Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP: CHƯƠNG NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

Được đăng lên bởi xuanquyen23111992tnut
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 13110 lần   |   Lượt tải: 36 lần
BÀI TẬP:
CHƯƠNG NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
1. Một động cơ nhiệt có hiệu suất cực đại là 40%. Máy làm lạnh hoạt động theo chiều ngược với
chiều hoạt động của động cơ trên sẽ có hiệu năng là bao nhiêu?
2. Nhờ nhận nhiệt mà 6,5g kg khí hiđrô ở 270C đã dãn nở đẳng áp gấp đôi thể tích lúc đầu
a. Tính công do khối khí đã thực hiện
b. Tính độ biến thiên nội năng của khí
Cho biết nhiệt dung riêng đẳng áp của khí hiđrô là Cp = 14,3.103 J/kg.K
3. Phần dưới của một bình trụ có diện tích đáy là S = 0,2 m2 chứa V0 = 0,1m3 không khí ở 270C và
áp suất 760mmHg, phía trên được đậy kín bởi một pit-tông rất nhẹ có thể di chuyển được. Khối khí
nhận thêm nhiệt lượng do đốt cháy 1,5g xăng nên pit-tông dịch chuyển dưới áp suất không đổi và
nhiệt độ tăng thêm 2000C. Năng suất tỏa nhiệt của xăng là 4.107J/kg. Tính công do dãn khí và hiệu
suất của quá trình này?
4. Trong xilanh chứa 2g không khí ở nhiệt độ 200C và áp suất 9,8.105Pa. Đốt nóng khí để dãn nở
đẳng áp cho tới khi tăng thêm 1000C. Tìm thể tích khối khí ở cuối quá trình dãn nở biết khối lượng
mol của không khí là µ = 29kg / kmol
5. Trong một bình cách nhiệt dung tích 100l có chứa 5g khí hidro và 12g khí oxy ở nhiệt độ t0 =
200C. Xác định nhiệt độ và áp suất trong bình sau khi đốt cháy hỗn hợp trên, biết rằng khi tạo thành
một mol nước thì tỏa ra một nhiệt lượng Q0 = 2,4.105J. Cho nhiệt dung riêng đẳng tích của khí hidro
và nước lần lượt là C1 = 14,3kJ/kg.K và C2 = 2,1kJ/kg.K
6. Một động cơ nhiệt hoạt động theo chu trình Cac-nô giữa hai nguồn nhiệt là 1770C và 270C
a. Tính hiệu suất của động cơ này
b. Khi đạt được hiệu suất này thì sau mỗi giờ động cơ nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng 9.1018J. Tính
công suất động cơ?
7. Một máy lạnh lí tưởng hoạt động giữa nguồn lạnh 00C và nguồn nóng 600C.Tính:
a. Hiệu năng của máy lạnh
b. Công suất của động cơ để trong một giờ có thể sản xuất được 1T nước đá 00C từ nước 200C. Cho
biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K và nhiệt nóng chảy của nước đá là λ = 330kJ / kg
8. Từ một máy lạnh, cứ trong một giờ có nhiệt lượng Q = 843840J thoát ra khỏi thành máy. Nhiệt
độ trong máy là t2 = 50C và nhiệt độ phòng t1 = 200C. Công suất nhỏ nhất của máy lạnh bằng bao
nhiêu?
9. Một động cơ nhiệt hoạt động theo chu trình gồm hai quá trình đẳng tích và hai quá trình đẳng
nhiệt. Tác nhân là một mol khí lí tưởng. Thể tích nhỏ nhất và thể tích lớn nhất của khối khí lần lượt
là Vmin = 4.10-3m3 ; Vmax = 8.10-3m3. Áp suất nhỏ nhất và lớn nhất của khối khí lần lượt là pmin =
3.105Pa; pmax = 12.105Pa. Tính hiệu suất c...
BÀI TẬP:
CHƯƠNG NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
1. Một động cơ nhiệt có hiệu suất cực đại là 40%. Máy làm lạnh hoạt động theo chiều ngược với
chiều hoạt động của động cơ trên sẽ có hiệu năng là bao nhiêu?
2. Nhờ nhận nhiệt mà 6,5g kg khí hiđrô ở 27
0
C đã dãn nở đẳng áp gấp đôi thể tích lúc đầu
a. Tính công do khối khí đã thực hiện
b. Tính độ biến thiên nội năng của khí
Cho biết nhiệt dung riêng đẳng áp của khí hiđrô là C
p
= 14,3.10
3
J/kg.K
3. Phần dưới của một bình trụ có diện tích đáy là S = 0,2 m
2
chứa V
0
= 0,1m
3
không khí ở 27
0
C và
áp suất 760mmHg, phía trên được đậy kín bởi một pit-tông rất nhẹ có thể di chuyển được. Khối khí
nhận thêm nhiệt lượng do đốt cháy 1,5g xăng nên pit-tông dịch chuyển dưới áp suất không đổi và
nhiệt độ tăng thêm 200
0
C. Năng suất tỏa nhiệt của xăng là 4.10
7
J/kg. Tính công do dãn khí và hiệu
suất của quá trình này?
4. Trong xilanh chứa 2g không khí ở nhiệt độ 20
0
C và áp suất 9,8.10
5
Pa. Đốt nóng khí để dãn nở
đẳng áp cho tới khi tăng thêm 100
0
C. Tìm thể tích khối khí ở cuối quá trình dãn nở biết khối lượng
mol của không khí là
kmolkg /29
=
µ
5. Trong một bình cách nhiệt dung tích 100l có chứa 5g khí hidro và 12g khí oxy ở nhiệt độ t
0
=
20
0
C. Xác định nhiệt độ và áp suất trong bình sau khi đốt cháy hỗn hợp trên, biết rằng khi tạo thành
một mol nước thì tỏa ra một nhiệt lượng Q
0
= 2,4.10
5
J. Cho nhiệt dung riêng đẳng tích của khí hidro
và nước lần lượt là C
1
= 14,3kJ/kg.K và C
2
= 2,1kJ/kg.K
6. Một động cơ nhiệt hoạt động theo chu trình Cac-nô giữa hai nguồn nhiệt là 177
0
C và 27
0
C
a. Tính hiệu suất của động cơ này
b. Khi đạt được hiệu suất này thì sau mỗi giờ động cơ nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng 9.10
18
J. Tính
công suất động cơ?
7. Một máy lạnh lí tưởng hoạt động giữa nguồn lạnh 0
0
C và nguồn nóng 60
0
C.Tính:
a. Hiệu năng của máy lạnh
b. Công suất của động cơ để trong một giờ có thể sản xuất được 1T nước đá 0
0
C từ nước 20
0
C. Cho
biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K và nhiệt nóng chảy của nước đá là
kgkJ /330
=
λ
8. Từ một máy lạnh, cứ trong một giờ có nhiệt lượng Q = 843840J thoát ra khỏi thành máy. Nhiệt
độ trong máy là t
2
= 5
0
C và nhiệt độ phòng t
1
= 20
0
C. Công suất nhỏ nhất của máy lạnh bằng bao
nhiêu?
9. Một động cơ nhiệt hoạt động theo chu trình gồm hai quá trình đẳng tích và hai quá trình đẳng
nhiệt. Tác nhân là một mol khí lí tưởng. Thể tích nhỏ nhất và thể tích lớn nhất của khối khí lần lượt
là V
min
= 4.10
-3
m
3
; V
max
= 8.10
-3
m
3
. Áp suất nhỏ nhất và lớn nhất của khối khí lần lượt là p
min
=
3.10
5
Pa; p
max
= 12.10
5
Pa. Tính hiệu suất cực đại của động cơ?
10. Động cơ của xe máy có hiệu suất là 20%. Sau một giờ hoạt động tiêu thụ hết 1kg xăng có năng
suất tỏa nhiệt là 46.10
6
J/kg. Công suất của động cơ xe máy là bao nhiêu?
11. Một động cơ nhiệt có hiệu suất cực đại là 40%. Máy làm lạnh hoạt động theo chiều ngược với
chiều hoạt động của động cơ trên sẽ có hiệu năng là bao nhiêu?
12. Nhờ nhận nhiệt mà 6,5g kg khí hiđrô ở 27
0
C đã dãn nở đẳng áp gấp đôi thể tích lúc đầu
a. Tính công do khối khí đã thực hiện
b. Tính độ biến thiên nội năng của khí
Cho biết nhiệt dung riêng đẳng áp của khí hiđrô là C
p
= 14,3.10
3
J/kg.K
13. Phần dưới của một bình trụ có diện tích đáy là S = 0,2 m
2
chứa V
0
= 0,1m
3
không khí ở 27
0
C và
áp suất 760mmHg, phía trên được đậy kín bởi một pit-tông rất nhẹ có thể di chuyển được. Khối khí
nhận thêm nhiệt lượng do đốt cháy 1,5g xăng nên pit-tông dịch chuyển dưới áp suất không đổi và
nhiệt độ tăng thêm 200
0
C. Năng suất tỏa nhiệt của xăng là 4.10
7
J/kg. Tính công do dãn khí và hiệu
suất của quá trình này?
14. Trong xilanh chứa 2g không khí ở nhiệt độ 20
0
C và áp suất 9,8.10
5
Pa. Đốt nóng khí để dãn nở
đẳng áp cho tới khi tăng thêm 100
0
C. Tìm thể tích khối khí ở cuối quá trình dãn nở biết khối lượng
mol của không khí là
kmolkg /29
=
µ
15. Trong một bình cách nhiệt dung tích 100l có chứa 5g khí hidro và 12g khí oxy ở nhiệt độ t
0
=
20
0
C. Xác định nhiệt độ và áp suất trong bình sau khi đốt cháy hỗn hợp trên, biết rằng khi tạo thành
BÀI TẬP: CHƯƠNG NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC - Trang 2
BÀI TẬP: CHƯƠNG NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC - Người đăng: xuanquyen23111992tnut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BÀI TẬP: CHƯƠNG NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 9 10 663