Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập cơ ứng dụng

Được đăng lên bởi napoleong1112
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 263 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. LYÙ THUYEÁT.
Thí sinh haõy ñieàn theâm phaàn traû lôøi nhöõng caâu sau ñaây vaøo choã troáng cuûa ñeà thi :
1. Khi thanh chòu uoán, öùng suaát phaùp theo phöông vuoâng goùc vôùi truïc thanh baèng khoâng laø do:
.............................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................. ................................
...................................................................................................................................................
.............................................................................................................. ....................................
2. Moái quan heä giöõa phöông trình vi phaân cuûa ñöôøng ñaøn hoài vaø phöông trình goùc xoay laø:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
3. Giaûi thích caùc ñaïi löôïng trong phöông trình:

k1 X1  k 2 X 2  .......  kn X n  kp  0

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
4. Tính moment choáng uoán nhoû nhaát cuûa maët caét ngang hình chöõ nhaät roãng coù h = 3b = 18cm,
chieàu daøy   2 c m laø: Wmin = ..............................
I. LYÙ THUYEÁT.
Thí sinh haõy ñieàn theâm phaàn traû lôøi nhöõng caâu sau ñaây vaøo choã troáng cuûa ñeà thi :
1. Khi thanh chòu uoán, öùng suaát phaùp theo phöông vuoâng goùc vôùi truïc thanh baèng khoâng laø do:
.............................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................. ................................
...................................................................................................................................................
.............................................................................................................. ....................................
2. Moái quan heä giöõa phöông trình vi phaân cuûa ñöôøng ñaøn hoài vaø phöông trình goùc xoay laø:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
3. Giaûi thích caùc ñaïi löôïng trong phöông trình:
11 2 2
....... 0
kk knnkp
XX X


...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
4. Tính moment choáng uoán nhoû nhaát cuûa maët caét ngang hình chöõ nhaät roãng coù h = 3b = 18cm,
chieàu daøy
2 cm
laø: W
min
= ..................................................................................................
...................................................................................................................................................
II. BAØI TOAÙN:
Baøi 1: Cho daàm coù maët caét ngang ñaët naèm laät uùp , chòu taûi nhö hình veõõ.
Cho bieát: [ ]
k
= 12 KN/cm
2
; [ ]
n
= 16 KN/cm
2
.
1. Veõ bieåu ñoà noäi löïc cho daàm.
q= 20KN/m
C
A
B
0,5m
M = 2
,
5KN.m
0,5m
P= 5KN
Bài tập cơ ứng dụng - Trang 2
Bài tập cơ ứng dụng - Người đăng: napoleong1112
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập cơ ứng dụng 9 10 597