Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập địa chất công trình

Được đăng lên bởi duynguyen1593
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1159 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài 1: (5 điểm) Một mẫu đất ở trạng thái tự nhiên có độ ẩm là 27,5%. Kết quả thí
nghiệm xác định các chỉ tiêu tính dẻo của đất cho WP = 17,5%; WL=29,0%. Biết khối
lượng riêng của đất là 2,70g/cm3.
1 - Hãy xác định tên và trạng thái của đất. (1 điểm)
2 - Lấy 200g và thể tích V = 100cm3 tiến hành đầm chặt cho độ ẩm tối ưu của đất là
32%. Hỏi lượng nước cần thiết thêm vào đất để khi đầm đất đạt được độ ẩm tối ưu
trên? (2 điểm)
3 - Khi làm chặt đất thuộc mẫu trên sao cho khối lượng thể tích khô của đất đạt
1,65t/m3. Hỏi khi đó hệ số rỗng của đất giảm đi một lượng là bao nhiêu? (2 điểm)
Bài giải:
1 - Xác định tên và trạng thái của đất:
- Chỉ số dẻo của đất: IP = WL - WP = 29,0 - 17,5 = 11,5  đất sét pha
- Độ sệt của đất: IS = (W - WP)/IP = (27-17,5)/11,5 = 1,21  đất ở trạng thái chảy
Tên và trạng thái đất: đất sét pha, trạng thái chảy.
2 - Xác định lượng nước cần thêm vào để có thể đầm chặt đất ở độ ẩm tối ưu 32%:
- Độ ẩm của đất: W 
0,275 

Ww
 100%  Ws  200  Ww
Ws

Ww
Ww

550,275*Ww=Ww55=1,275*WwWw=43,1g
Ws 200  Ww

Ws = 200 Ww=20043,1=156,9g
- Xác định khối lượng của nước khi độ ẩm đạt 32%:
0,32 

W'w W'w

W’w = 0,32*156,9=50,21g.
Ws 156,9

Vậy lượng nước cần thêm vào là: W = W’wWw=50,2143,1=7,11g.
3 - Xác định lượng giảm hệ số rỗng của đất khi khối lượng thể tích khô của đất là
1,65t/m3:
- Khối lượng thể tích khô của đất trước khi làm chặt:

d 

Ws 156,9

 1,56t/m 3
V
100

- Hệ số rỗng của đất trước khi được làm chặt:
e0 

Gs   
2,70  1
1 
 1  0,731
d
1,56

- Hệ số rỗng đất của đất khi làm chặt đất đạt khối lượng thể tích khô là 1,65t/m3:
e' 

Gs   
2,70  1
1 
 1  0,636
 'd
1,65

 Hệ số rỗng của đất giảm đi một lượng là: e = e0 - e’ = 0,731 0,636=0,095
Bài 2: (5 điểm) Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu tính dẻo của một mẫu đất cho WL =
41%, WP = 22%. Biết đất có độ bão hòa Sr = 0,98; hệ số rỗng tự nhiên e0 = 1,55; khối
lượng riêng Gs =2,70g/cm3.
1 - Hãy xác định tên và trạng thái thái của đất thuộc mẫu trên? (1,5 điểm)
2 - Tiến hành thí nghiệm nén 1 trục không nở hông ở trong phòng mẫu đất trên cho
kết quả ở bảng sau:
Kết quả
Hệ số rỗng

0,125
1,46

0,25
1,43

Áp lực nén (kG/cm2)
0,5
1,37

1
1,26

2
1,11

a - Vẽ biểu đồ thể hiện kết quả nén trong phòng đối với mẫu đất trên? (1,5 điểm)
b - Xác định hệ số nén lún a1-2 và mô đun tổng biến dạng của đất thuộc mẫu trên? Cho
biết ý nghĩa của hệ số nén lún a1-2.(2 điểm)
Bài giải:
1- Xác định tên và trạng thái của đất:
S  e0

r
- Độ ẩm của đất: W  G
S



0,98  1,5...
Bài 1: (5 điểm) Một mẫu đất trạng thái tự nhiên độ ẩm 27,5%. Kết quả thí
nghiệm xác định các chỉ tiêu tính dẻo của đất cho W
P
= 17,5%; W
L
=29,0%. Biết khối
lượng riêng của đất là 2,70g/cm
3
.
1 - Hãy xác định tên và trạng thái của đất. (1 điểm)
2 - Lấy 200g thể tích V = 100cm
3
tiến hành đầm chặt cho độ ẩm tối ưu của đất
32%. Hi lượng nước cần thiết thêm vào đất đ khi đầm đất đạt được độm tối ưu
trên? (2 điểm)
3 - Khi làm chặt đất thuộc mẫu trên sao cho khối lượng thể tích k của đất đạt
1,65t/m
3
. Hỏi khi đó hệ số rỗng của đất giảm đi một lượng là bao nhiêu? (2 điểm)
Bài giải:
1 - Xác định tên và trạng thái của đất:
- Chỉ số dẻo của đất: I
P
= W
L
- W
P
= 29,0 - 17,5 = 11,5 đất sét pha
- Độ sệt của đất: I
S
= (W - W
P
)/I
P
= (27-17,5)/11,5 = 1,21 đất ở trạng thái chảy
Tên và trạng thái đất: đất sét pha, trạng thái chảy.
2 - Xác định lượng nước cần thêm vào để có thể đầm chặt đất ở độ ẩm tối ưu 32%:
- Độ ẩm của đất:
W
W 100% W 200 W
W
w
s w
s
W W
0,275
W 200 W
w w
s w
550,275*Ww=Ww55=1,275*WwWw=43,1g
Ws = 200 Ww=20043,1=156,9g
- Xác định khối lượng của nước khi độ ẩm đạt 32%:
W' W'
0,32
W 156,9
w w
s
W’w = 0,32*156,9=50,21g.
Vậy lượng nước cần thêm vào là: W = W’wWw=50,2143,1=7,11g.
3 - Xác định lượng giảm hệ s rng của đất khi khối lượng thể tích khô của đất
1,65t/m
3
:
- Khối lượng thể tích khô của đất trước khi làm chặt:
3
W 156,9
1,56t/m
100
d
s
V
Bài tập địa chất công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập địa chất công trình - Người đăng: duynguyen1593
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tập địa chất công trình 9 10 551