Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập cơ học lưu chất giải sẵn

Được đăng lên bởi Hoàng Hí Hửng
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1550 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bài tập-1.6: Một bình bằng thép có thể tích tăng 1% khi áp suất tăng thêm 70Mpa. Ở
điều kiện trạng thái áp suất p=101,3Kpa bình chứa đầy 450kg nước ( ρ =1000kg/ m3 ).
Biết suất đàn hồi K=2,06. 109 pa. Hỏi khố lượng nước cần thêm vào để tăng áp suất lên
thêm 70Mpa.
Bài giải:
Khi tăng thêm 70Mpa thể tích tăng thêm 1%, bình chúa đầy nước 450kg, ρ
=1000kg/ m3 , K=2,06. 109 pa
450
Vn1 = Vb1 =
= 0, 45(m3 )
1000
Vn : thể tích nước
Vb : thể tích bình
1
1 ∆Vn
Ta có: β = = −
K
Vn ∆P
Vn ∆P
0, 45.70.106
63
⇒ ∆Vn = −
=−
=−
= −0, 0153(m3 )
9
K
2, 06.10
4120
3
Thể tích nước giảm 0,0153( m )
Khi tăng áp suất thêm 70Mpa thể tích bình tăng thêm:
∆Vb = 1%.0, 45 = 4,5.10−3 ( m3 )
Khối lượng riêng của nước khi áp suất tăng thêm 70Mpa:
450
ρ2 =
= 1035, 2(kg / m3 )
0, 45 − 0, 0153
Vậy khối lượng nước cần thêm vào để áp suất tăng thêm 70Mpa là:
m = ρ2 (∆Vn + ∆Vb ) = 1035, 2.(0, 0153 + 4,5.103 ) = 20,497(kg)
m = 20, 497(kg )
Đáp số: m = 20, 497(kg )
Bài tập-1.7: Xác định sự thay đổi thể tích của 3 m3 không khí khi áp suất tăng từ 100Kpa
đến 500Kpa. Không khí ở nhiệt độ 230 ( xem không khí là khí lý tưởng ).
Bài giải:
Phương trình đẳng nhiệt:
PV
1 1 = PV
2 2
PV
100.3
1 1
=
= 0, 6(m3 )
P2
500
Sự thay đổi thể tích:
∆V = V2 − V1 = 0, 6 − 3 = −2, 4( m3 )
⇒ V2 =

Đáp số: Vậy thể tích giảm đi 2,4( m3 )

Bài tập-2.22: Một cửa van hình chữ nhật ABCD đáy nằm ngang có thể quay xung quanh
trục AB. Cửa van được đóng lại bở đối trọng gắn trên van. Trọng lượng của đối trọng và
van là 9810 N, đặt tại G. Cửa van dài 120cm. Xác định chiều cao cột nước để có thể mở
van.
Bài giải:
Áp lực tác dụng lên thành
a
F = hc S γ = (h sin 600 )γS
2
Điểm đặt áp lực D
Z D = ZC +

Jc
Z C .S

h − a sin 600 a
ZD =
+ +
sin 600
2

AD = Z D − OA = Z D −

La 3
h − a sin 600 a
12(
+ ).S
sin 600
2

h − a sin 600 a
= +
sin 600
2

La 3
h − a sin 600 a
12(
+ ).S
sin 600
2

Để mở được van:
F . AD ≥ W.0,3
La 3
] ≥ W.0,3
h − a sin 600 a
12(
+ ).S
sin 600
2
3
a
a La γ
(h − sin 600 ) γS +
sin 600 ≥ W.0,3
2
2 12
12W 0,3 − La 3 γ sin 600
a
h≥
.2 + sin 600
12 γSa
2
h ≥ 0,877(m)
a
a
(h − sin 600 ) γS[ +
2
2

Đáp số: h=0,877(m)
Bài tập-2.25: Xác định trị số và điểm đặt của áp lực tác dụng lên diện tích ABC.
Bài giải:
h = 0, 6 2 − 0,52 = 0,11
Ta có

S=

AB.h
2

A

B

δ = 0.86

M

JC =

AB.h3
36

1
Z C = hc = 0, 6 + h
3
Áp lực:
1
AB.h
F = hc γS = (0, 6 + h).0,86.9810.
= 994,1( N )
3
2
Điểm đặt:
JC
h
AB.h3 .2
= 0, 6 + +
Z C .S
3 36.(0, 6 + h ) AB.h
3
Z D = 0, 719(m)
Z D = ZC +

Đáp số:
F = 994,1( N )
Z D = 0, 719(m)
Bài tập-3.7: Các th...
Bài tập-1.6: Một bình bằng thép có thể tích tăng 1% khi áp suất tăng thêm 70Mpa. Ở
điều kiện trạng thái áp suất p=101,3Kpa bình chứa đầy 450kg nước (
ρ
=1000kg/
3
m
).
Biết suất đàn hồi K=2,06.
9
10
pa. Hỏi khố lượng nước cần thêm vào để tăng áp suất lên
thêm 70Mpa.
Bài giải:
Khi tăng thêm 70Mpa thể tích tăng thêm 1%, bình chúa đầy nước 450kg,
ρ
=1000kg/
3
m
, K=2,06.
9
10
pa
1 1
3
450
0,45( )
1000
n b
V V m= = =
n
V
: thể tích nước
b
V
: thể tích bình
Ta có:
1 1
n
n
V
K V P
β = =
6
3
9
0,45.70.10 63
0,0153( )
2,06.10 4120
n
n
V P
V m
K
= − = = − =
Thể tích nước giảm 0,0153(
3
m
)
Khi tăng áp suất thêm 70Mpa thể tích bình tăng thêm:
3
1%.0,45 4,5.10
b
V
= =
(
3
m
)
Khối lượng riêng của nước khi áp suất tăng thêm 70Mpa:
Vậy khối lượng nước cần thêm vào để áp suất tăng thêm 70Mpa là:
3
2
( ) 1035,2.(0,0153 4,5.10 )
n b
m V V= ρ + = +
= 20,497(kg)
20,497( )m kg=
Đáp số:
20,497( )m kg=
Bài tập-1.7: Xác định sự thay đổi thể tích của 3
3
m
không khí khi áp suất tăng từ 100Kpa
đến 500Kpa. Không khí ở nhiệt độ
0
23
( xem không khí là khí lý tưởng ).
Bài giải:
Phương trình đẳng nhiệt:
1 1 2 2
3
1 1
2
2
100.3
0,6( )
500
PV PV
PV
V m
P
=
= = =
Sự thay đổi thể tích:
3
2 1
0,6 3 2,4( )V V V m = = = −
Đáp số: Vậy thể tích giảm đi 2,4(
3
m
)
Bài tập cơ học lưu chất giải sẵn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập cơ học lưu chất giải sẵn - Người đăng: Hoàng Hí Hửng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài tập cơ học lưu chất giải sẵn 9 10 973