Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập điều khiển áp lực mỏ

Được đăng lên bởi Bui Cong Chuc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1625 lần   |   Lượt tải: 25 lần
Trường đại học Mỏ-Địa chất
Bộ môn Khai thác Hầm lò
***

Bài tập 1
Môn học: Điều khiển áp lực mỏ

Sinh viên: ……
Lớp: ……
Mã số sinh viên:
Học kỳ …– Năm học 20…-20…

Bài Tập Điều Khiển Áp Lực Mỏ

Đề bài:
Tính áp lực lò chợ theo giả thuyết dầm công sơn, biết các thông số sau đây:
Đề số
6

m, m
2,1

α, độ
21

h1, m
9

h2, m
8,5

γ1 t/m3
2,64

γ2 t/m3
2,7

b, m
2,2

lph, m
1

Các thông số sau đây dùng chung cho mọi đề:
= 320.103 KG/cm2
= 110. 103 KG/cm2
= 500.103 KG/cm2
= 200. 103 KG/cm2
σn = 220 KG/cm2

Bài Tập Điều Khiển Áp Lực Mỏ

Bài Tập Điều Khiển Áp Lực Mỏ

I, Áp lực ở luồng gần gương:
Pg = γ1h1cosα (T/m2)
Trong đó:
α - góc dốc của vỉa, độ
h1 - chiều dày của vách trực tiếp, m
γ1 - thể trọng trung bình của các lớp đá vách trực tiếp, T/m3
Vậy Pg = 2,64.9.cos21°
= 22,18 T/m3

II, Áp lực trên tuyến phá hỏa:
1, Chiều dài công sơn lớn nhất.
a, Của vách trực tiếp:
l1 = b + lph , cm
Trong đó:
b - chiều rộng của lò chợ, cm
lph - bước phá hỏa của vách trực tiếp, cm
Vậy l1 = 100 + 220 = 320 cm.
b, Của vách cơ bản
l2 = √

, cm

Trong đó:
h2 = Chiều dày của vách cơ bản, cm
σu = sức chịu uốn tạm thời của vách cơ bàn, kG/cm2
Bài Tập Điều Khiển Áp Lực Mỏ

γ2 = thể trọng trung bình của các lớp đá vách cơ bản, kg/cm3
Vậy l2 = √

= 4804,83 cm

2, Môdul đàn hồi rút gọn khi uốn.
a, Của vách trực tiếp:

, kG/cm2

=
(√

√

)

Trong đó:
- môdul đàn hồi khi nén của vách trực tiếp kG/cm2
- môdul đàn hồi khi kéo của vách trực tiếp kG/cm2
Vậy

=

√

√

= 174856,17 kG/cm2
b, Của vách cơ bản:
, kG/cm2

=
(√

√

)

Trong đó:
- môdul đàn hồi khi nén của vách cơ bản kG/cm2
- môdul đàn hồi khi kéo của vách cơ bản kG/cm2
Vậy

=

√

√

= 300197,64 kG/cm2
Bài Tập Điều Khiển Áp Lực Mỏ

3, Mômen quán tính với trục trung hòa
Của vách trực tiếp:
√

=

(

+

) , cm4

√

√

(

+

=

√

√

)

√

= 73145461,92 cm4
Của vách cơ bản:
√

=

(

+

) , cm4

√

+

=

√

(

√

√

)

√

= 58959847,07 cm4
4, Trị số độ võng của các tấm dầm của vách trực tiếp và vách cơ bản:
Của vách trực tiếp:
f1 =

=

, cm
= 2,43.

cm

Của vách cơ bản:

Bài Tập Điều Khiển Áp Lực Mỏ

(

f2 =

), cm 2

=
(

)

= 0,07 cm
5, Áp lực lên vì chống phá hỏa:
Do f1

f2 nên vì chống chịu áp lực do cả vách cơ bản và vách trực tiếp gây ra.

Áp lực do vách trực tiếp gây ra:
(

R’ =

)

cos , T/m
(

=

)

cos21 = 48,04 T/m

Áp lực do vách cơ bản gây ra:
R” =

(

)cos

, T/m

Trong đó:
T - áp lực tạo bởi quá trình uốn của vách cơ bản:
T=

kG/cm

=
= 2977,24 kG/cm = 297,72 T/m
Bài Tập Điều Khiển Áp Lực Mỏ

Vậy

=

(

)cos21

Tổng áp lực...
Bài Tập Điều Khin Áp Lc M
Trường đại hc M-Địa cht
B môn Khai thác Hm lò
***
Bài tp 1
Môn học: Điều khin áp lc m
Sinh viên: ……
Lp: ……
Mã s sinh viên:
Hc k …– Năm học 20…-20…
Bài tập điều khiển áp lực mỏ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập điều khiển áp lực mỏ - Người đăng: Bui Cong Chuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài tập điều khiển áp lực mỏ 9 10 664