Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập điện tử công suất

Được đăng lên bởi nguyenanh1995bn
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 603 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 2: CHỈNH LƯU DIOT
1. Cho sơ đồ chỉnh lưu cầu điốt 1 pha với các thông số:
U2 = 71V; E = 48V; R = 0,8; f = 50Hz; dòng tải id là liên tục.
Biểu thức giải tích: u d 

2 2U 2  2

1  cos 2t 
  3


Tính trị trung bình của dòng tải và xác định giá trị điện cảm L sao cho Ia = 0,1Id.
Bài giải :
Sơ đồ chỉnh lưu cầu điốt 1 pha 1/2 chu kỳ.
Ud 
Id 

2 2U 2





2 2 .71



 63,92(V )

U d  E 63,92  48

 20( A)
R
0,8

Từ biểu thức giải tích ta có:
4 2U 2
di
4 2U 2
cos 2t  L a ; AC1 
3
dt
3
AC1
AC1
ia  
cos 2tdt 
sin 2t
L
2L
AC1
Ia 
;
2 2L
AC1
42,615
L

 24(mH )
2 2I a 2 2 .2.3,14
ua 

2. Cho sơ đồ chỉnh lưu cầu điốt 1 pha với tải là R+E, các thông số:
u2  2U 2 sin t ; U2 = 220V; f = 50Hz; E= 120V.

a. Tính thời gian mở cho dòng chảy qua mỗi điốt trong một chu kỳ.
b. Xác định R sao cho dòng tải có trị trung bình Id = 40A.
Bài giải :
Trong mỗi nửa chu kỳ, đường cong ud cắt đường thẳng E tại hai điểm 1, 2 nên 1, 2
sẽ là nghiệm của phương trình:

2U 2 sin 1  E
120
 0,385
220 2
1  0,39(rad )
sin 1 

    21    2.0,39  2,34


2,34
 7,47(ms)
314

Tính R, từ công thức:
Id 

2 2U 2  cos 1  . sin 1 



R  
T 

R

2 2U 2  cos 1  . sin 1  2 2.220
0,239  0,144  2,32()



Id  
T 
40

3. Cho sơ đồ chỉnh lưu điốt 1 pha hai nửa chu kỳ với tải là thuần trở, các thông
số: U2 = 100V; f = 50Hz; R = 0,5. Tính trị trung bình của điện áp chỉnh lưu,
trị trung bình của dòng điện tải và dòng chảy qua điốt.
Bài giải :
Sơ đồ chỉnh lưu điốt 1 pha hai nửa chu kỳ:
2 2 .100
 89,17(V )

3,14
U
89,17
Id  d 
 178,34( A)
R
0,5
I
178,34
ID  d 
 89,17( A)
2
2

Ud 

2 2U 2



4. Cho sơ đồ chỉnh lưu điốt 3 pha tia với các thông số:
U2 = 100V; E= 50V; R = 0,8; f = 50Hz;
Biểu thức giải tích:
ud 

3 6U 2  cos 3t 
1 

2 
4 

Tính trị trung bình của điện áp tải, trị trung bình của dòng tải, dòng chảy qua
điốt và xác định giá trị điện cảm L sao cho Ia = 0,5Id.

Bài giải :
Chỉnh lưu điốt 3 pha tia
3 6U 2 3 6 .100

 116,5(V )
2
2.3,14
U  E 116,5  50
Id  d

 83,12( A)
R
0,8
I
83,12
ID  d 
 27,7( A)
3
3

Ud 

Từ biểu thức giải tích ta có:
3 6U 2
di
3 6U 2
cos 3t  L a ; At 3 
8
dt
8
A
A
ia   t 3 cos 3tdt  t 3 sin 3t
L
3L
At 3
Ia 
;
3 2L
At 3
28,66
L

 0,5(mH )
3 2I a 3 2 .314.0,5.83,12
ua 

5. Cho sơ đồ chỉnh lưu điốt 3 pha cầu với các thông số:
U2 = 220V; E= 220V; R = 6; f = 50Hz;
Biểu thức giải tích: ud 

3 6U 2 
2

1  cos 6t 
  35


Tính trị trung bình của...
Chương 2: CHỈNH LƯU DIOT
1. Cho sơ đồ chỉnh lưu cầu điốt 1 pha với các thông số:
U
2
= 71V; E = 48V; R = 0,8
; f = 50Hz; dòng tải i
d
là liên tục.
Biu thc giải tích:
t
U
u
d
2cos
3
2
1
22
2
Tính tr trung bình của dòng tải và xác định giá trị điện cm L sao cho I
a
= 0,1I
d
.
Bài giải :
Sơ đồ chỉnh lưu cầu điốt 1 pha 1/2 chu k.
)(20
8,0
4892,63
)(92,63
71.2222
2
A
R
EU
I
V
U
U
d
d
d
T biu thc giải tích ta có:
)(24
14,3.2.22
615,42
22
;
22
2sin
2
2cos
3
24
;2cos
3
24
1
1
11
2
1
2
mH
I
A
L
L
A
I
t
L
A
tdt
L
A
i
U
A
dt
di
Lt
U
u
a
C
C
a
CC
a
C
a
a
2. Cho sơ đồ chỉnh lưu cầu điốt 1 pha vi tải là R+E, các thông số:
tUu
sin2
22
; U
2
= 220V; f = 50Hz; E= 120V.
a. Tính thi gian m cho dòng chảy qua mỗi điốt trong mt chu k.
b. Xác định R sao cho dòng tải có trị trung bình I
d
= 40A.
Bài giải :
Trong mi na chu kỳ, đường cong u
d
cắt đường thng E tại hai điểm
1
,
2
nên
1
,
2
s là nghiệm của phương trình:
Bài tập điện tử công suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập điện tử công suất - Người đăng: nguyenanh1995bn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Bài tập điện tử công suất 9 10 465