Ktl-icon-tai-lieu

bài tập cung cấp điện

Được đăng lên bởi vien11a3
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 590 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC DẠNG BÀI TẬP CUNG CẤP ĐIỆN
.
DẠNG I

Về tổn thất công suất và tổn thất điện năng trong mạng điện.

Bài tập 1:
1. Hãy xác định công suất đầu vào của trạm S1 . Biết điện áp định mức của trạm biến áp là
35/10 kV (Hình vẽ 1). Toàn bộ đường dây của mạng dùng loại dây AC-95 ( r0 = 0,37 /km; x0
= 0,35 /km), chiều dài tiết diện đường dây cho trên hình vẽ. (tổn thất công suất trên đường
dây và trong máy biết áp cho phép tính gần đúng với Udm ở mọi vị trí của lưới).
.

.

S 1

2

1

AC-95
1 km

3

AC-95
1 km

.

S3

AC-95
2 km

4

3=3000 h.

.

S4 =

.

800 + j700 kVA; 4=2800 h.

.

S4

Hình vẽ 1

5

S 3 = 1000 + j950 kVA;

S 5 = 600+j500 VA/m;

5=3000 h.

SdmB = 2500 kVA; UdmB = 35/10 kV.
P0 = 2,42 kW; PN = 19,3 kW.
uN% = 6,5 %; i0 % = 1%; C = 1000đ/kWh

Yêu cầu xác định chi tiết:
 Tổng công suất tại thanh hạ áp của trạm S2 = ? (công suất của tất cả các phụ tải cùng tổn
thất công suất trên đường dây).
 Công suất đầu vào của trạm S1 = ? (tức S2 cùng tổn thất công suất trong máy biến áp)
Giải:
Đoạn 2-5 thay bằng 2-5’ (l25’ = l25/3) và S5 = (0,6+j0,5)x2000 = 1200+j1000 kVA.
Z25’ = 1/3.(r0.l25’ +jx0.l25’) = 1/3(0,37x2 +j0,35x2) = 0,246 + j0,233 .
Z23 = r0.l23 +jx0.l23 = 0,37x1 +j0,35x1
= 0,37 + j 0,35 .
Z34 = r0.l34 +jx0.l34 = 0,37x1 +j 0,35x1
= 0,37 + j 0,35 .
.
 800 2  700 2 
, (0,37  j 0,35)
S 34 = (S4/U)2.Z34’ = 
10 2



= 11 300.(0,37+j0,35)

= 4 181 + j 3 955 VA = 4,181 + j3,955 kVA

S

.
'
34
.
"
23

.

.

= S 4 + S34 = 800 + j700 + 4,181 + j 3,955 kVA. = 804,181 + j703,955 kVA.
.

.

S = S 3 + S 34' = 1000 + j 950 + 804,181 + j 703,955 = 1804,181 + j 1653,955 kVA.
.
 1804,1812  1653,955 2 
.(0,37  j 0,35) =59 905,81.(0,37+j0,35)
S 23 =(S”23/U)2.Z23= 
10 2



= 22 166,14 + j20 967,03 VA = 22,166 +j 20,967 kVA
.
'
23

.
"
23

.

S = S + S 23 = 1804,181 + j 1653,955 + 22,166 + j 20,967 = 1826,347 +j 1674,922.
.

S 25

 1200 2  1000 2 
.(0,246  j 0, 233) = 24400.(0,246+j0,233)
= (S”25/U) .Z25’ = 
2
10


2

= 6002,4 + j 5685 VA = 6,002 + j5,685 kVA.

.

.

.

S 25' = S 5  S 25 = 1200 + j 1000 + 6,002 + j5,685 = 1206,002 + j1005,685 kVA
Công suất tổng hạ áp của trạm:
.

.

.

S 2 = S 23' + S 25' = 1826,347 + j1674,922 + 1206,002 + j1005,685
= 3032,349 + j 2680,607 kVA = 3,032 + j2,680 MVA.
.

.

.

Công suất đầu vào S1 = S 2 + S B
.

.

.

S B = S fe + S cu
.

2.i0 %.S dm
2 x1x 2500
= 2x2,42 +j
100
100
2
19,3 x10 
.10 3 
.10 3  0,154
2
2 x2500 

S fe = Pfe +jQfe = n.P0 +j

RB 
XB 

2
PCud...
CÁC DNG BÀI TP CUNG CẤP ĐIỆN
.
DNG I V tn tht công sut và tn thất điện năng trong mạng điện.
Bài tp 1:
1. Hãy xác định công suất đầu vào ca trm S
1
. Biết điện áp định mc ca trm biến áp là
35/10 kV (Hình v 1). Toàn b đường dây ca mng dùng loi dây AC-95 ( r
0
= 0,37
/km; x
0
= 0,35
/km), chiu dài tiết din đường dây cho trên hình v. (tn tht công suất trên đường
dây và trong máy biết áp cho phép tính gần đúng vi U
dm
mi v trí của lưới).
Yêu cầu xác định chi tiết:
Tng công sut ti thanh h áp ca trm S
2
= ? (công sut ca tt c các ph ti cùng tn
tht công suất trên đường dây).
Công suất đầu vào ca trm S
1
= ? (tc S
2
cùng tn tht công sut trong máy biến áp)
Gii:
Đoạn 2-5 thay bng 2-5’ (l
25’
= l
25
/3) và S
5
= (0,6+j0,5)x2000 = 1200+j1000 kVA.
Z
25’
= 1/3.(r
0
.l
25’
+jx
0
.l
25’
) = 1/3(0,37x2 +j0,35x2) = 0,246 + j0,233
.
Z
23
= r
0
.l
23
+jx
0
.l
23
= 0,37x1 +j0,35x1 = 0,37 + j 0,35
.
Z
34
= r
0
.l
34
+jx
0
.l
34
= 0,37x1 +j 0,35x1 = 0,37 + j 0,35
.
34
.
S = (S
4
/U)
2
.Z
34’
=
)35,037,0(,
10
700800
2
22
j
= 11 300.(0,37+j0,35)
= 4 181 + j 3 955 VA = 4,181 + j3,955 kVA
.
'
34
S =
.
4
S +
.
34
S = 800 + j700 + 4,181 + j 3,955 kVA. = 804,181 + j703,955 kVA.
.
"
23
S =
.
3
S +
.
'
34
S = 1000 + j 950 + 804,181 + j 703,955 = 1804,181 + j 1653,955 kVA.
.
23
S =(S”
23
/U)
2
.Z
23
=
)35,037,0.(
10
955,1653181,1804
2
22
j
=59 905,81.(0,37+j0,35)
= 22 166,14 + j20 967,03 VA = 22,166 +j 20,967 kVA
.
'
23
S =
.
"
23
S +
.
23
S = 1804,181 + j 1653,955 + 22,166 + j 20,967 = 1826,347 +j 1674,922.
.
25
S = (S”
25
/U)
2
.Z
25
=
)233,0246,0.(
10
10001200
2
22
j
= 24400.(0,246+j0,233)
= 6002,4 + j 5685 VA = 6,002 + j5,685 kVA.
.
3
S = 1000 + j950 kVA;
3
=3000 h.
4
.
S
= 800 + j700 kVA;
4
=2800 h.
5
.
S = 600+j500 VA/m;
5
=3000 h.
S
dmB
= 2500 kVA; U
dmB
= 35/10 kV.
P
0
= 2,42 kW;
P
N
= 19,3 kW.
u
N
% = 6,5 %; i
0
% = 1%; C = 1000đ/kWh
2
5
3
4
AC-95
1 km
1
AC-95
1 km
AC-95
2 km
1
.
S
.
3
S
.
4
S
Hình v 1
bài tập cung cấp điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập cung cấp điện - Người đăng: vien11a3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
bài tập cung cấp điện 9 10 74