Ktl-icon-tai-lieu

bài tập cấu trúc dữ liệu

Được đăng lên bởi thuyvantk2610
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2759 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Trang 1

Ch ương 1
Tổng quan về cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Viết chương trình hoàn chỉnh cho các bài toán sau đây
Ôn tập các kiểu dữ liệu có cấu trúc đã học
BT1-1. Cho n số nguyên dương a0,a1,a2,...,an-1.
a.Chèn phần tử x vào vị trí k của dãy.
b.Xóa tất cả các số nguyên tố trong dãy.
c.Kiểm tra dãy có tăng dần hay không ?
d.Tìm số nhỏ nhất chia hết cho tất cả các số của dãy.
e.Tìm các cặp số nguyên tố cùng nhau (hai số nguyên dương được gọi là
nguyên tố cùng nhau nếu ườc số chung lớn nhất của chúng bằng 1).
f.Tìm tần số xuất hiện của các số trong dãy.
BT1-2. Cho ma trận vuông n dòng và n cột; các phần tử là các số nguyên (0≤ n <
100). Viết các hàm thực hiện các yêu cầu sau:
a.Tính tổng tất cả các phần tử của ma trận.
b.Tìm giá trị dương nhỏ nhất của ma trận.
c.Tính tổng các phần tử nằm trên đường chéo phụ.
d.Kiểm tra xem các phần tử nằm trên đuờng chéo chính có tăng dần hay
không ? (theo chiều từ góc trên bên trái xuống góc dưới bên phải).
BT1-3. Cho ma trận vuông n dòng n cột; mỗi phần tử của ma trận là một phân số
(giả thiết rằng tử số và mẫu số của các phân số này là các số nguyên). Hãy thực hiện
các yêu cầu sau:
a.Tìm phân số có giá trị nhỏ nhất nằm trong khoảng.(0;1).
b.Đếm số lượng phân số nằm trong ma trận tam giác trên có giá trị nằm trong
khoảng (0,1)
c.Sắp xếp các phân số trong ma trận tăng dần từ trái qua phải và từ trên
xuống dưới.
BT1-4. Viết chương trình nhập vào chuỗi ký tự s. Hãy thực hiện các yêu cầu sau:
a.Cho biết số lượng ký tự của mỗi từ.

Bài tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Trang 2

b.Tìm tần số xuất hiện của các ký tự trong chuỗi s (không kể ký tự khoảng
trắng).
c.Đếm xem chuỗi s có bao nhiêu từ ?
d.Xóa n ký tự trong chuỗi kể từ vị trí thứ k.
e.Nhập thêm chuỗi s1, hãy chèn s1 vào vị trí thứ k của s.
f.Loại bỏ các khoảng trống dư thừa trong chuỗi
BT1-5. Cho một danh sách lưu trữ thông tin về các nhân viên trong một công ty,
thông tin gồm :
- Mã nhân viên (chuỗi, tối đa là 8 ký tự)
- Họ và tên (chuỗi, tối đa là 20 ký tự)
- Năm sinh (số nguyên)
- Phòng ban (chuỗi, tối đa 10 ký tự)
- Lương cơ bản (số nguyên)
- Thưởng (số nguyên)
- Thực lãnh (số nguyên, trong đó thực lãnh = lương cơ bản + thưởng )
Hãy thực hiện các yêu cầu sau:
a.Tính tổng thực lãnh tháng của tất cả nhân viên trong công ty.
b.In danh sách những nhân viên có mức lương cơ bản thấp nhất.
c.Đếm số lượng nhân viên có mức thưởng >= 1200000.
d.In danh sách các nhân viên tăng dần theo phòng ban, nếu phòng ban trùng
nhau thì giảm dần...
Bài tp Cu trúc d liu và gii thut Trang 1
ương 1Ch
Tng quan v cu trúc d liu và gii thut
Viết chương trình hoàn chnh cho các bài toán sau đây
Ôn tp các kiu d liu có cu trúc đã hc
BT1-1. Cho n s nguyên dương a
0
,a
1
,a
2
,...,a
n-1
.
a.Chèn phn t x vào v trí k ca dãy.
b.Xóa tt c các s nguyên t trong dãy.
c.Kim tra dãy có tăng dn hay không ?
d.Tìm s nh nht chia hết cho tt c các s ca dãy.
e.Tìm các cp s nguyên t cùng nhau (hai s nguyên dương được gi là
nguyên t cùng nhau nếu ườc s chung ln nht ca chúng bng 1).
f.Tìm tn s xut hin ca các s trong dãy.
BT1-2. Cho ma trn vuông n dòng và n ct; các phn t là các s nguyên (0 n <
100). Viết các hàm thc hin các yêu cu sau:
a.Tính tng tt c các phn t ca ma trn.
b.Tìm giá tr dương nh nht ca ma trn.
c.Tính tng các phn t nm trên đường chéo ph.
d.Kim tra xem các phn t nm trên đung chéo chính có tăng dn hay
không ? (theo chiu t góc trên bên trái xung góc dưới bên phi).
BT1-3. Cho ma trn vuông n dòng n ct; mi phn t ca ma trn là mt phân s
(gi thiết rng t s và mu s ca các phân s này là các s nguyên). Hãy thc hin
các yêu cu sau:
a.Tìm phân s có giá tr nh nht nm trong khong.(0;1).
b.Đếm s lượng phân s nm trong ma trn tam giác trên có giá tr nm trong
khong (0,1)
c.Sp xếp các phân s trong ma trn tăng dn t trái qua phi và t trên
xung dưới.
BT1-4. Viết chương trình nhp vào chui ký t s. Hãy thc hin các yêu cu sau:
a.Cho biết s lượng ký t ca mi t.
bài tập cấu trúc dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập cấu trúc dữ liệu - Người đăng: thuyvantk2610
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
bài tập cấu trúc dữ liệu 9 10 2