Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập công suất điện

Được đăng lên bởi Tang Dien
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 486 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 1: Cho m¹ch ®iÖn nh h×nh vÏ gåm ®Ìn 1 ghi 24v-36w,
®Ìn 2 ghi 12v-15w. ®iÖn trë R1 = 48 «m. HiÖu ®iÖn
thÕ UAB lu«n kh«ng ®æi
a) C¸c ®Ìnn ho¹t ®éng b×nh thêng, X¸c ®Þnh sè chØ am pe kÕ vµ gi¸ trÞ Rbt
b) §iÒu chØnh biÕn trë cã gi¸ trÞ 48 «m. nhËn xÐt ®é s¸ng cña mçi ®Ìn
c) §iÒu chØnh biÕn trë cã gi¸ trÞ 0 «m. nhËn xÐt ®é s¸ng cña mçi ®Ìn
Bµi 2 Cho m¹ch ®iÖn nh h×nh vÏ gåm ®Ìn 1 ghi 12v-6w,
Đ1
RBT
®Ìn 2 ghi 36v-18w, §Ìn 3 ghi 14v-14w. HiÖu ®iÖn
thÕ UAB lu«n kh«ng ®æi
A
a) C¸c ®Ìn ho¹t ®éng b×nh thêng,
Đ2
- X¸c ®Þnh gi¸ trÞ Rbt
- TÝnh tæng ®iÖn n¨ng tiªu thô cña ba ®Ìn trong 5
phót
b) Thay ®Ìn 1 b»ng mét am pe kÕ cã ®iÖn trë kh«ng ®¸ng kÓ. cÇn ®iÒu chØnh biÔn trë ®Õn
vÞ trÝ bao nhiªu «m ®Ó c¸c ®Òn cßn l¹i s¸ng b×nh thêng
R2
Bµi 3 Cho m¹ch ®iÖn nh h×nh vÏ
Trong ®ã R2 = 15  , R3 = 30  ; R1 mét
biÕn trë, hiÖu ®iÖn thÕ UAB lu«n kh«ng ®æi
vµ cã gi¸ trÞ b»ng 30V; ®iÖn trë c¸c d©y kh«ng
B
A R
1
®¸ng kÓ.
R3
1. §iÒu chØnh R1 = 5 
a. TÝnh ®iÖn trë t¬ng ®¬ng cña ®o¹n m¹ch.
b. TÝnh cêng ®é dßng ®iÖn qua c¸c ®iÖn trë vµ qua ®o¹n m¹ch AB.
2. §iÒu chØnh R1 ®Ó c«ng suÊt tiªu thô trªn m¹ch ®iÖn lµ lín nhÊt. TÝnh c«ng suÊt tiªu thô
cña m¹ch ®iÖn khi ®ã.
Bµi 4: Một bếp điện có điện trở
Rb
R
Rb = 40 mắc nối tiếp với một biến trở có điện
N
M
trở toàn phần RMN = 80 như hình 2. Nối A, B
A
C
với nguồn điện không đổi UAB = 120V. Bỏ qua
điện trở các dây nối.
a. Cho con chạy C ở vị trí M. Tính cường độ dòng điện qua bếp và công suất điện tiêu
thụ ở bếp.
b. Tìm vị trí con chạy C để công suất tiêu thụ ở biến trở đạt giá trị 80W
Bµi 5. Cho m¹ch ®iÖn nh h×nh vÏ gåm ®Ìn 1 ghi 6v-9w,
®Ìn 2 ghi 24v-36w, §Ìn 3 ghi 18v-54w. HiÖu ®iÖn
Đ2
Đ3
thÕ UAB lu«n kh«ng ®æi
a) C¸c ®Ìn ho¹t ®éng b×nh thêng,
A
- X¸c ®Þnh gi¸ trÞ Rbt
RBT
Đ1
- TÝnh tæng ®iÖn n¨ng tiªu thô cña ba ®Ìn trong
7 phót
b) Thay ®Ìn 1 b»ng mét am pe kÕ cã ®iÖn trë kh«ng
®¸ng kÓ.
cÇn ®iÒu chØnh biÔn trë ®Õn vÞ trÝ bao nhiªu «m ®Ó c¸c ®Òn cßn l¹i s¸ng b×nh thêng
Bµi 6: Cho m¹ch ®iÖn thắp sáng cã s¬ ®å H1.1, trong ®ã R=6  , ®Ìn §1 lo¹i (6V-6W).
HiÖu ®iÖn thÕ UAB=12V kh«ng ®æi, ®iÖn trë d©y nèi kh«ng ®¸ng kÓ, ®iÖn trë coi nh kh«ng
phô thuéc vµo nhiÖt ®é.
1)TÝnh ®iÖn trë cña ®Ìn §1 råi tÝnh ®iÖn trë t¬ng ®¬ng vµ cêng ®é dßng ®iÖn trong
m¹ch.
2) M¾c thªm ®Ìn §2 lo¹i (12V-6W) vµo m¹ch nh s¬ ®å h×nh 1.2.

Đ3
B

B

B

a) TÝnh ®iÖn trë cña ®o¹n m¹ch, cêng ®é dßng ®iÖn qua mçi ®Ìn, ®iÖn trë R vµ qua
§2
m¹ch
b) C¸c ®Ìn s¸ng nh thÕ nµo? TÝnh hiÖu suÊt cña m¹ch ®iÖn
R
§1
§
R
1

H×nh 1.2

H×nh 1.1

Baøi 7 Coù hai boùng ñeøn ghi 110V-75W vaø ...
R
2
B
R
1
R
3
A
R
b
C
R
N
M
B
A
R
BT
Đ
1
Đ
2
Đ
3
A
B
Bài 1: Cho m¹ch ®iÖn nh h×nh vÏ gåm ®Ìn 1 ghi 24v-36w,
®Ìn 2 ghi 12v-15w. ®iÖn trë R
1
= 48 «m. HiÖu ®iÖn
thÕ U
AB
lu«n kh«ng ®æi
a) C¸c ®Ìnn ho¹t ®éng b×nh thêng, X¸c ®Þnh sè chØ am pe kÕ vµ gi¸ trÞ R
bt
b) §iÒu chØnh biÕn trë cã gi¸ trÞ 48 «m. nhËn xÐt ®é s¸ng cña mçi ®Ìn
c) §iÒu chØnh biÕn trë cã gi¸ trÞ 0 «m. nhËn xÐt ®é s¸ng cña mçi ®Ìn
Bµi 2 Cho m¹ch ®iÖn nh h×nh vÏ gåm ®Ìn 1 ghi 12v-6w,
®Ìn 2 ghi 36v-18w, §Ìn 3 ghi 14v-14w. HiÖu ®iÖn
thÕ U
AB
lu«n kh«ng ®æi
a) C¸c ®Ìn ho¹t ®éng b×nh thêng,
- X¸c ®Þnh gi¸ trÞ R
bt
- TÝnh tæng ®iÖn n¨ng tiªu thô cña ba ®Ìn trong 5
phót
b) Thay ®Ìn 1 b»ng mét am pe kÕ cã ®iÖn trë kh«ng ®¸ng kÓ. cÇn ®iÒu chØnh biÔn trë ®Õn
vÞ trÝ bao nhiªu «m ®Ó c¸c ®Òn cßn l¹i s¸ng b×nh thêng
Bµi 3 Cho m¹ch ®iÖn nh h×nh vÏ
Trong ®ã R
2
= 15
, R
3
= 30
; R
1
mét
biÕn trë, hiÖu ®iÖn thÕ U
AB
lu«n kh«ng ®æi
vµ cã gi¸ trÞ b»ng 30V; ®iÖn trë c¸c d©y kh«ng
®¸ng kÓ.
1. §iÒu chØnh R
1
= 5
a. TÝnh ®iÖn trë t¬ng ®¬ng cña ®o¹n m¹ch.
b. TÝnh cêng ®é dßng ®iÖn qua c¸c ®iÖn trë vµ qua ®o¹n m¹ch AB.
2. §iÒu chØnh R
1
®Ó c«ng suÊt tiªu thô trªn m¹ch ®iÖn lµ
lín nhÊt. TÝnh c«ng suÊt tiªu thô
cña m¹ch ®iÖn khi ®ã.
Bµi 4: Một bếp điện có điện trở
R
b
= 40 mắc nối tiếp với một biến trở có điện
trở toàn phần R
MN
= 80 như hình 2. Nối A, B
với nguồn điện không đổi U
AB
= 120V. Bỏ qua
điện trở các dây nối.
a. Cho con chạy C vị trí M. nh cường độ dòng điện qua bếp công suất điện tiêu
thụ ở bếp.
b. Tìm vị trí con chạy C để công suất tiêu thụ ở biến trở đạt giá trị 80W
Bµi 5. Cho m¹ch ®iÖn nh h×nh vÏ gåm ®Ìn 1 ghi 6v-9w,
®Ìn 2 ghi 24v-36w, §Ìn 3 ghi 18v-54w. HiÖu ®iÖn
thÕ U
AB
lu«n kh«ng ®æi
a) C¸c ®Ìn ho¹t ®éng b×nh thêng,
- X¸c ®Þnh gi¸ trÞ R
bt
- TÝnh tæng ®iÖn n¨ng tiªu thô cña ba ®Ìn trong 7 phót
b) Thay ®Ìn 1 b»ng mét am pe kÕ cã ®iÖn trë kh«ng ®¸ng kÓ.
cÇn ®iÒu chØnh biÔn trë ®Õn vÞ trÝ bao nhiªu «m ®Ó c¸c ®Òn cßn l¹i s¸ng b×nh thêng
Bµi 6: Cho m¹ch ®iÖn thắp sáng cã s¬ ®å H1.1, trong ®ã R=6
, ®Ìn §
1
lo¹i (6V-6W).
HiÖu ®iÖn thÕ U
AB
=12V kh«ng ®æi, ®iÖn trë d©y nèi kh«ng ®¸ng kÓ, ®iÖn trë coi nh kh«ng
phô thuéc vµo nhiÖt ®é.
1)TÝnh ®iÖn trë cña ®Ìn §
1
råi tÝnh ®iÖn trë t¬ng ®¬ng vµ cêng ®é dßng ®iÖn trong
m¹ch.
2) M¾c thªm ®Ìn §
2
lo¹i
(12V-6W) vµo m¹ch nh s¬ ®å h×nh 1.2.
R
BT
Đ
1
Đ
2
Đ
3
A
B
Bài tập công suất điện - Trang 2
Bài tập công suất điện - Người đăng: Tang Dien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập công suất điện 9 10 673