Ktl-icon-tai-lieu

Bài Tập cơ ứng dụng

Được đăng lên bởi k47hamhoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1523 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bμi tËp tù gi¶i
m«n c¬ häc øng dông
PhÇn I. C¬ häc vËt r¾n tuyÖt ®èi

C

Bμi 1.1 Cho c¬ cÊu bèn kh©u b¶n lÒ víi c¸c chiÒu dμi
1
1
1
AB = BC = CD = AD = a; ω1 = 100s −1 .
3
3
4
1. XÐt ®iÒu kiÖn quay toμn vßng cña kh©u (1) vμ (3).
2. X¸c ®Þnh ω2 vμ ω3 khi ϕ1 = 00, 1800 vμ khi kh©u (1)
vμ (2) duçi th¼ng.

(2)
(3)
ω1 B
(1) ϕ
1
H×nh 1.1

Bμi 1.2 Cho c¬ cÊu bèn kh©u b¶n lÒ ph¼ng víi c¸c chiÒu
1
dμi AB = BC = CD = AD = a; ω1 = 60s −1 .
2
1. XÐt ®iÒu kiÖn quay toμn vßng cña kh©u (1) vμ (3).
2. X¸c ®Þnh ω3 khi ϕ1 = 00, 600.
r
3. Khi kh©u (1) vμ (2) duçi th¼ng h·y x¸c ®Þnh v I (I lμ
trung ®iÓm kh©u 2).
Bμi 1.3 Cho c¬ cÊu bèn kh©u b¶n lÒ ph¼ng nh− h×nh 1.3,
1
1
víi c¸c chiÒu dμi AB = BC =
CD =
DA = a ;
3
3
n1 = 120vg / ph .
1. X¸c ®Þnh ω2 vμ ω3 khi ϕ1 = 90 .
ω
2. X¸c ®Þnh tû sè i13 = 1 khi ϕ1 = 1800.
ω3
r
r
3. X¸c ®Þnh v I vμ v M khi ϕ1 = 900 (I lμ trung ®iÓm
cña BC, M lμ trung ®iÓm cña CD).
0

D

(4)

(2) C

B

ω1
(1)
ϕ1

(3)

I

A

D

(4)
H×nh1. 2
C

(2)
I
B

M

ω1
(1) ϕ1
(4)

A

(3)

D

H×nh 1.3

Bμi 1.4 Cho c¬ cÊu tay quay con tr−ît nh− h×nh 1.4. Cho biÕt AB = a; BC = 2a;

⎧ 0
; ω = 100s-1.
e=⎨
⎩a 2
1. Kh©u (1) cã quay ®−îc toμn vßng (1)
hay kh«ng?
A
2. X¸c ®Þnh hμnh tr×nh cña kh©u (3).

v
3. X¸c ®Þnh i31 = 3 khi gãc ϕ1 =
ω1
900.
r
r
4. X¸c ®Þnh v3 khi ϕ1 = 2700 vμ v I

B

ω1

(2)
ϕ1

I
(4)

C

e

M
(3)
H×nh 1.4

khi ϕ1 = 00 (I lμ trung ®iÓm cña BC)
1

Bμi 1.5 Cho c¬ cÊu culÝt nh− h×nh 1.5. BiÕt AB =a; AC = a 3 ,
CM = a; ω = 90 s-1.

(1)

ω1

1. X¸c ®Þnh gãc l¾c ψ cña kh©u (3) vμ qu·ng ®−êng M ®i
®−îc khi AB quay ®−îc 2 vßng.
2. X¸c ®Þnh ω3 khi ϕ1 = 00, 900.

A

ϕ1

r
3. X¸c ®Þnh v M khi ϕ1 = 1800.

Bμi 1.6 Cho c¬ cÊu cam cÇn ®Èy ®¸y b»ng nh− h×nh 1.6. Cam lμ (4)
mét ®Üa trßn (C1, R) quay lÖch t©m víi t©m sai e = R = O1C1,
C
kho¶ng c¸ch t©m O1O2 = 4R.
1. X¸c ®Þnh gãc l¾c ϕ2 cña cÇn l¾c ®¸y b»ng (2).
2. X¸c ®Þnh ω2 khi ϕ1 = 00, 1800.

(3)
M

H×nh 1.5

v2

K

1

C1
M

ω1
ϕ1

2

K

2

O1

B
(2)

1

A

ω1

ω2

R

C1
ϕ2

O2

O1

3

ϕ1
x

3

H×nh 1.6

H×nh 1.7

Bμi 1.7 Cho c¬ cÊu cam nh− h×nh 1.7. Cam lμ mét

2
R = O1C1.
3
r
1. H·y gäi tªn c¬ cÊu cam ®· cho vμ x¸c ®Þnh v A (A n»m

r

®Üa trßn (C1, R) quay lÖch t©m víi t©m sai e =

trªn kh©u (2)) theo ω1 vμ ϕ1.
2. X¸c ®Þnh qu·ng ®−êng cña ®iÓm A khi cam quay ®−îc
2 vßng.
Bμi 1.8 Cho c¬ cÊu cam cÇn l¾c. Cam lμ thanh O1C1 g¾n chÆt
vμo ®Üa trßn (C1, r). CÇn (2) lμ mét thanh cã r·nh réng 2r ®Ó
®Üa trßn tr−ît trong ®ã. BiÕt O1C1 = O1O2 = 6R; O2M = 3R;
1. X¸c ®Þnh qu·ng ®−êng M (thuéc cÇn) ®i ®−îc khi
y
cam quay ®−îc 1 vßng....
1
Bμi tËp tù gi¶i
m«n c¬ häc øng dông
PhÇn I. C¬ häc vËt r¾n tuyÖt ®èi
Bμi 1.1
Cho c¬ cÊu bèn kh©u b¶n lÒ víi c¸c chiÒu dμi
1
1
111
AB BC CD AD a; 100s
334
====ω= .
1. XÐt ®iÒu kiÖn quay toμn vßng cña kh©u (1) vμ (3).
2. X¸c ®Þnh ω
2
vμ ω
3
khi ϕ
1
= 0
0
, 180
0
vμ khi kh©u (1)
vμ (2) duçi th¼ng.
Bμi 1.2
Cho c¬ cÊu bèn kh©u b¶n lÒ ph¼ng víi c¸c chiÒu
dμi
1
1
1
AB BC CD AD a; 60s
2
=== =ω= .
1. XÐt ®iÒu kiÖn quay toμn vßng cña kh©u (1) vμ (3).
2. X¸c ®Þnh
ω
3
khi ϕ
1
= 0
0
, 60
0
.
3. Khi kh©u (1) vμ (2) duçi th¼ng h·y x¸c ®Þnh
I
v
r
(I lμ
trung ®iÓm kh©u 2).
Bμi 1.3
Cho c¬ cÊu bèn kh©u b¶n lÒ ph¼ng nh h×nh 1.3,
víi c¸c chiÒu dμi
11
AB BC CD DA a
33
== = =
;
1
n 120vg / ph= .
1. X¸c ®Þnh
ω
2
vμ ω
3
khi ϕ
1
= 90
0
.
2. X¸c ®Þnh tû sè
1
13
3
i
ω
=
ω
khi ϕ
1
= 180
0
.
3. X¸c ®Þnh
I
v
r
vμ
M
v
r
khi ϕ
1
= 90
0
(I lμ trung ®iÓm
cña BC, M lμ trung ®iÓm cña CD).
Bμi 1.4
Cho c¬ cÊu tay quay con trît nh h×nh 1.4. Cho biÕt AB = a; BC = 2a;
0
e
a2
=
; ω = 100s
-1
.
1. Kh©u (1) cã quay ®îc toμn vßng
hay kh«ng?
2. X¸c ®Þnh hμnh tr×nh cña kh©u (3).
3. X¸c ®Þnh
3
31
1
v
i =
ω
khi gãc ϕ
1
=
90
0
.
4. X¸c ®Þnh
3
v
r
khi ϕ
1
= 270
0
vμ
I
v
r
khi
ϕ
1
= 0
0
(I lμ trung ®iÓm cña BC)
(3)
B
(2)
D
(1)
ω
1
ϕ
1
C
(4)
H
×nh 1.1
A
(3)
C
(2)
D
(1)
ω
1
B
ϕ
1
(4)
I
H×nh1. 2
C
(2)
(4)
M
(3)
I
D
(1)
ω
1
B
ϕ
1
A
H
×nh 1.3
I
M
(4)
(2)
B
A
ϕ
1
C
(1)
(3)
ω
1
×nh 1.4
e
Bài Tập cơ ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Tập cơ ứng dụng - Người đăng: k47hamhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài Tập cơ ứng dụng 9 10 708