Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập cơ học đất chương 3 có lời giải

Được đăng lên bởi tran-lanh9x-gmail-com
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1046 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chương 3: Biến dạng và độ lún của đất

Ví dụ 3-1:
Thí nghiệm nén bằng máy nén một trục không nở ngang trong phòng thí nghiệm một mẫu
đất có diện tích 50cm2, chiều cao 20mm. Số đọc trên đồng hồ đo độ lún ghi lại như sau:
Cấp áp lực nén (kG/cm2)

0

0,50

1,0

2,0

3,0

4,0

Độ lún đo được (mm)

0

0,25

0,40

0,58

0,65

0,73

Sau khi nén, đem mẫu sấy khô và cân được 158g. Biết tỷ trọng hạt đất là 2,7 và hệ số  =
0,63. Hãy vẽ đường cong nén lún và xác định hệ số nén lún và môđun biến dạng của đất ứng
với khoảng áp lực nén từ 1kG/cm2 đến 2kG/cm2.
Bài Giải:
* Thể tích của mẫu: V  F .h  50.2  100 (cm3)
* Khối lượng thể tích khô của đất:  K 
* Hệ số rỗng ban đầu của đất: e0 

Qh 158

 1,58 (g/cm3)
V 100

h
2, 7.1
1 
 1  0, 709
k
1,58

* Hệ số rỗng ở các cấp áp lực được tính theo công thức: ei  e0  1  e0 .

Si
(trong đó Si = h
h

– h i là độ lún của mẫu đất sau cấp áp lực thứ i), kết quả được ghi trong bảng sau:
Cấp áp lực nén (kG/cm2)
Hệ số rỗng (ei)

0

0,50

1,0

2,0

3,0

4,0

0,709

0,688

0,675

0,659

0,653

0,645

* Đường cong nén lún được thể hiện trên hình.
* Hệ số nén lún a1-2 được tính như sau:
a1 2 

e1  e2
0, 675  0,659

 0, 016 cm 2/kG → Đất có tính nén lún trung bình
p2  p 1
2 1

* Môđun biến dạng E0(1-2):
E0(12) 

 1  e1  0,63. 1  0,675

 65,953 kG/cm2 = 659,53T/m2
a12
0,016

Trang 113

e

Chương 3: Biến dạng và độ lún của đất
0.72
0.709
0.7
0.688
0.68

0.675

0.66

0.659

0.653

0.645

0.64
0.62
0.6
0

1

2

3

4

5

p(kG/cm2)

Đồ thị đường cong nén lún e~p
Ví dụ 3-2:
Một mẫu đất có độ ẩm tự nhiên W = 25%, khối lượng thể tích ban đầu γ = 1,85g/cm3 và tỷ
trọng hạt  = 2,7. Dưới tải trọng nén bên ngoài p 1 = 1kG/cm 2 nền bị lún S1= 60mm, dưới tải
trọng p 2 = 2kG/cm 2 cho S2 = 90mm và dưới tải trọng p3 = 3kG/cm2 cho S3 = 120mm. Cho biết μ
= 0,35 và chiều dày tầng đất chịu nén dày 3m.
Hãy xác định hệ số nén lún ở cấp tải trọng p2p3 (a2-3) và môdun biến dạng E0(2-3) ?
Bài Giải:
* Tính hệ số rỗng ban đầu: e0 

. o 1  0.01W 



1 

2,7.1.  0  0, 01.25 
1,85

 1  0,82

* Xác định hệ số rỗng dưới các cấp áp lực nén bên ngoài:
e1  e0  1  e0  .

S1
60
 0,82  1  0,82 
 0, 784
h
3000

e2  e0  1  e0  .

S2
90
 0,82  1  0,82 
 0,765
h
3000

e3  e0  1  e0  .

S3
120
 0,82  1  0,82 
 0, 747
h
3000

* Xác định hệ số nén lún a2-3:
a2  3 

e2  e3
0, 765  0, 747

 0, 018 cm2/kG → Đất có tính nén lún trung bình
p3  p 2
3 2

* Môđun tổng biến dạng của đất nền E0(2-3):
Tra...
Chương 3: Biến dạng và độ lún của đất
Trang 113
Ví d 3-1:
Thí nghim nén bng máy nén mt trc kng n ngang trong phòng thí nghim mt mu
đất có din tích 50cm
2
, chiu cao 20mm. S đọc trên đồng h đo độ lún ghi lại như sau:
Cp áp lc nén (kG/cm
2
) 0 0,50 1,0 2,0 3,0 4,0
Độ lún đo được (mm) 0 0,25 0,40 0,58 0,65 0,73
Sau khi nén, đem mu sy khô cân được 158g. Biết t trng hạt đất 2,7 h s =
0,63. y v đưng cong nén lún xác đnh h s nén n môđun biến dng của đất ng
vi khong áp lcn t 1kG/cm
2
đến 2kG/cm
2
.
i Gii:
* Th tích ca mu:
. 50.2 100
V F h
(cm
3
)
* Khối lưng th tích khô của đt:
158
1,58
100
h
K
Q
V
(g/cm
3
)
* H s rỗng ban đu của đt:
0
2,7.1
1 1 0,709
1,58
h
k
e
* H s rng các cp áp lực được tính theo công thc:
h
S
eee
i
i
.1
00
(trong đó S
i
= h
– h
i
là độn ca mẫu đt sau cp áp lc th i), kết qu đưc ghi trong bng sau:
Cp áp lc nén (kG/cm
2
) 0 0,50 1,0 2,0 3,0 4,0
H s rng (e
i
) 0,709 0,688 0,675 0,659 0,653 0,645
* Đường cong nén lún được th hin trênnh.
* H s nén lún a
1-2
được tính như sau:
1 2
1 2
2 1
0,675 0,659
0,016
2 1
e e
a
p p
cm
2
/kG Đất có tính nén lún trung bình
* Môđun biến dng E
0(1-2)
:
1
0(1 2)
1 2
1 0,63. 1 0,675
65,953
0,016
e
E
a
kG/cm
2
= 659,53T/m
2
Bài tập cơ học đất chương 3 có lời giải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập cơ học đất chương 3 có lời giải - Người đăng: tran-lanh9x-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Bài tập cơ học đất chương 3 có lời giải 9 10 475