Ktl-icon-tai-lieu

Bài Tập: công nghệ may

Được đăng lên bởi Say Hello
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1057 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đặc điểm hình dáng sản phẩm
-Thân bên phải có nẹp cúc viền kín
-Thân bên trái có nẹp khuyết liền
-Thân sau có cấu vai rời,có chiết ly 2 bên
-Thân trước có chiết ly
-Tay ngắn có măng xét
-Gấu may đuôi tôm xỏa

TT

Tên sản phẩm

Ký hiệu x số lượng chi tiết
Lớp
ngoài(N)

Lớp
lót(L)

Lớp
dựng(D)

1

Thân trước

N1x2

2

Thân sau

N2x2

3

Cầu vai

N3x1

4

Tay áo

N4x2

5

Phần lá cổ

N5x2

D1x1

6

Phần chân cổ

N6x2

D2x1

7

Măng xét

N7x4

D3x2

8

Sợi viền cửa tay

N8x2

Bảng chi tiết sản phẩm

Ghi chú

Dựng lá
cổ,chân
cổ(Mex
vải)
Măng
xét(Mex
giấy)

Lập bảng quy chuẩn may
TT Tên sản
phẩm

Chất liệu

Dạng
đường
may

Dạng mũi Mật
may
độ
mũi
may

1

Tổng hợp

Vắt sổ

Thắt nút

80% PES

Chắp

Móc xích
đơn

Áo sơ mi
nữ

20%cotton Mí

Chi
số
chỉ

Chi
số
kim

5/1cm 80/3 90

Ứng dụng

Vắt sổ viên
các chi tiết
Chắp
thân,tay

Tra,lộn

Mí xung
quanh chân
cổ
Lộn lá cổ

Bảng quy chuẩn là
TT

1

Tên sản
phẩm

Áo sơ mi
nữ

Chất liệu

Nhiệt
độ là

Nhiệt độ ép

Tổng hợp

160oC

0,3.10N/cm2

80%PES

180oC

0,5.10N/cm2

20%cotton

Thời
gian
Là

Ép

3”

5”

Độ
ẩm

Ứng dụng

25% -Là phẳng các
chi tiết
-Là rẽ
-Là lật(ly)
-Ép

Sơ đồ lắp ráp
Gia công bộ
phận các

Chuẩn bị

Gia công nẹp
Mực sửa
sang
dấu

Lắp ráp

Hoàn thiện

Thân trước
Vai con

Gia công cầu
vai

Thân sau

Gia công cổ

Gia công
măng xét

Gia công tay
áo

Tra cổ vào thân

Sườn áo,bụng
tay

Tra tay vào thân

Thùa khuyết
Đính cúc

May gấu áo

Vệ sinh công
nghiệp

TT

Tên các bộ
phận và
nguyên
công

1

Thời gian
gia công
(giây)

Công
cụ,trang
thiết bị sử
dụng

Bậc thợ

Kiểm tra số
lượng bán
sản phẩm

Thủ công

2

2

Kiểm tra
chất lượng
bán thành
phẩm

Thủ công

2

3

Mực sang
dấu các chi
tiết

Thủ công

3

4

Vắt sổ

Máy vắt sổ

3

5

May ly thân
trước

Máy 1 kim

3

6

Là lật ly
thân trước

Máy 1 kim

3

7

Là bản to
nẹp

Bàn là

3

8

May bản to
nẹp

Máy 1 kim

3

9

May ly thân
sau

Máy 1 kim

3

10

Là lật ly
thân sau

Bàn là

3

11

Chắp cầu
vai thân sau

Máy 1 kim

3

Hình vẽ

12

Mí cầu vai
thân sau

Máy 1 kim

3

13

Chắp vai
con

Máy 1 kim

3

14

Là lá cổ

Bàn là

3

15

May lộn lá
cổ

Máy 1 kim

3

16

Gọt sửa ,lộn
lá cổ

Kéo+tay

2

17

Diễu xung
quanh lá cổ

Máy 1 kim

3

18

Là chân cổ

Máy 1 kim

3

19

Diễu bọc
chân cổ

Máy 1 kim

3

20

Sang dấu
bản to chân
cổ

Phấn + mẫu

2

21

Chắp chân
cổ trên với
lá cổ

Máy 1 kim

3

22

May lộn với
chân cổ
dưới

Máy 1 kim

3

23

Gọt
sửa,lộn,sang
dấu chân cổ

Kéo +mẫu

3

24

Tra cổ vào
thân

Máy 1 kim

4

25

Mí xung

Máy 1 kim

4

quanh chân
cổ
26

Diễu ...
Đặc điểm hình dáng sản phẩm
-Thân bên phải có nẹp cúc viền kín
-Thân bên trái có nẹp khuyết liền
-Thân sau có cấu vai rời,có chiết ly 2 bên
-Thân trước có chiết ly
-Tay ngắn có măng xét
-Gấu may đuôi tôm xỏa
TT Tên sản phẩm Ký hiệu x số lượng chi tiết Ghi chú
Lớp
ngoài(N)
Lớp
lót(L)
Lớp
dựng(D)
1 Thân trước N
1
x2 Dựng lá
cổ,chân
cổ(Mex
vải)
Măng
xét(Mex
giấy)
2 Thân sau N
2
x2
3 Cầu vai N
3
x1
4 Tay áo N
4
x2
5 Phần lá cổ N
5
x2 D
1
x1
6 Phần chân cổ N
6
x2 D
2
x1
7 Măng xét N
7
x4 D
3
x2
8 Sợi viền cửa tay N
8
x2
Bảng chi tiết sản phẩm
Bài Tập: công nghệ may - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Tập: công nghệ may - Người đăng: Say Hello
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài Tập: công nghệ may 9 10 153