Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập ĐCCT

Được đăng lên bởi Thuc Nguyen
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1174 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TS BÙI TRƯỜNG SƠN

Chöông

Bài tập 2.3

2

ðường
phương

HK1(51m)
A
65m

ðường phương
vị hướng dốc

65m

65m

65m

HK3(84m)

H

bêta

HK2(62m)
Từ hình vẽ trên ta có góc phương vị hướng dốc β = 3150
Góc dốc α: tgα = ∆h/L = (hH – hA)/AH =

62 − 51
= 0.239 ⇒ α = 13027’
65 2
2

Bài tập 2.4
500

E

ðường phương
vị hướng dốc

A

530

D

330

C

B

Trang 1

TS BÙI TRƯỜNG SƠN
Góc dốc α:
tgα =

∆h hD − hA
hD − hA
=
=
⇒ hD = AB cos( DAB)tgα + hA = 292 cos(170 )tg (80 ) + 12 = 51.2m
L
AD
AB cos( DAB )

tgα =

∆h hA − hE
hA − hE
=
=
⇒ hE = − AC cos( EAC )tgα + hA = −178cos(770 )tg (80 ) + 12 = 6.4m
L
AE
AC cos( EAC )

hD = hB , hE = hC

100

Bài tập 2.5

D
66

0

B

A
E

700

C
Góc dốc α:
tgα =

∆h hA − hD
hA − hD
=
=
⇒ hD = − AB cos( DAB)tgα + hA = −67 cos(560 )tg (100 ) + 1025 = 1018.4m
L
AD
AB cos( DAB)

∆h hE − hA
hE − hA
=
=
⇒ hE = AC cos( EAC )tgα + hA = 108cos(800 )tg (100 ) + 1025 = 1028.3m
L
AE
AC cos( EAC )
hD = hB , hE = hC

tgα =

ðộ sâu lớp ñá tại C là: 1040 – 1028.3 = 11.7m
Bài tập 2.1
ðứt gãy nghịch
Bài tập 2.2
ðứt gãy nghịch (B)
ðứt gãy thuận (A)
Trang 2

TS BÙI TRƯỜNG SƠN

Chöông

4

Bài tập 4.6
xi là % khối lượng ñất giữ lại cộng dồn trên rây thứ i
ai là khối lượng ñất giữ lại cộng dồn trên rây thứ i
A khối lượng ñất làm TN = 910 + 514.9 = 1424.9g
xi = ai/A*100%
% khối lượng ñất lọt qua rây thứ i: yi% = 100% - xi%
Ta có bảng kết quả
TN RÂY KHÔ
xi
(%)
0.00
9.02
26.02
63.86
TN RÂY RỬA
0.08
0.13
0.19
0.22

Số hiệu rây

m giữ lại cộng dồn (g)

½ inch
3/8 inch
#4
#10

0
128.5
370.8
910

#20
#40
#100
#200

22.43
36.84
51.75
59.84

yi
(%)
100.00
90.98
73.98
36.14
99.92
99.87
99.81
99.78

TN RÂY RỬA
#20 xi = (22.43/100)*(514.9/1424.9)

Bài tập 4.7
HR =

V
L
( N − M ) + a + o , M = RC với RC viết theo cách rút gọn
N
2F

d=

1800η H R
g ( ρ s − ρ w )t

y=

ρs

R
*100%
ρs − 1 m
*

Trang 3

TS BÙI TRƯỜNG SƠN
Tra bảng ta có
η = 0.00836 g/cm.s
Rc = 1 + R*0.001+0.0004+0.0018 (*)
Rc số ñọc ñã ñược hiệu chỉnh
Ta có bảng kết quả
Thời gian

R

30’’
45’’
1’
2’
5’
15’
30’
1h
2h
4h
8h
24h

15
14.2
13.6
12
11.5
10
9
8
7
6.5
6
5.5

RC
=((*)-1)x1000
(viết theo cách rút gọn)
17.2
16.4
15.8
14.2
13.7
12.2
11.2
10.2
9.2
8.7
8.2
7.7

HR

d
(mm)

13.613
13.827
13.987
14.413
14.547
14.947
15.213
15.480
15.747
15.880
16.013
16.147

0.064
0.053
0.046
0.033
0.021
0.012
0.009
0.006
0.004
0.003
0.002
0.001

Bài tập 4.9
ðộ ẩm của ñất:
Qw 68.3 − 44.8
=
*100% = 70.4%
Qs 44.8 − 11.4

W=

Khối lượng thể tích mẫu ñất:
ρ=

Q 187.9 − 89.8
=
= 1.574 g / cm3
6.32
V
π*
*2
4

ρd =

ρ
1+W

=

1....
TS BÙI TRƯỜNG SƠN
Trang 1
33
0
Chöông
2
Bài tập 2.3
Từ hình vẽ trên ta có góc phương vị hướng dốc β = 315
0
Góc dốc α: tgα = h/L = (h
H
– h
A
)/AH =
62 51
0.239
65 2
2
=
α = 13
0
27’
Bài tập 2.4
bêta
H
A
65m65m65m
65m
HK3(84m)
HK2(62m)
HK1(51m)
ðường phương
vị hướng dốc
ðường
phương
C
E
A
D
B
ðường phương
vị hướng dốc
53
0
50
0
Bài tập ĐCCT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập ĐCCT - Người đăng: Thuc Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Bài tập ĐCCT 9 10 153