Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập dầm

Được đăng lên bởi chuongbkdn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 4459 lần   |   Lượt tải: 35 lần
SBVL1

TOÏM TÀÕT LYÏ THUYÃÚT –- BAÌI TÁÛP AÏP DUÛNG

BÀI TẬP ÁP DỤNG BA DẠNG TOÁN
Dạng 1: Kiểm tra bền.
Bài 6.1: Cho hệ chịu lực như hình có mặt cắt ngang tương ứng.
Biết l  1m, q  2kN / m,  σ   16 kN / cm 2 , a  2cm

P=2ql

M=ql 2

C

B
l

l

D
l

3a

A

2a

q

a
1,5a

y

1,5a

1.1: Tính các phản lực liên kết theo q , l .
1.2: Vẽ các biểu đồ nội lực  Qy  ,  M x  theo q , l .
1.3: Tính mômen quán tính chính trung tâm J x của mặt cắt ngang theo kích thước a.
1.4: Tính mômen tĩnh S xc của phần hình bị cắt bởi đường trung hòa theo kích thước a.
1.5: Tìm ứng suất pháp lớn nhất max  trên dầm.
1.6: Tìm ứng suất tiếp lớn nhất max  trên dầm.
1.7: Kiểm tra bền của dầm theo trạng thái ứng suất đơn.
Bài giải:
1.1 : Tính các phản lực liên kết theo q , l .
∑ Y = 0
VA + VC = 3ql
VA = 1, 25ql


⇒
⇒

2

∑ M ( A) = 0 VC .2l + ql = 2ql.l + ql.(2,5l ) VC = 1,75ql

1.2: Vẽ các biểu đồ nội lực  Qy  ,  M x  theo q , l .

P=2ql

M=ql 2

q

A

C

B
l

l

1,25ql=V A

D
l

V C =1,75ql
1,25

1

+
-

0,75
1

Qy ql
0,5
M x ql2

0,25
Huyình Vinh ÂHBK

BAÛN HAÎY HOÜC VAÌ KHÄNG COÌN LO LÀÕNG GÇ NÆÎA!

Trang 137

SBVL1

TOÏM TÀÕT LYÏ THUYÃÚT –- BAÌI TÁÛP AÏP DUÛNG

1.3: Tính mômen quán tính chính trung tâm J x của mặt cắt ngang theo kích thước a.
 Xác định tâm mặt cắt ngang: Chọn hệ trục tính Ox0 y :

37
22a

x2

73
22a

C2

x

1,5a

3a

x1

a

C

1,5a

2a

C1

a

 x0C = 0
 x0C = 0
 x0C = 0



yC .F1 + yC2 .F2 ⇒ 

37
a.8a 2 + 3,5a.3a 2 ⇒ 
yC = 1

 yC =
 yC = 22 a
2
2
F1 + F2

8a + 3a


x0
O

a
1,5a

1,5a
y
 Hệ trục quán tính chính trung tâm là Cxy.
2449 4
(1)
(2)
Jx  Jx  Jx 
a  18,553a 4  296,848 (cm4 )
132
37
4a.(2a )3 37
2318 4
(1)
(1)
J x  J x1  (  1) 2 a 2 .F1 
 (  1)2 a 2 .8a 2 
a
22
12
22
363
73
a.(3a )3
73
5889 4
(2)
(2)
J x  J x2  (  1,5) 2 a 2 .F2 
 (  1,5)2 a 2 .3a 2 
a
22
12
22
484
1.4: Tính mômen tĩnh S xc của phần hình bị cắt bởi đường trung hòa theo kích thước a.
4a 37
1369 3
c
S x  ( a) 2 
a  5,657a3  45, 256 (cm3 )
2 22
242
1.5: Tìm ứng suất pháp lớn nhất max  trên dầm. Mặt cắt ngang nguy hiểm tại A có

max M x  ql 2  200 (kN .cm) căng phía trên
max σ z =
Vậy:

max M x
Jx

k ,n
ymax =

200 73
200 73
. a=
. .2 ≈ 4, 4712(kN / cm 2 )
296,848 22
296,848 22

max σ z = 4, 4712 ( kN / cm 2 )

1.6: Tìm ứng suất tiếp lớn nhất max  trên dầm.
Mặt cắt ngang có ứng suất tiếp lớn nhất là các mặt cắt trong đoạn AB.
max Q y  1, 25ql  1, 25.2  2,5 ( kN )
 Trên đường trung hòa:
c
max Qy S x 2,5.45, 256 2,5.45, 256...
SBVL1 TOÏM TÀÕT LYÏ THUYÃÚT –- BAÌI TÁÛP AÏP DUÛNG
Huyình Vinh ÂHBK BAÛN HAÎY HOÜC VAÌ KHÄNG COÌN LO LÀÕNG GÇ NÆÎA! Trang 137
BÀI TP ÁP DNG BA DNG TOÁN
Dng 1: Kim tra bn.
Bài 6.1: Cho h chu lc như hình có mt ct ngang tương ng.
Biết
2
1 , 2 / , 16 / , 2
l m q kN m
σ kN cm a cm
1.1: Tính các phn lc liên kết theo
,
q l
.
1.2: V các biu đ ni lc
y
Q
,
M
theo
,
q l
.
1.3: Tính mômen quán tính chính trung tâm
x
J
ca mt ct ngang theo kích thưc a.
1.4: Tính mômen tĩnh
c
x
S
ca phn hình b ct bi đưng trung hòa theo kích thưc a.
1.5: Tìm ng sut pháp ln nht
max
trên dm.
1.6: Tìm ng sut tiếp ln nht
max
trên dm.
1.7: Kim tra bn ca dm theo trng thái ng sut đơn.
Bài gii:
1.1: Tính các phn lc liên kết theo
,
q l
.
2
( )
0
3
1, 25
1,75
.2 2 . .(2,5 )
0
A C
A
C
C
A
Y
V V ql
V ql
V ql
V l ql ql l ql l
M
=
+ =
=
=
+ = +
=
1.2: V các biu đ ni lc
y
Q
,
M
theo
,
q l
.
l
A
C
D
B
q
ll
P=2ql
M=ql
2
2a3a
1,5a
a
1,5a
y
l
A
C
D
B
q
ll
P=2ql
M=ql
2
1,25ql=V A
VC =1,75ql
Qy
M x
ql
ql
2
1
1,25
0,25
0,5
+
-
0,75
1
Bài tập dầm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập dầm - Người đăng: chuongbkdn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập dầm 9 10 274