Ktl-icon-tai-lieu

bài tập dài cơ sở kỹ thuật điện

Được đăng lên bởi Nỗi Đau Xót Xa
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 390 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bμi tËp dμi c¬ së kü thuËt ®iÖn.
Sinh viªn: NguyÔn V¨n Hoan
1
Đề Bài
(M¹ch tuyÕn tÝnh ë chÕ ®é x¸c lËp nguån ®iÒu hoμ h×nh sin)
Cho m¹ch ®iÖn cã s¬ ®å nh h×nh vÏ:
BiÕt c¸c tham sè:
e
1
(t) = . 220 sin( 314t + 10
0
) V
e
2
(t) = . 200 sin( 314t + 30
0
) V
J = .10 sin( 314t) V
L
1
= 0,15 (H)
C
1
= 4.10
-4
(F)
L
2
= 0,25 (H)
C
2
= 5.10
-4
(F)
R
2
= 25 (Ω)
L
3
= 0,3 (H)
R
3
= 30 (Ω)
M
12
= M
21
= 0
M
13
= M
31
= 0,15 (H)
M
23
= M
32
= 0,2 (H)
I/ Khi cha xÐt ®Õn hç c¶m:
1. LËp s¬ ®å phøc cho m¹ch ®iÖn.
2. Chän biÕn lμ dßng ®iÖn nh¸nh, lËp hÖ ph¬ng tr×nh vμ gi¶i t×m c¸c
dßng ®iÖn nh¸nh: i
1
(t); i
2
(t); i
3
(t).
3. Chän biÕn lμ dßng ®iÖn vßng, lËp hÖ ph¬ng tr×nh vμ gi¶i t×m c¸c dßng
®iÖn nh¸nh: i
1
(t); i
2
(t); i
3
(t).
4. Chän biÕn lμ thÕ ®Ønh, lËp ph¬ng tr×nh gi¶i tÝm c¸c dßng ®iÖn nh¸nh:
i
1
(t); i
2
(t); i
3
(t).
II/ Khi cã xÐt ®Õn hç c¶m:
1. LËp s¬ ®å phøc cho m¹ch ®iÖn.
2. Chän biÕn lμ dßng ®iÖn nh¸nh, lËp hÖ ph¬ng tr×nh vμ gi¶i t×m c¸c
dßng ®iÖn nh¸nh: i
1
(t); i
2
(t); i
3
(t).
3. Chän biÕn lμ dßng ®iÖn vßng, lËp hÖ ph¬ng tr×nh vμ gi¶i t×m c¸c dßng
L
2
L
3
J
e
1
e
2
R
3
R
2
L
1
C
1
C
2
* *
*
2
2
2
bài tập dài cơ sở kỹ thuật điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập dài cơ sở kỹ thuật điện - Người đăng: Nỗi Đau Xót Xa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
bài tập dài cơ sở kỹ thuật điện 9 10 302