Ktl-icon-tai-lieu

bài tập cơ kỹ thuật

Được đăng lên bởi 4version4
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 388 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP CÁC CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮN

Bài 1: Thanh gãy khúc OAB vuông tại A quay quanh trục cố định tại O. Tại thời điểm khảo sát thanh có vận tốc
góc và gia tốc góc lần lượt là   2rad / s,   4rad / s 2 . Xác định vận tốc, gia tốc của điểm B tại thời điểm đó.

Bài 2: Đĩa tròn bán kính r  16cm quay quanh trục cố định tại O, tại thời điểm khảo sát đĩa tròn có vận tốc góc
và gia tốc góc lần lượt là   2rad / s,   3rad / s 2 . Xác định vận tốc, gia tốc của điểm A tại thời điểm đó.
Bài 3: Thanh OA quay quanh trục cố định tại O, tại thời điểm khảo sát thanh có vận tốc góc và gia tốc góc lần
lượt là   4rad / s,   7rad / s 2 . Xác định vận tốc, gia tốc của điểm A tại thời điểm đó.

Bài 4: Tấm hình chữ nhật quay đều quanh trục cố định tại O với vận tốc góc 
tốc của các điểm A và B.

 10 rad / s .

Xác định vận tốc, gia

Bài 5: Tấm hình tam giác đều quay quanh trục cố định tại O như hình vẽ. Nếu trọng tâm C của tam giác tại thời
điểm khảo sát có gia tốc pháp tuyến và gia tốc tiếp tuyến lần lượt là 80m / s 2 và 30m / s 2 , xác định vận tốc góc và
gia tốc góc của tấm tại thời điểm đó.

Bài 6: Thanh OA quay quanh trục cố định tại O, tại thời điểm khảo sát thanh có vận tốc góc và gia tốc góc lần
lượt là   10rad / s,   15rad / s 2 . Xác định vận tốc, gia tốc của điểm A tại thời điểm đó.

BÀI TẬP HỢP CHUYỂN ĐỘNG CỦA ĐIỂM

Bài 7: Thanh BC quay quanh C, chốt A gắn cứng trên thanh BC trượt trong rãnh DE làm cần ODE lắc qua lại
quanh khớp O. Tại thời điểm khảo sát thanh BC có vận tốc góc không đổi 0  10 rad / s , xác định vận tốc góc
và gia tốc góc cần ODE.

Bài 8: Cho cơ cấu culits như hình vẽ. Thanh OD quay quanh O, chốt A gắn cứng trên thanh AC trượt trong rãnh
của thanh OD làm thanh AC quay quanh C. Tại thời điểm khảo sát thanh OD có vận tốc góc không đổi
  2 ra d / s , thanh AC nằm ngang, xác định vận tốc góc, gia tốc góc thanh AC.
Bài 9: Con trượt B trượt theo phương đứng với vận tốc không đổi v  2m / s làm chốt A tượt trong rãnh của
cung tròn cố định và trượt trong rãnh của con trượt B. Tại thời điểm   300 , xác định vận tốc, gia tốc của con
trượt A so với rãnh tròn.

Bài 10: Đĩa tròn quay đều quanh trục cố định tại O với vận tốc góc   10rad / s làm cần A tịnh tiến qua lại
theo phương ngang. Tại thời điểm khảo sát   300 , xác định vận tốc, gia tốc của cần A. Cho b  20cm .
Bài 11: Thanh OA quay đều quanh trục cố định tại O với vận tốc góc OA  8rad / s làm con trượt dọc theo
thanh BC làm cần BC quay quanh C. Tại thời điểm khảo sát ...
BÀI TP CÁC CHUYỂN ĐỘNG CƠ BN CA VT RN
Bài 1: Thanh gãy khúc OAB vuông ti A quay quanh trc c đnh ti O. Ti thời điểm kho sát thanh có vn tc
góc và gia tc góc lần lượt là
2
2 / , 4 /
rad s rad s
. Xác định vn tc, gia tc của đim B ti thời điểm đó.
Bài 2: Đĩa tròn bán kính
16
r cm
quay quanh trc c định ti O, ti thời đim khảo sát đĩa tròn có vn tc c
gia tc góc lần lượt là
2
2 / , 3 /
rad s rad s
. Xác định vn tc, gia tc của đim A ti thời điểm đó.
Bài 3: Thanh OA quay quanh trc c định ti O, ti thời điểm kho sát thanh vn tc góc gia tc góc ln
lượt
2
4 / , 7 /
rad s rad s
. Xác định vn tc, gia tc của đim A ti thời điểm đó.
Bài 4: Tm hình ch nhật quay đều quanh trc c định ti O vi vn tc góc
rad s
. Xác định vn tc, gia
tc của các điểm A và B.
Bài 5: Tm hình tam giác đều quay quanh trc c đnh ti O như hình v. Nếu trng tâm C ca tam giác ti thi
điểm kho sát có gia tc pháp tuyến và gia tc tiếp tuyến lần lượt là
2
80 /
m s
2
30 /
m s
, xác đnh vn tc góc
gia tc góc ca tm ti thời điểm đó.
bài tập cơ kỹ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập cơ kỹ thuật - Người đăng: 4version4
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
bài tập cơ kỹ thuật 9 10 575