Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập điện phân

Được đăng lên bởi Xoong Thủng Coi NhưHỏng
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 916 lần   |   Lượt tải: 1 lần
bµi tËp vÒ ®iÖn ph©n
C©u 1 :

A.
C.
C©u 2 :
A.
C©u 3 :
A.
C©u 4 :
A.
C.
C©u 5 :
A.
C©u 6 :
A.
C.
C©u 7 :
A.
C.
C©u 8 :
A.
C©u 9 :
A.
C©u 10 :
A.
C©u 11 :

A.
C©u 12 :
A.
C©u 13 :
A.
C©u 14 :
A.
C©u 15 :
A.
C©u 16 :
A.
C©u 17 :
A.
C©u 18 :
A.
C©u 19 :

Cho mét dßng ®iÖn cã cêng ®é kh«ng ®æi ®i qua 2 b×nh ®iÖn ph©n m¾c nèi tiÕp, b×nh 1 chøa 100ml dd CuSO4
0,01M, b×nh 2 chøa 100ml AgNO3 0,01M. BiÕt r»ng sau thêi gian ®iÖn ph©n 500s th× bªn b×nh 2 xuÊt hiÖn khÝ bªn
catot. Cêng ®é dßng ®iÖn, khèi lîng cña Cu b¸m trªn cat«t vµ thÓ tÝch khÝ (®ktc)xuÊt hiÖn bªn anot cña b×nh 1 lÇn
lît lµ :
0,193A; 0,032g Cu; 11,2ml O2
B. 0,386A; 0,064g Cu; 22,4ml O2
0,193A; 0,032g Cu; 22,4ml O2
D. 0,193A; 0,032g Cu; 5,6ml O2
§iÖn ph©n 400ml dung dÞch CuSO4 0,2M víi cêng ®é dßng ®iÖn I=10A trong thêi gian t, ta thÊy cã 224ml khÝ
(®ktc) tho¸t ra ë anot. Gi¶ thiÕt r»ng ®iÖn cùc tr¬ vµ hiÖu suÊt lµ 100%. Thêi gian ®iÖn ph©n lµ :
B. 3 phót 10 gi©y
C. 7 phót 20 gi©y
D. 5 phót 12 gi©y
6 phót 26 gi©y
Khi ®iÖn ph©n dd muèi, gi¸ trÞ pH ë gÇn 1 ®iÖn cùc t¨ng lªn. Dung dÞch muèi ®ã lµ :
B. CuSO4
C. AgNO3
D. K2SO4
KCl
§iÖn ph©n ( ®iÖn cùc tr¬, cã v¸ch ng¨n) mét dd cã chøa c¸c ion :Fe2+, Fe3+, Cu2+. Thø tù x¶y ra sù khö ë catot lÇn lît lµ :
Fe3+, Cu2+, Fe2+.
B. Cu2+,Fe3+, Fe2+.
3+
2+
2+
Fe , Fe , Cu .
D. Fe2+, Fe3+, Cu2+.
§iÖn ph©n 400ml dd AgNO3 0,2M vµ Cu(NO3)2 0,1M víi cêng ®é dßng ®iÖn I=10A, anot b»ng b¹ch kim. Sau thêi
gian t, ta ng¾t dßng ®iÖn, thÊy khèi lîng catot t¨ng thªm m gam trong ®ã cã 1,28g Cu.Thêi gian ®iÖn ph©n t lµ :
(hiÖu suÊt ®iÖn ph©n lµ 100% ).
B. 1158s
C. 772s
D. 193s
19,3s
Cho dd chøa c¸c ion : Na+, Al3+, Cu2+, Cl-, SO42-, NO3-. C¸c ion kh«ng bÞ ®iÖn ph©n khi ë tr¹ng th¸i dung dÞch lµ :
Na+, Al3+, SO42-, NO3-.
B. Na+, SO42-,Cl-, Al3+
+
3+
Na , Al , Cl , NO3 .
D. Al3+, Cu2+, Cl-, NO3-.
§iÖn ph©n 200ml dd CuSO4 0,1M vµ MgSO4 cho ®Õn khi b¾t ®Çu xuÊt hiÖn khÝ bªn catot th× ngõng ®iÖn ph©n. TÝnh
khèi lîng kim lo¹i b¸m trªn catot vµ thÓ tÝch khÝ thu ®îc bªn anot
1,28g; 1,12 lÝt
B. 0,64g ; 1,12 lÝt
0,64g; 2,24 lÝt
D. 1,28g ; 2,24 lÝt
§iÖn ph©n dd CuSO4 vµ NaCl víi sè mol nCuSO4 < 1/2 nNaCl, dung dÞch cã chøa vµi giät qu× tÝm. §iÖn ph©n víi ®iÖn
cùc tr¬. Mµu cña qu× tim sÏ biÕn ®æi nh thÕ nµo trong qu¸ tr×nh ®iÖn ph©n ?
B. tÝm sang ®á
C. Xanh sang ®á
D. tÝm sang xanh
®á sang xanh
§iÖn ph©n 2 b×nh ®iÖn ph©n m¾c nèi tiÕp. B×nh 1 chøa 100ml dd CuSO4 0,1M, b×nh 2 chøa 100ml dd NaCl 0,1M.
Ngõng ®iÖn ph©n khi dd thu ®îc trong b×nh 2 cã pH=13. Nång ®é ion Cu2+ cßn l¹i trong b×nh 1 ( t...
C©u 1 :
Cho mét dßng ®iÖn cã cêng ®é kh«ng ®æi ®i qua 2 b×nh ®iÖn ph©n m¾c nèi tiÕp, b×nh 1 chøa 100ml dd CuSO
4
0,01M, b×nh 2 chøa 100ml AgNO
3
0,01M. BiÕt r»ng sau thêi gian ®iÖn ph©n 500s th× bªn b×nh 2 xuÊt hiÖn khÝ bªn
catot. Cêng ®é dßng ®iÖn, khèi lîng cña Cu b¸m trªn cat«t vµ thÓ tÝch khÝ (®ktc)xuÊt hiÖn bªn anot cña b×nh 1 lÇn
lît lµ :
A.
0,193A; 0,032g Cu; 11,2ml O
2
B.
0,386A; 0,064g Cu; 22,4ml O
2
C.
0,193A; 0,032g Cu; 22,4ml O
2
D.
0,193A; 0,032g Cu; 5,6ml O
2
C©u 2 :
§iÖn ph©n 400ml dung dÞch CuSO
4
0,2M víi cêng ®é dßng ®iÖn I=10A trong thêi gian t, ta thÊy cã 224ml khÝ
(®ktc) tho¸t ra ë anot. Gi¶ thiÕt r»ng ®iÖn cùc tr¬ vµ hiÖu suÊt lµ 100%. Thêi gian ®iÖn ph©n lµ :
A.
6 phót 26 gi©y
B.
3 phót 10 gi©y
C.
7 phót 20 gi©y
D.
5 phót 12 gi©y
C©u 3 :
Khi ®iÖn ph©n dd muèi, gi¸ trÞ pH ë gÇn 1 ®iÖn cùc t¨ng lªn. Dung dÞch muèi ®ã lµ :
A.
KCl
B.
CuSO
4
C.
AgNO
3
D.
K
2
SO
4
C©u 4 :
§iÖn ph©n ( ®iÖn cùc tr¬, cã v¸ch ng¨n) mét dd cã chøa c¸c ion :Fe
2+
, Fe
3+
, Cu
2+
. Thø tù x¶y ra sù khö ë catot lÇn l-
ît lµ :
A.
Fe
3+
, Cu
2+
, Fe
2+
.
B.
Cu
2+
,Fe
3+
, Fe
2+
.
C.
Fe
3+
, Fe
2+
, Cu
2+
.
D.
Fe
2+
, Fe
3+
, Cu
2+
.
C©u 5 :
§iÖn ph©n 400ml dd AgNO
3
0,2M vµ Cu(NO
3
)
2
0,1M víi cêng ®é dßng ®iÖn I=10A, anot b»ng b¹ch kim. Sau thêi
gian t, ta ng¾t dßng ®iÖn, thÊy khèi lîng catot t¨ng thªm m gam trong ®ã cã 1,28g Cu.Thêi gian ®iÖn ph©n t lµ :
(hiÖu suÊt ®iÖn ph©n lµ 100% ).
A.
19,3s
B.
1158s
C.
772s
D.
193s
C©u 6 :
Cho dd chøa c¸c ion : Na
+
, Al
3+
, Cu
2+
, Cl
-
, SO
4
2-
, NO
3
-
. C¸c ion kh«ng bÞ ®iÖn ph©n khi ë tr¹ng th¸i dung dÞch lµ :
A.
Na
+
, Al
3+
, SO
4
2-
, NO
3
-
.
B.
Na
+
, SO
4
2-
,Cl
-
, Al
3+
C.
Na
+
, Al
3+
, Cl
-
, NO
3
-
.
D.
Al
3+
, Cu
2+
, Cl
-
, NO
3
-
.
C©u 7 :
§iÖn ph©n 200ml dd CuSO
4
0,1M vµ MgSO
4
cho ®Õn khi b¾t ®Çu xuÊt hiÖn khÝ bªn catot th× ngõng ®iÖn ph©n. TÝnh
khèi lîng kim lo¹i b¸m trªn catot vµ thÓ tÝch khÝ thu ®îc bªn anot
A.
1,28g; 1,12 lÝt
B.
0,64g ; 1,12 lÝt
C.
0,64g; 2,24 lÝt
D.
1,28g ; 2,24 lÝt
C©u 8 :
§iÖn ph©n dd CuSO
4
vµ NaCl víi sè mol n
CuSO4
< 1/2 n
NaCl
, dung dÞch cã chøa vµi giät qu× tÝm. §iÖn ph©n víi ®iÖn
cùc tr¬. Mµu cña qu× tim sÏ biÕn ®æi nh thÕ nµo trong qu¸ tr×nh ®iÖn ph©n ?
A.
®á sang xanh
B.
tÝm sang ®á
C.
Xanh sang ®á
D.
tÝm sang xanh
C©u 9 :
§iÖn ph©n 2 b×nh ®iÖn ph©n m¾c nèi tiÕp. B×nh 1 chøa 100ml dd CuSO
4
0,1M, b×nh 2 chøa 100ml dd NaCl 0,1M.
Ngõng ®iÖn ph©n khi dd thu ®îc trong b×nh 2 cã pH=13. Nång ®é ion Cu
2+
cßn l¹i trong b×nh 1 ( thÓ tÝch dd coi nh
kh«ng ®æi) lµ :
A.
0,04M
B.
0,1M
C.
0,08M
D.
0,05M
C©u 10 :
Thùc hiÖn ph¶n øng ®iÖn ph©n dd chøa mg hçn hîp CuSO
4
vµ NaCl víi cêng ®é dßng ®iÖn lµ 5A. §Õn thêi ®iÓm t,
t¹i 2 ®iÖn cùc níc b¾t ®Çu ®iÖn ph©n th× ng¾t dßng ®iÖn. Dung dÞch sau ®iÖn ph©n hoµ tan võa ®ñ 1,6g CuO vµ ë
anot cña b×nh ®iÖn ph©n cã 448ml khÝ bay ra (®ktc). Khèi lîng dd gi¶m do ph¶n øng ®iÖn ph©n lµ :
A.
3,59g
B.
3,15g
C.
1,295g
D.
2,95g
C©u 11 :
Thùc hiÖn ph¶n øng ®iÖn ph©n dd chøa mg hçn hîp CuSO
4
vµ NaCl víi cêng ®é dßng ®iÖn lµ 5A. §Õn thêi ®iÓm t,
t¹i 2 ®iÖn cùc níc b¾t ®Çu ®iÖn ph©n th× ng¾t dßng ®iÖn. Dung dÞch sau ®iÖn ph©n hoµ tan võa ®ñ 1,6g CuO vµ ë
anot cña b×nh ®iÖn ph©n cã 448ml khÝ bay ra (®ktc). NÕu thÓ tÝch dd kh«ng thay ®æi V= 500ml th× nång ®é mol cña
c¸c chÊt trong dd lµ :
A.
0,04M; 0,08M
B.
0,12M; 0,04M
C.
0,3M; 0,05M
D.
0,02M; 0,12M
C©u 12 :
§iÖn ph©n 100ml dd CuSO
4
0,2M víi cêng ®é dßng ®iÖn I= 9,65A. Khèi lîng Cu b¸m trªn catot khi thêi gian diÖn
ph©n t
1
= 200s vµ t
2
= 500s (hiÖu suÊt ®iÖn ph©n lµ 100%).
A.
0,32g; 0,64g
B.
0,32g; 1,28g
C.
0,64g; 1,28g
D.
0,64g; 1,32g
C©u 13 :
§iÖn ph©n 400ml dd AgNO
3
0,2M vµ Cu(NO
3
)
2
0,1M víi cêng ®é dßng ®iÖn I=10A, anot b»ng b¹ch kim. Sau thêi
gian t, ta ng¾t dßng ®iÖn, thÊy khèi lîng catot t¨ng thªm m gam trong ®ã cã 1,28g Cu. Gi¸ trÞ cña m lµ :
A.
11,2g
B.
1,28g
C.
9,92g
D.
2,28g
C©u 14 :
§iÖn ph©n (cã mµng ng¨n, ®iÖn cùc tr¬) mét dd chøa hh CuSO
4
vµ NaCl. Dung dÞch sau ®iÖn ph©n cã thÓ hoµ tan
bét Al
2
O
3
. Dung dÞch sau ®iÖn ph©n cã thÓ chøa :
A.
H
2
SO
4
hoÆc NaOH
B.
NaOH
C.
H
2
SO
4
D.
H
2
O
C©u 15 :
§iÖn ph©n 400ml dung dÞch CuSO
4
0,2M víi cêng ®é dßng ®iÖn I=10A trong thêi gian t, ta thÊy cã 224ml khÝ
(®ktc) tho¸t ra ë anot. Gi¶ thiÕt r»ng ®iÖn cùc tr¬ vµ hiÖu suÊt lµ 100%. Khèi lîng cña catot t¨ng lªn lµ :
A.
1,28g
B.
0,75g
C.
2,5g
D.
3,1g
C©u 16 :
§iÖn ph©n 100 ml dung dÞch chøa CuSO
4
0,2M vµ AgNO
3
0,1M , víi cêng ®é dßng ®iÖn I=1,93A. TÝnh thêi gian
®iÖn ph©n ®Ó ®îc mét khèi lîng kim lo¹i b¸m trªn catot lµ 1,72g.
A.
500s
B.
1000s
C.
750s
D.
250s
C©u 17 :
§iÖn ph©n dd NaOH víi cêng ®é dßng ®iÖn lµ 10A trong thêi gian 268 giê. Sau khi ®iÖn ph©n cßn l¹i 100g dung
dÞch NaOH cã nång ®é 24%. Nång ®é % cña dd NaOH tríc khi ®iÖn ph©n lµ :
A.
4,2%
B.
2,4%
C.
1,4%
D.
4,8%
C©u 18 :
§iÖn ph©n 400ml dung dÞch CuSO
4
0,2M víi cêng ®é dßng ®iÖn I=10A trong thêi gian t, ta thÊy cã 224ml khÝ
(®ktc) tho¸t ra ë anot. Gi¶ thiÕt r»ng ®iÖn cùc tr¬ vµ hiÖu suÊt lµ 100%. NÕu thÓ tÝch dd thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ th×
nång ®é cña ion H
+
trong dd sau ®iÖn ph©n lµ :
A.
0,1M
B.
0,3M
C.
0,4M
D.
0,02M
C©u 19 :
Cho c¸c dd sau: KCl, Na
2
SO
4
, KNO
3
, AgNO
3
, ZnSO
4
, NaCl, NaOH, CaCl
2
, H
2
SO
4
. Dung dÞch nµo khi ®iÖn ph©n
thùc chÊt lµ ®iÖn ph©n níc?
bµi tËp vÒ ®iÖn ph©n
1
Bài tập điện phân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập điện phân - Người đăng: Xoong Thủng Coi NhưHỏng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tập điện phân 9 10 497