 2:
Cho c«ng trêng x©y dùng víi c¸c ®iÓm lÊy níc ®îc x¸c ®Þnh trªn ®å.
L¸n tr¹i cho 600 c«ng nh©n, tiªu chuÈn dïng níc 30 l/ngêi.ngµy, trªn c«ng tr-
êng 450 c«ng nh©n, tiªu chuÈn dïng níc cho c«ng nh©n trªn c«ng trêng
15 l/ ngêi.ca . Tiªu chuÈn dïng níc thi c«ng lÊy theo quy ®Þnh trong x©y dùng.
H·y x¸c ®Þnh híng chuyÓn níc chÝnh lu lîng tÝnh to¸n trªn c¸c ®o¹n èng
cÊp níc?
a
2
6
8
4
12
9
10
5
7
11
t¨m giÆt
nhµ ¨n
nhµ nghØ
lµm v¸n khu«n
trén bª t«ng
®æ bª t«ng 50 m3/ca
x©y 1600 viªn g¹ch
tuíi gi¹ch
lµm cèt thÐp
3
l¸n tr¹i cho 600 c«ng nh©n
rña sái b»ng c¬ giíi 20m3/ca
50m
50m
50m
70m
100m 100m 100m
50m
50m
100m
50m
Bµi lµm
Bµi 1:
§©y lµ mét kh¸ch s¹nchiÒu cao nhá h¬n 7 tÇng nªn ta chän c¸ch tÝnh
cho nhµ c«ng céng víi hÖ thèng cÊp níc cho nhµ thÊp tÇng:
Tra b¶ng ta cã sè ®¬ng lîng cña tõng thiÕt bÞ:
Sinh viªn: Lª Xu©n T líp: 2002X3
1
Bài tập cấp thoát nước - Trang 2
Bài tập cấp thoát nước - Người đăng: basangk3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập cấp thoát nước 9 10 293