Ktl-icon-tai-lieu

bài tập cơ lí thuyết

Được đăng lên bởi 4version4
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 927 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VÍ DỤ GIẢI PHÓNG LIÊN KẾT

VD1.1. Khoái caàu ñoàng chaát troïng löôïng P töïa treân hai töôøng nhaün taïi A vaø B nhö hình V.1.1a. Giaûi phoùng
lieân keát cho khoái caàu.
a)

b)
O




NA

B

A

A

Hình V.1.1


NB

O

B


P



Theo nguyeân lyù giaûi phoùng lieân keát, thay caùc lieân keát töïa taïi A vaø B baèng caùc phaûn löïc lieân keát nhö hình
  
V.1.1b. Khi ñoù khoái caàu caân baèng döôùi taùc duïng cuûa heä löïc: ( N A , N B , P)  0 .



VD1.2. Xe ruøa troïng löôïng P töïa treân neàn ngang taïi B, C vaø chòu taùc duïng cuûa löïc naâng F nhö hình
V.1.2a. Giaûi phoùng lieân keát cho xe ruøa.
Theo nguyeân lyù giaûi phoùng lieân keát, thay caùc lieân keát töïa taïi B vaø C baèng caùc phaûn löïc lieân keát nhö hình
   
V.1.2b. Khi ñoù xe ruøa caân baèng döôùi taùc duïng cuûa heä löïc: ( NC , N B , P, F )  0 .
Vì xe rùa chịu tác dụng của hệ lực song song, nên ta có thể trượt tất cả các lực sao cho điểm đặt của các lực
cùng nằm trên một đường thẳng nằm ngang như hình V.1.2c.

F

a)


F

b)

A

c)

A

G

h1

h2

h1

B

l1

l2

l3


P

B

C
Hình V.1.2

l1


NB

l2

 
P NC


NB


F

G
h2
C
l3 
NC

C

B

l1

l2

l3



VD1.3. Taùc duïng vaøo caàn thaéng cuûa xe ñaïp moät löïc F ñeå sinh ra löïc caêng trong daây cáp laø T . Caàn thaéng
chòu lieân keát khôùp xoay taïi O nhö hình V.1.3a. Giaûi phoùng lieân keát cho caàn thaéng.

a)

a


T

b)

c)


T


T

a

a

XO

O

YO

A

O

YO

b


XO

b

b


F

F


F

Hình V.1.3

Theo nguyeân lyù giaûi phoùng lieân keát, thay lieân keát khôùp xoay taïi O baèng caùc phaûn löïc lieân keát nhö hình
   
V.1.3b. Khi ñoù caàn thaéng caân baèng döôùi taùc duïng cuûa heä löïc: ( X O , YO , T , F )  0 .
Để đơn giản ta cũng có thể vẽ sơ đồ tính và giải phóng liên kết cho cần thắng như hình V.1.3c.

VD1.4. Cho đèn tín hieäu giao thoâng nhö hình V.1.4a. Moãi ñeøn taïi D, E coù cuøng troïng löôïng P1 , Coät AB coù


troïng löôïng P3 vaø thanh BD coù troïng löôïng P2 . Coät ñeøn ñöôïc gaén cöùng vôùi neàn taïi A. Giaûi phoùng lieân keát
cho coät ñeøn.
a)

b)
C

D

l1

G
l2

C

D

B

l3

l1


P1


P1

G
l2


P2

B


P3

MA

Hình V.1.4

D

l3

h

A


P1

c)

A


YA

 
P1 P2

l1

C G
l2


P3
B

l3

h

XA

h

MA
A


YA


XA

Theo nguyeân lyù giaûi phoùng lieân keát, thay lieân keát ngaøm taïi A baèng caùc phaûn löïc lieân keát nhö hình
     
V.1.4b. Khi ñoù coät ñeøn tín hieäu giao thoâng caân baèng döôùi taùc duïng cuûa heä löïc: ( X A , YA , M A , P1 , P2 , P3 )  0 .
Để đơn gi...
D GII PHÓNG LIÊN KT
VD1.1. Khoái caàu ñoàng chaát troïng ôïng
P
töïa treân hai töôøng nhaün taïi A vaø B nhình V.1.1a. Giaûi phoùng
lieân keát cho khoái caàu.
Theo nguyeân lyù giaûi phoùng lieân keát, thay caùc lieân keát töïa taïi A vaø B baèng caùc phaûn löïc lieân keát nhö hình
V.1.1b. Khi ñoù khoái caàu caân baèng döôùi taùc duïng cuûa heä löïc:
( , , ) 0
A B
N N P
.
VD1.2. Xe ruøa troïng löôïng
P
töïa treân neàn ngang taïi B, C vaø chòu taùc duïng cuûa löïc naâng
F
nhö hình
V.1.2a. Giaûi phoùng lieân keát cho xe ruøa.
Theo nguyeân lyù giaûi phoùng lieân keát, thay caùc lieân keát töïa taïi B vaø C baèng caùc phaûn löïc lieân keát nhö hình
V.1.2b. Khi ñoù xe ruøa caân baèng döôùi taùc duïng cuûa heä löïc:
( , , , ) 0
C B
N N P F
.
Vì xe rùa chu tác dng ca h lc song song, nên ta có th trượt tt c các lực sao cho điểm đặt ca các lc
cùng nm trên một đường thng nm ngang như hình V.1.2c.
VD1.3. Taùc duïng vaøo caàn thaéng cuûa xe ñaïp moät löïc
F
ñeå sinh ra löïc caêng trong daây cáp laø
T
. Caàn thaéng
chòu lieân keát khôùp xoay taïi O nhö hình V.1.3a. Giaûi phoùng lieân keát cho caàn thaéng.
1
l
3
l
1
h
C
F
2
h
B
2
l
B
N
A
G
)
a
2
l
2
h
F
A
B
1
h
C
1
l
3
l
P
C
N
G
)
b
Hình V.1.2
2
l
1
l
3
l
F
B
N
C
N
P
)
c
B
C
A
B
O
A
B
O
A
N
B
N
P
)
a
)
b
Hình V.1.1
bài tập cơ lí thuyết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập cơ lí thuyết - Người đăng: 4version4
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
bài tập cơ lí thuyết 9 10 834