Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập cơ kết cấu

Được đăng lên bởi Mai Thị
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 641 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài số 4:
Yêu cầu :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Xác định các tải trọng để tính (n=1.1)
Tách hệ (sơ đồ tầng)
Xác định phản lực gối tựa
Vẽ biểu đồ M,Q và N (nếu có)
Vẽ đường ảnh hưởng của phản lực gối A, phản lực gối B, momen uốn, lực cắt tại tiết diện K
Dùng các đường ảnh hưởng ở câu 5 để xác định lại giá trị các đại lượng đó tương ứng với các tải
trọng đã cho. Đối chiếu với kết quả ở câu 4.
7. Vẽ biểu đồ momen uốn và lực cắt trong đoạn dầm m-n, tương ứng với đoàn xe tiêu chuẩn (hình
vẽ) và với tải trọng phân bố đều có q=30kN/m.

1. XÁC ĐỊNH CÁC TẢI TRỌNG KHI NHÂN HỆ SỐ AN TOÀN :
STT

l1

l2

l3

a

b

P1

P2

P3

q1

q2

M

0

14

10

8

2

8

30

20

30

20

20

100

33

22

33

22

22

110

Nhân với n=1,1

P1=33kN

C

B

2

E

D

8

P3=33kN

q2=22kN/m

q1=22kN/m

2

K
M=100kNm
10

A

2

G

F

8

H

2

1

2. TÁCH HỆ - SƠ ĐỒ TẦNG:

P1=33kN

P3=33kN
q1=22kN/m
P2=22kN
D

C

B

2

he phu I
8

D

E

K
M=110kNm

q1=22kN/m
F
A

he Chinh

10

2

F

he phu II
8

G

H

2

2

3. XÁC ĐỊNH PHẢN LỰC GỐI TỰA VẼ BIỂU ĐỒ MOMEN UỐN VÀ LỰC CẮT
•

Xác định phản lực gối tựa và vẽ biểu đồ momen cho hệ phụ I
P1=33kN
q1=22kN/m

C

2

B

D

VB=178,75kN
8

VD=74,25kN

101,75

[Qy]

kN

33
74,25

77

110

[Mx]

kNm

125,3

2

VB + VD = 10.q1 + P1 = 10.22 + 33 = 253(kN )

∑m

D

= VB .8 − 10.q1.5 − 10.P1 = 0 ⇒ VB =

10.q1.5 + 10.P1 10.22.5 + 10.33
=
= 178, 75( kN )
8
8

⇒ VD = 230 − VB = 253 − 178, 75 = 74, 25(kN )

•

Xác định phản lực gối tựa và vẽ biểu đồ momen cho hệ phụ II
P3=33kN

F

G

H
VG=41,25kN
2

VF=8,25kN 8

33

[Qy]

kN

8,25

66

[Mx]

kNm

VF + VG = P3 = 33(kN )

∑m

F

= −VG .8 + P3 .10 = 0 ⇒ VG =

P3 .10 33.10
=
= 41, 25( kN )
8
8

⇒ VF = 33 − 41, 25 = −8, 25(kN )

•

Xác định phản lực gối tựa và vẽ biểu đồ momen cho hệ phụ chính.

VA + VE = VD + q2 .14 + P2 − VF = 74, 25 + 22.14 + 22 − 8, 25 = 396(kN )

∑m

E

= −VD .2 − q2 .2.1 + q2 .12.6 + P2 .5 + M − VE .12 − VA .10 = 0
3

−VD .2 − q2 .2.1 + q2 .12.6 + P2 .5 + M − VE .12
10
−74, 25.2 − 22.2.1 + 22.12.6 + 22.5 + 110 − 8, 25.12
=
= 151, 25( kN )
10

⇒ VA =

⇒ VE = 396 − 151, 25 = 244, 75( kN )

VD=74,25kN

VF=8,25kN
P2=22kN
q2=22kN/m

K
M=110kNm
VE=244,75kN
10

A

E

D

2

F

VA=151,25kN
2

126,5

35,75
16,5

[Qy]

kN

5,5

8,25

74,25
118,25

115,5

192,5

27,5

[Mx]

kNm

165

275

4

Biểu đồ nội lực momen và lực cắt

P1=33kN

P2=22kN

C

B

2

VB=178,75kN
8

P3=33kN
q2=22kN/m

q1=22kN/m

K
E
D
M=110kNm
VD=74,25kN
VE=244,75kN
10
2

A

G

F

VA=151,25kN
2

H
VG=41,25kN
2

8

126,5
101,75
35,75

33

16,5

[Qy]

5,5

3...
1
Bài s 4:
Yêu cu :
1. Xác định các ti trng để tính (n=1.1)
2. Tách h (sơ đồ tng)
3. Xác định phn lc gi ta
4. V biu đồ M,Q và N (nếu có)
5. V đường nh hưởng ca phn lc gi A, phn lc gi B, momen un, lc ct ti tiết din K
6. Dùng các đường nh hưởng câu 5 để xác định li giá tr các đại lượng đó tương ng vi các ti
trng đã cho. Đối chiếu vi kết qu câu 4.
7. V biu đồ momen un và lc ct trong đon dm m-n, tương ng vi đoàn xe tiêu chun (hình
v) và vi ti trng phân b đều có q=30kN/m.
1. XÁC ĐỊNH CÁC TI TRNG KHI NHÂN H S AN TOÀN :
STT l
1
l
2
l
3
a b P
1
P
2
P
3
q
1
q
2
M
0 14 10 8 2 8 30 20 30 20 20 100
Nhân v
i n=1,1 33 22 33 22 22 110
2
8
2
10
2
8
2
P
1
=33kN P
3
=33kN
q
1
=22kN/m
q
2
=22kN/m
M=100kNm
C
B
D
E
K
A
F
G H
Bài tập cơ kết cấu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập cơ kết cấu - Người đăng: Mai Thị
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bài tập cơ kết cấu 9 10 73