Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập cơ học lý thuyết, tập 1, Học viện Kỹ thuật Quân sự

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 240 trang   |   Lượt xem: 2039 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Häc viÖn kü thuËt qu©n sù
Bé m«n c¬ häc vËt r¾n – khoa c¬ khÝ
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
§ç Anh Cêng (
Chñ biªn
)
Vò Quèc Trô – Lª Nho ThiÕt
T¹ H÷u Vinh – Lª H¶i Ch©u
Bµi tËp
C¬ häc lý thuyÕt
TËp 1
TÜnh häc vµ ®éng häc
§èi tîng sö dông : §¹i häc vµ Cao ®¼ng
Hµ Néi - 2005
Bài tập cơ học lý thuyết, tập 1, Học viện Kỹ thuật Quân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập cơ học lý thuyết, tập 1, Học viện Kỹ thuật Quân sự - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
240 Vietnamese
Bài tập cơ học lý thuyết, tập 1, Học viện Kỹ thuật Quân sự 9 10 687