Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Điện tử công suất

Được đăng lên bởi phidoigabaynb
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 750 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bài tập Điện tử công suất

CHƢƠNG 1
CÁC KHÁI NIỆM VÀ CÁC LINH KIỆN
ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT CƠ BẢN
1.1. Giải thích giá trị trung bình và giá trị hiệu dụng của một đại lƣợng điện? Tính điện áp
trung bình và điện áp hiệu dụng của tải có dạng sóng sau:
vi(t) [V]
50
t [ms]
0

20

30

50

60

80

Hình 1.1
vi(t) [V]
50
0
-30

20

30

50

60

80 t [ms]

Hình 1.2
vi(t) [V]
50
x = wt [rad]
-p

0

p

2p

3p

5p

Hình 1.3

Trang 1

Bài tập Điện tử công suất
vi(t) [V]
40

0

t [ms]
20 30

50 60

80

Hình 1.4
vi(t) [V]
100

x = wt [rad]
p

0

2p

3p

Hình 1.5
vi(t) [V]
100

x = wt [rad]
2p

p

0

3p

4p

-100

Hình 1.6
vi(t) [V]
100

0

p

2p

x = wt [rad]
3p

Hình 1.7

Trang 2

Bài tập Điện tử công suất
vi(t) [V]
100 2

100

x = wt [rad]
0

2p

p

3p

Hình 1.8
vi(t) [V]
100

x = wt [rad]
0

p/2

p

3p/2 2p

5p/2 3p

Hình 1.9

2U/ 3
U/ 3
0

-U/ 3
- 2U/ 3

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

U
T/ 2
2T/ 3
T/ 6

5T/ 6

T

t

T/ 3

Hình 1.10
Điện áp trên tải cảm (R + L) có dạng sóng nhƣ hình 1.7, do điện cảm của tải rất lớn (cảm
kháng của tải rất lớn so với điện trở của tải – XL >> R) nên dòng điện của tải xem nhƣ
đƣợc nắn thẳng và có giá trị 10 [A]. Hãy tính công suất trung bình trên tải?
Điện áp trên tải cảm (R + L) có dạng sóng nhƣ hình 1.9, do điện cảm của tải rất lớn (cảm
kháng của tải rất lớn so với điện trở của tải – XL >> R) nên dòng điện của tải xem nhƣ
đƣợc nắn thẳng và có giá trị 10 [A]. Hãy tính công suất trung bình trên tải?
Điện áp đặt trên tải điện trở 10 có hàm biểu diễn u = 220sin(100pt) [V]. Hãy xác định:
a. Hàm công suất tức thời của tải
b. Công suất tức thời lớn nhất
c. Công suất trung bình của tải
Điện áp và dòng điện trên tải là những hàm tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ T =
100ms nhƣ sau:

0  t  50ms
 0;
0  t  60ms
10V;
i(t) = 
u(t) = 
;
4A; 50ms  t  100  ms
 0V; 60ms  t  100ms
Trang 3

Bài tập Điện tử công suất

Xác định điện áp hiệu dụng và dòng điện hiệu dụng, công suất tức thời, công suất trung
bình và năng lƣợng tiêu thụ của tải trong mỗi chu kỳ.
1.6. Xác định công suất trung bình trên tải. Cho biết điện áp tải không đổi u(t) = U= 24VDC và
dòng điện qua tải tuần hoàn có hàm biểu diễn trong mỗi chu kỳ T = 100ms nhƣ sau:

0  t  50ms
 0;
i=
4A; 50ms  t  100  ms
1.7. Dòng điện qua phần tử hai cực có dạng i = 20sin(100pt) [A]. Hãy xác định công suất tiêu
thụ trung bình trên phần tử trên nếu phần tử hai cực là:
a. Điện trở 5;
b. Cuộn dây có cảm kháng 10mH;
c. Sức điện động E = 6V.
1.8. Dòng điện i = 2 + 20sin100pt [A] đi qua mạch RLE mắc n...
Bài tập Điện tử công suất
Trang 1
CÁC KHÁI NIỆM VÀ CÁC LINH KIỆN
ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT CƠ BẢN
1.1. Giải thích giá trị trung bình giá trị hiệu dụng của một đại lƣợng điện? Tính điện áp
trung bình và điện áp hiệu dụng của tải có dạng sóng sau:
t [ms]
50
v
i
(t) [V]
20 50
60
0
30
80
Hình 1.1
t [ms]
50
20 50 600 30
80
-30
v
i
(t) [V]
Hình 1.2
x = wt [rad]
50
p 3p 5p
-p
0
2p
v
i
(t) [V]
Hình 1.3
CHƢƠNG 1
Bài tập Điện tử công suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Điện tử công suất - Người đăng: phidoigabaynb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Bài tập Điện tử công suất 9 10 432