Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập đặc trưng hình học của tiết diện

Được đăng lên bởi 31300896
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 792 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương

4
Đặc trưng hình học của tiết diện
4.1. Tóm tắt lý thuyết
4.1.1. Các định nghĩa
Xét mặt cắt ngang có diện tích A . Tại điểm M(x,y) thuộc mặt cắt ngang
lấy vi phân diện tích Da.
a. Mô men tĩnh của mặt cắt ngang A đối với trục Ox:

Sx =

∫ ydA

(4.1)

( A)

Mô men tĩnh của mặt cắt ngang A đối với trục Ox:

Sy =

∫ xdA

(4.2)

( A)

Đơn vị của mô men tĩnh là [chiều dài3], giá trị của nó có thể là dương,
bằng 0, hoặc âm.
b. Mô men quán tính của mặt cắt ngang A đối với trục Ox

Ix =

∫ y dA
2

(4.3)

( A)

Mô men quán tính của mặt cắt ngang A đối với trục Ox

Iy =

∫ x dA
2

(4.4)

( A)

Đơn vị của mô men quán tính là [chiều dài4], giá trị của nó luôn luôn
dương
c. Mô men quán tính độc cực (mô men quán tính của mặt cắt ngang A
đối với một điểm )

Ip =

∫ ρ dA = I
2

x

+ Iy

(4.5)

( A)

Trần Minh Tú - Nguyễn Thị Hường

Bộ môn SBVL - Đại học Xây dựng

1

Đơn vị của mô men quán tính độc cực là [chiều dài4 ], giá trị của nó luôn
luôn dương
d. Mô men quán tính ly tâm (mô men quán tính của mặt cắt ngang A đối
với một hệ trục )

I xy =

∫ xydA

(4.6)

( A)

Đơn vị của mô men quán tính ly tâm là [chiều dài4 ], giá trị của nó có thể
là dương, bằng 0, hoặc âm.

4.1.2. Các khái niệm
1. Trục trung tâm của mặt cắt ngang : Là trục mà mô men tĩnh của diện
tích mặt cắt ngang đối với nó bằng 0.
2. Trọng tâm: là giao điểm của hai trục trung tâm
3. Hệ trục quán tính chính của diện tích mặt cắt ngang: là hệ trục mà mô
men quán tính ly tâm của diện tích mặt cắt ngang đối với nó bằng 0.
4. Hệ trục quán tính chính trung tâm của diện tích mặt cắt ngang: là hệ
trục quán tính chính, có gốc tọa độ trùng với trọng tâm mặt cắt ngang.

4.1.3. Công thức xác định toạ độ trọng tâm của mặt cắt ngang
Để xác định toạ độ trọng tâm của một hình phẳng, trước tiên phải chọn hệ
trục ban đầu Oxy, biểu diễn kích thước và toạ độ trọng tâm C(xC, yC) trong hệ
trục này. Ta có:

xC =

Sy
A

; yC =

Sx
A

(4.7)

Nếu mặt cắt ngang A ghép từ nhiều hình đơn giản Ai với tọa độ trọng tâm
mỗi hình đơn giản là Ci( xCi,yCi) trong hệ toạ độ ban đầu, thì:
n

xC =

Sy
A

=

∑ xCi Ai
i =1
n

∑A
i =1

n

Sx ∑
= i =1n
; yC =
A

i

yCi Ai

∑A
i =1

(4.8)

i

Chú ý:
- Chọn hệ trục toạ độ ban đầu hợp lý: Nếu hình có trục đối xứng thì chọn
trục đối xứng làm một trục của hệ trục tọa độ ban đầu, trục còn lại đi qua trọng
tâm của càng nhiều hình đơn giản càng tốt.
Trần Minh Tú - Nguyễn Thị Hường

Bộ môn SBVL - Đại học Xây dựng

2

- Nếu hình bị khoét thì diện tích bị khoét mang giá trị âm.

4.1.4. Công thức chuyển trụ...
Chương
4
Đặc trưng hình hc ca tiết din
4.1. Tóm tt lý thuyết
4.1.1. Các định nghĩa
Xét mt ct ngang có din tích A . Ti đim M(x,y) thuc mt ct ngang
ly vi phân din tích Da.
a. Mô men tĩnh ca mt ct ngang A đối vi trc Ox:
(4.1)
Mô men tĩnh ca mt ct ngang A đối vi trc Ox:
()
x
A
Sy=
dA
dA
()
y
A
Sx=
(4.2)
Đơn v ca mô men tĩnh là [chiu dài
3
], giá tr ca nó có th là dương,
bng 0, hoc âm.
b.
Mô men quán tính ca mt ct ngang A đối vi trc Ox
2
()
x
A
I
ydA=
(4.3)
Mô men quán tính ca mt ct ngang A đối vi trc Ox
2
()
y
A
I
xdA=
(4.4)
Đơn v ca mô men quán tính là [chiu dài
4
], giá tr ca nó luôn luôn
dương
c. Mô men quán tính độc cc (mô men quán tính ca mt ct ngang A
đối vi mt đim )
p
2
()
xy
A
I
dA I I
ρ
=+
=
(4.5)
Trn Minh Tú - Nguyn Th Hường B môn SBVL - Đại hc Xây dng
1
Bài tập đặc trưng hình học của tiết diện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập đặc trưng hình học của tiết diện - Người đăng: 31300896
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài tập đặc trưng hình học của tiết diện 9 10 776