Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập cung cấp điện

Được đăng lên bởi hoangthitan9393
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 306 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP TÍNH TỔN THẤT
Bài 1:
Đường dây không 22KV cấp cho 3 tải, dùng toàn bộ dây AC-50;D =2m
Tmax1 = 4500h ; Tmax2 = 4700h ; Tmax3 = 4400h ; t = 8760h ; C = 2000đ/KWh
S1 = 800 0,8 KVA

S2 = 600 0,7 KVA
1

A

S3 = 400 0,8 KVA
3

2

6 km

3 km

5 km

S2, Tmax2
S1, Tmax1
1. Vẽ sơ đồ thay thế và tính toán thông số của sơ đồ thay thế
2. Tính tổn thất điện áp trên đường dây UA1 ; U12 ; U23 ; U
3. Giả sử U2 = 21750V ; hãy tính UA ; U1 ; U3
4. Tính giá tiền tổn thất điện năng 1 năm trên đường dây
Bài 2:

S3, Tmax3

Đường dây không 22KV cấp cho 3 tải, dùng toàn bộ dây A-70; D =1m
Tmax1 = 4500h ; Tmax2 = 4700h ; Tmax3 = 4400h ; t = 8760h ; C = 2000đ/KWh
S1 = 800 0,8 KVA
A

3 km

6 km

S3 = 400 0,8 KVA
S2 = 600 0,7 KVA
2
1
5km
S1 ; Tmax1
S2 ; Tmax2

S3 ; Tmax3
3
1. Vẽ sơ đồ thay thế và tính toán thông số của sơ đồ thay thế
2. Tính tổn thất điện áp trên đường dây UA1 ; U12 ; U13 ; U
3. Kiểm tra tổn thất điện áp
4. Giả sử U2 = 21750V ; hãy tính UA ; U1 ; U3
5. Tính giá tiền tổn thất điện năng 1 năm trên đường dây

Bài 3:
Tính giá tiền tổn thất điện năng trong trạm đặt một MBA có đồ thị phụ tải như hình vẽ
S (KVA)
S1
S2
S3

t1

t (h)

t2
8760

Biết MBA có thông số 1000KVA-10/0,4 ; P0 = 1,2Kw ; Pn = 6KW;
S1 = 900KVA ; S2 = 700KVA ; S3 = 500KVA , t1 = 3500h ; t2 = 6000h ; c =2000đ/KWh
Bài 4
Tính giá tiền tổn thất điện năng trong trạm đặt hai MBA có đồ thị phụ tải như hình vẽ
S (KVA)
S1
S2
S3

t1

t (h)

t2
8760

Biết MBA có thông số 1000KVA-10/0,4 ; P0 = 2,5Kw ; Pn = 9KW
S1 = 1500KVA ; S2 = 1000KVA ; S3 = 800KVA , t1 = 3500h ; t2 = 6000h ;
c=1600đ/KWh
Bài 5:
Một trạm đặt 2 MBA có thông số 800KVA-10/0,4 ; P0 = 2,5Kw ; Pn = 9KW,
I0% = 4% ; Un% = 5%. Phụ tải của trạm là S pt  12000,8( KVA)
Hãy tính tổn thất công suất trong trạm.
Bài 6:
Một trạm đặt 1 MBA có thông số 700KVA-10/0,4 ; P0 = 2Kw ; Pn = 8KW,
I0% = 3% ; Un% = 5%. Phụ tải của trạm là S pt  6000,8( KVA)
Hãy tính tổn thất công suất trong trạm.

...
BÀI TẬP TÍNH TỔN THẤT
Bài 1:
Đường dây không 22KV cấp cho 3 tải, dùng toàn bộ dây AC-50;D =2m
T
max1
= 4500h ; T
max2
= 4700h ; T
max3
= 4400h ; t = 8760h ; C = 2000đ/KWh
1. Vẽ sơ đồ thay thế và tính toán thông số của sơ đồ thay thế
2. Tính tổn thất điện áp trên đường dây U
A1
; U
12
; U
23
; U
3. Giả sử U
2
= 21750V ; hãy tính U
A
; U
1
; U
3
4. Tính giá tiền tổn thất điện năng 1 năm trên đường dây
Bài 2:
Đường dây không 22KV cấp cho 3 tải, dùng toàn bộ dây A-70; D =1m
T
max1
= 4500h ; T
max2
= 4700h ; T
max3
= 4400h ; t = 8760h ; C = 2000đ/KWh
1. Vẽ sơ đồ thay thế và tính toán thông số của sơ đồ thay thế
2. Tính tổn thất điện áp trên đường dây U
A1
; U
12
; U
13
; U
3. Kiểm tra tổn thất điện áp
4. Giả sử U
2
= 21750V ; hãy tính U
A
; U
1
; U
3
5. Tính giá tiền tổn thất điện năng 1 năm trên đường dây
Bài 3:
Tính giá tiền tổn thất điện năng trong trạm đặt một MBA có đồ thị phụ tải như hình vẽ
S
1
= 800 0,8 KVA S
2
= 600 0,7 KVA S
3
= 400 0,8 KVA
A
1
2
6 km 5 km
3
3 km
S
1
, T
max1
S
2
, T
max2
S
3
, T
max3
S
1
= 800 0,8 KVA S
2
= 600 0,7 KVA
S
3
= 400 0,8 KVA
3
A
2
6 km
5km
3 km
S
1
; T
max1
1
S
2
; T
max2
S
3
; T
max3
S (KVA)
S
1
S
2
S
3
t
1
t
2
8760
t (h)
Bài tập cung cấp điện - Trang 2
Bài tập cung cấp điện - Người đăng: hoangthitan9393
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập cung cấp điện 9 10 933