Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập chương 3 địa chất

Được đăng lên bởi Quốc Hưng
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 155 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 3
1. Kết quả thí nghiệm thành phần hạt mẫu đất theo ASTM (CHỌN MỘT MẪU TRONG
5 MẪU)
Khối lượng trên sàng (g)
Cỡ sàng
(mm)
Mẫu 1
Mẫu 2
Mẫu 3
Mẫu 4
Mẫu 5
4.75
0
0
0
0
0
4
2.00
40
18.5
44
0
41.2
10
0.850
60
53.2
56
0
55.1
20
0.425
89
90.5
82
9.1
80
40
0.25
140
81.8
51
249.4
91.6
60
0.18
122
106
179.8
80
0.15
210
92.2
92
22.7
60.5
100
0.075
56
58.5
85
15.5
35.6
200
Đáy sàng
12
26.5
35
23.5
21.5
Vẽ biểu đồ đường cong thành phần hạt của mẫu đất? Tính D10; D30; D60; hệ số Cu; Cz. Xác
định tỉ lệ % các nhóm hạt sỏi; cát; bụi và sét (theo hệ thống USCS)
Sàng số

2. Kết quả tính toán từ thí nghiệm thành phần hạt một mẫu đất như sau:
Cỡ hạt
Phần trăm lọt sàng (%)
(mm)
(Phần trăm mịn hơn)
0.425
100
0.033
90
0.018
80
0.01
70
0.0062
60
0.0035
50
0.0018
40
0.001
32
Hãy xác định tỉ lệ % các nhóm hạt: sỏi, cát, bụi và sét theo USCS và theo AASHTO
3. Làm lại bài 2 với số liệu sau:
Cỡ hạt (mm)
0.425
0.1
0.052
0.02
0.01
0.004
0.01

Phần trăm lọt sàng (%)
(Phần trăm mịn hơn)
100
92
84
62
46
32
32

...
CHƯƠNG 3
1. Kết quthí nghim thành phn ht mẫu đất theo ASTM (CHN MT MU TRONG
5 MU)
Sàng s
Csàng
(mm)
Khối lượng trên sàng (g)
Mu 1
Mu 2
Mu 3
Mu 4
Mu 5
4
4.75
0
0
0
0
0
10
2.00
40
18.5
44
0
41.2
20
0.850
60
53.2
56
0
55.1
40
0.425
89
90.5
82
9.1
80
60
0.25
140
81.8
51
249.4
91.6
80
0.18
122
-
106
179.8
-
100
0.15
210
92.2
92
22.7
60.5
200
0.075
56
58.5
85
15.5
35.6
Đáy sàng
-
12
26.5
35
23.5
21.5
V biểu đồ đường cong thành phn ht ca mẫu đất? Tính D
10
; D
30
; D
60
; h s C
u
; C
z
. Xác
định t l% các nhóm ht si; cát; bi và sét (theo hthng USCS)
2. Kết qutính toán tthí nghim thành phn ht mt mẫu đất như sau:
Cht
(mm)
Phần trăm lọt sàng (%)
(Phần trăm mịn hơn)
0.425
100
0.033
90
0.018
80
0.01
70
0.0062
60
0.0035
50
0.0018
40
0.001
32
Hãy xác định tl% các nhóm ht: si, cát, bi và sét theo USCS và theo AASHTO
3. Làm li bài 2 vi sliu sau:
Cht (mm)
Phần trăm lọt sàng (%)
(Phần trăm mịn hơn)
0.425
100
0.1
92
0.052
84
0.02
62
0.01
46
0.004
32
0.01
32
Bài tập chương 3 địa chất - Người đăng: Quốc Hưng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài tập chương 3 địa chất 9 10 569