Ktl-icon-tai-lieu

bài tập cơ lí thuyết

Được đăng lên bởi Linh Đại Ca
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 504 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Baùnh ñaø coù baùn kính R = 2m quay vôùi gia toác tieáp khoâng ñoåi töø traïng thaùi nghæ, sau
thôøi gian t = 10s, ñieåm treân vaønh coù vaän toác v = 60m/s. Xaùc ñònh vaän toác, gia toác
tieáp tuyeán, phaùp tuyeán cuûa ñieåm treân vaønh taïi thôøi ñieåm t = 20s.

2. Hình vuoâng ABCD coù caïnh 2a(cm) quay chung quanh caïnh
AB vôùi vaän toác khoâng ñoåi ω0 = π 2

rad
. Doïc theo ñöôøng
s

π
cheùo AC, ñieåm M dao ñoäng ñieàu hoøa theo luaät ξ = a cos t
2

(cm). Haõy xaùc ñònh gia toác tuyeät ñoái cuûa ñieåm M taïi thôøi
ñieåm t = 1s .

3. Ñeå ño ñoä saâu cuûa gieáng caïn ngöôøi ta thaû vieân ñaù rôi khoâng vaän toác ñaàu. Sau
khoaûng thôøi gian t = 6.5s ngöôøi ta nghe ñöôïc tieáng va cuûa ñaù vaøo ñaùy gieáng.
Cho bieát vaän toác aâm thanh V = 330 m/s. Xaùc ñònh ñoä saâu cuûa gieáng.

4. Ngöôøi ta truyeàn chuyeån ñoäng giöõa hai truïc
vuoâng
goùc vôùi nhau nhôø baùnh ma saùt nhö hình veõ. Truïc
I quay vôùi vaän toác goùc 300 voøng/phuùt ñoàng thôøi
tònh tieán theo chieàu muõi teân K. Trong ñoù khoaûng
caùch d bieán thieân theo luaät: d = (10 − 0,5t)cm.
Tính:
a) Gia toác goùc ε2 cuûa truïc II theo khoaûng caùch d
b)Gia toác toaøn phaàn cuûa ñieåm B treân vaønh baùnh
khi d = r. Cho r = 5cm, R = 15cm

5. Cho cô caáu haønh tinh phaúng, baùnh raêng 2 bò tay quay keùo ñi
laên khoâng tröôït trong baùnh raêng 3 coá ñònh vaø truyeàn chuyeån
ñoäng cho baùnh raêng 1 quay quanh truïc coá ñònh O1. Bieát raèng
baùnh raêng 1 quay nhanh gaáp 10 laàn tay quay. Giaû thieát raèng
caùc baùnh raêng laø taám troøn ñoàng chaát cuøng beà daøy, cuøng vaät
lieäu.Xaùc ñònh moái lieân heä giöõa baùn kính, khoái löôïng moâmen
quaùn tính ñoái truïc quay cuûa noù cuûa baùnh raêng 1 vaø 2.

6. Khi taøu khôûi ñoäng, truïc chaân vòt quay theo qui luaät goùc quay tæ leä baäc ba vôùi thôøi
gian. Cho bieát trong khoaûng thôøi gian t 1 = 4s, truïc quay ñöôïc N=10 voøng. Xaùc ñònh
phöông trình chuyeån ñoäng cuûa ñieåm treân caùnh chaân vòt caùch truïc quay moät khoaûng r =
0.4 m, ñoàng thôøi xaùc ñònh vaän toác, gia toác cuûa ñieåm taïi thôøi ñieåm t 1 noùi treân.

7. Trong cô caáu ñoàng hoà chæ,chuyeån ñoäng
cuûa coät ño I truyeàn cho baùnh raêng 2 ,treân
truïc cuûa baùnh naøy gaén baùnh raêng 3 aên
khôùp vôùi baùnh raêng 4 mang kim chæ ñoàng
hoà.
Haõy xaùc ñònh vaän toác goùc ω cuûa kim chæ
,neáu bieát chuyeån ñoäng cuûa coat ño cho
bôûi phöông trình x = asinkt . Cho baùn
kính töông öùng cuûa caùc baùnh raêng laø r2 , r3
,r4 .

8. Tay quay OA = r = 0,5 m quay ñeàu quanh truïc
O vôí vaän toá...
1. Baùnh ñaø coù baùn kính R = 2m quay vôùi gia toác tieáp khoâng ñoåi töø traïng thaùi nghæ, sau
thôøi gian t = 10s, ñieåm treân vaønh coù vaän toác v = 60m/s. Xaùc ñònh vaän toác, gia toác
tieáp tuyeán, phaùp tuyeán cuûa ñieåm treân vaønh taïi thôøi ñieåm t = 20s.
2. Hình vuoâng ABCD coù caïnh 2a(cm) quay chung quanh caïnh
AB vôùi vaän toác khoâng ñoåi
s
rad
2
0
πω
=
. Doïc theo ñöôøng
cheùo AC, ñieåm M dao ñoäng ñieàu hoøa theo luaät
ta
2
cos
π
ξ
=
(cm). Haõy xaùc ñònh gia toác tuyeät ñoái cuûa ñieåm M taïi thôøi
ñieåm
st 1
=
.
3. Ñeå ño ñoä saâu cuûa gieáng caïn ngöôøi ta thaû vieân ñaù rôi khoâng vaän toác ñaàu. Sau
khoaûng thôøi gian t = 6.5s ngöôøi ta nghe ñöôïc tieáng va cuûa ñaù vaøo ñaùy gieáng.
Cho bieát vaän toác aâm thanh V = 330 m/s. Xaùc ñònh ñoä saâu cuûa gieáng.
4. Ngöôøi ta truyeàn chuyeån ñoäng giöõa hai truïc
vuoâng
goùc vôùi nhau nhôø baùnh ma saùt nhö hình veõ. Truïc
I quay vôùi vaän toác goùc 300 voøng/phuùt ñoàng thôøi
tònh tieán theo chieàu muõi teân K. Trong ñoù khoaûng
caùch d bieán thieân theo luaät: d = (10 0,5t)cm.
Tính:
a) Gia toác goùc ε
2
cuûa truïc II theo khoaûng caùch d
b)Gia toác toaøn phaàn cuûa ñieåm B treân vaønh baùnh
khi d = r. Cho r = 5cm, R = 15cm
5. Cho cô caáu haønh tinh phaúng, baùnh raêng 2 bò tay quay keùo ñi
laên khoâng tröôït trong baùnh raêng 3 coá ñònh vaø truyeàn chuyeån
ñoäng cho baùnh raêng 1 quay quanh truïc coá ñònh O
1
. Bieát raèng
baùnh raêng 1 quay nhanh gaáp 10 laàn tay quay. Giaû thieát raèng
caùc baùnh raêng laø taám troøn ñoàng chaát cuøng beà daøy, cuøng vaät
lieäu.Xaùc ñònh moái lieân heä giöõa baùn kính, khoái löôïng moâmen
quaùn tính ñoái truïc quay cuûa noù cuûa baùnh raêng 1 vaø 2.
bài tập cơ lí thuyết - Trang 2
bài tập cơ lí thuyết - Người đăng: Linh Đại Ca
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
bài tập cơ lí thuyết 9 10 212