Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập dài đo lường thông tin công nghiệp

Được đăng lên bởi nguyenthikimthoadtk-gmail-com
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 322 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP DÀI ĐO LƯỜNG
Phần I:
I-Vẽ sơ đồ đo dòng , áp , cos , tần số , năng lượng tác dụng , năng lượng
phản kháng.
(hình vẽ được thể hiện ở phần sau )
II-Chọn thang đo cho các thiết bị trên sơ đồ.
1, Chọn thang đo biến dòng điện .
Dòng điện định mức phía sơ cấp là:
I dm 

S dm
3.U dm



5600
3.35

92,37 A

Vậy ta chọn biến dòng điện có hệ số biến dòng : Iscđm 92,37 (A)
Itcđm= 5 (A)
Vậy chọn BI có : KI =

100
5

2, Chọn thang đo cho biến điện áp.
Điện áp định mức phía sơ cấp của máy biến áp là: UdmBA=35 (KV)
35

Cho nên chọn BU có hệ số biến điện áp: KU= 0,1
3, Chọn thang đo cho ampekế
Vì dòng điện phía thứ cấp của BI định mức là 5(A) nên chọn ampeke có
thang đo là: DA=5(A)
4, Chọn thang đo cho volkế.
Vì điện áp phía thứ cấp của BU định mức là 100(V) nên chọn volke có thang
đo là: DV=100(V)
5, Chọn thang đo cho coskế.
Vì cos có cuộn dòng mắc vào thứ cấp BI , cuộn áp mắc vào thứ cấp BU nên
ta chọn:
Idmcos = 5(A)
Udmcos = 100(V)
6, Công tơ đo năng lượng tác dụng.
Vì công tơ đo năng lượng tác dụng có cuộn dòng mắc vào thứ cấp BI , cuộn
áp mắc vào thứ cấp BU nên ta chọn:
Idmcttd = 5(A)
Udmcttd = 100(V)
7, Công tơ đo năng lượng phản kháng.
1

Sv : Tạ Xuân Long

Vì công tơ đo năng lượng phản kháng có cuộn dòng mắc vào BI , cuộn áp
mắc vào BU nên ta chọn:
Idmctpk = 5(A)
Udmctpk = 100(V)
8, Thiết bị đo tần số.
Vì thiết bị đo tần số mắc vào thứ cấp của BU nên ta chọn : Udm = 100(V)
III-Tính số chỉ của mỗi công tơ trong thời gian một tháng, biết rằng có 80%
thời gian máy biến áp làm việc ở chế độ định mức , 20% thời gian máy biến
áp làm việc ở chế độ non tải. Xác định costb của phụ tải.
1, Tính số chỉ của công tơ đo năng lượng tác dụng.
a, Số chỉ của công tơ tác dụng trong chế độ định mức.
Thời gian định mức:
Tdm = 0,8.24.30 = 576(h)
Idm = IAdm = IBdm = ICdm = 92,37(A)
Udm= 35(KV)
cosdm = 0,95 → φdm = 18,19o

UAB

UA
IA
18,19°

30°

UBC

18,19°

IC
UC

Ta có:

UB

.
.
U
I
I
 .
 U
 .

Wcttddm  AB . Adm . cos U AB , I Adm   CB . Cdm . cos U CB , I Cdm  .Tdm

 KU K I


 KU K I

=

U dm I dm
.
KU K I

.
.
  .

 .

.cos U AB , I Adm   cos U CB , I Cdm  .Tdm



 

2

Sv : Tạ Xuân Long

=

35.0,1 92,37.5
.
. cos30 0  18,19 0   cos30 0  18,19 0  .576
35
100

=

438,942 KWh 





b, Số chỉ của công tơ tác dụng trong chế độ non tải.
Thời gian non tải:
Tnt = 0,2.24.30 = 144(h)
Int = IAnt = IBnt = ICnt = 0,61.Idm =0,61.92,37 = 56,35(A)
Unt = Udm = 35(KV)
cosnt = 0,7→ nt = 45,57o

UAB

UA

IA
IC
UBC

45,57°
30°

U...
BÀI TẬP DÀI ĐO LƯỜNG
Phần I:
I-Vẽ sơ đồ đo dòng , áp , cos , tần số , năng lượng tác dụng , năng lượng
phản kháng.
(hình vẽ được thể hiện ở phần sau )
II-Chọn thang đo cho các thiết bị trên sơ đồ.
1, Chọn thang đo biến dòng điện .
Dòng điện định mức phía sơ cấp là:
A
U
S
I
dm
dm
dm
37,92
35.3
5600
.3
Vậy ta chọn biến dòng điện có hệ số biến dòng : I
scđm
92,37 (A)
I
tcđm
= 5 (A)
Vậy chọn B
I
có : K
I
=
5
100
2, Chọn thang đo cho biến điện áp.
Điện áp định mức phía sơ cấp của máy biến áp là: U
dmBA
=35 (KV)
Cho nên chọn B
U
có hệ số biến điện áp: K
U
=
1,0
35
3, Chọn thang đo cho ampekế
Vì dòng điện phía thứ cấp của B
I
định mức là 5(A) nên chọn ampeke có
thang đo là: D
A
=5(A)
4, Chọn thang đo cho volkế.
Vì điện áp phía thứ cấp của B
U
định mức là 100(V) nên chọn volke có thang
đo là: D
V
=100(V)
5, Chọn thang đo cho cos kế.
Vì cos có cuộn dòng mắc vào thứ cấp B
I
, cuộn áp mắc vào thứ cấp B
U
nên
ta chọn: I
dmcos
= 5(A)
U
dmcos
= 100(V)
6, Công tơ đo năng lượng tác dụng.
Vì công tơ đo năng lượng tác dụng có cuộn dòng mắc vào thứ cấp B
I
, cuộn
áp mắc vào thứ cấp B
U
nên ta chọn: I
dmcttd
= 5(A)
U
dmcttd
= 100(V)
7, Công tơ đo năng lượng phản kháng.
Sv : Tạ Xuân Long
1
Bài tập dài đo lường thông tin công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập dài đo lường thông tin công nghiệp - Người đăng: nguyenthikimthoadtk-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bài tập dài đo lường thông tin công nghiệp 9 10 451