Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập điều khiển tự động có đáp số

Được đăng lên bởi ducquytrinh
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 542 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phép biến đổi Laplace:

1. Tìm hàm thời gian y(t) khi biết hàm Laplace Y(s):
4
9
18s  126
a) Y(s)  2
ĐS: y(t)  1  e 9t  e 14t
5
5
s(s  23s  126)
b)

Y(s) 

s  20
s(2s  16s  30)

ĐS: y(t) 

c)

Y(s) 

50s  725
s(s  54s  725)

ĐS: y(t)  1 

d)
e)
f)

2

2

3s  25
3s  21s 2  30s
3s  5
Y(s) 
s(s  2)(s2  7s  12)
Y(s) 

3

5s  24
s(s  5)(2s 2  10s  12)

Y(s) 

2 17 3t 3 5t
 e  e
3 12
4
21 25 t 25 29 t
e
 e
4
4

5 19 2t 2 5t
 e  e
6 18
9
5 1 2t 4 3t 7 4t
 e  e  e
ĐS: y(t) 
24 4
3
8

ĐS: y(t) 

ĐS: y(t) 

2 1 5t 7 2t 3 3t
 e  e  e
5 60
6
4

2. Tìm hàm thời gian y(t) khi biết hàm Laplace Y(s):
8 5
31
13
3s  40
a) Y(s) 
ĐS: y(t)   e 5t  te 3t  e 3t
2
9 4
6
36
s(s  5)(s  3)
b)

Y(s) 

s3
s(s  6)(s  2)2

ĐS:

y(t) 

1 1 6t 1 2t 5 2t
 e  te  e
8 32
8
32
1 5 2t
 e  te 3t  2e 3t
2 2

c) Y(s) 

2s  9
s(s  2)(s 2  6s  9)

ĐS:

y(t) 

d) Y(s) 

3s  10
s(2s  10)(s  1) 2

ĐS:

y(t)  1 

e) Y(s) 

5s  16
s(s  2)(2s 2  16s  32)

ĐS:

y(t) 

1 3 2t 1 4t 1 4t
 e  te  e
4 8
4
8

f) Y(s) 

3s  50
s(3s  15)(s2  10s  25)

ĐS:

y(t) 

2 7 2 5t 2 5t 2 5t
 t e  te  e
15 6
3
15

1 5t 7  t 33  t
e  te  e
32
8
32

3. Tìm hàm thời gian y(t) khi biết hàm Laplace Y(s):
s5
 
a) Y(s)  2
ĐS: y(t)  1  2e2t sin  t  
s(s  4s  5)
 4
b)

Y(s) 

c) Y(s) 

4(s  13)
s(s 2  8s  52)

ĐS: y(t)  1  e 4t cos 6t

15s  225
s(s  18s  225)
2

1
5 12t
e
sin(12t   )
ĐS: y(t)  1- e 9t cos12t  e 9t sin12t  1 
2
2
112

Với   arccos(1/ 5)  arcsin(2 / 5)
d) Y(s) 

8s  60
s(s  4s  20)
2

ĐS: y(t)  3  3e 2t cos 4t 

37 2t
1 2t
e sin(4t  )
e sin 4t  3 
2
2

Với   arccos(1/ 37)  arcsin(6 / 37)

e)

Y(s) 
ĐS:

f)

Y(s) 
ĐS:

8s  26
s(s  1)(s 2  6s  13)
y(t)  2 

9  t 1 3t
3
e  e cos 2t  e 3t sin 2t
4
4
4

9s  58
s(2s  6)(s 2  10s  29)
y(t) 

1 31 3t 5 5t
3

e  e cos 2t  e 5t sin 2t
3 48
16
16

Đại số sơ đồ khối, Graph tín hiệu:

Bài 1. Tìm hàm truyền tương đương của hệ thống có sơ đồ như hình vẽ :
H2
G4
R

Y

G1

G2

G3

H1

Đáp số:

G td 

G1G 2G 3  G1G 4
1  G1G 2G 3  G1G 4  G 2H1  G 2G 3H 2  G 4H 2

Bài 2. Tìm hàm truyền tương đương của hệ thống có sơ đồ như hình vẽ :
H2
G4
R

Y

G1

G2

G3

H1
Đáp số:

G td 

G1G 2G 3  G1G 4
1  G1G 2G3  G1G 4  G1G 2 H1  G 2G 3H 2  G 4H 2

113

Bài 3. Tìm hàm truyền tương đương của hệ thống có sơ đồ như hình vẽ :
H1
R

G1

G td 

Đáp số:

Y

G4

G3

G2

G1G 2G 3G 4
1 ...
112
Phép biến đổi Laplace:
1. Tìm hàm thời gian y(t) khi biết hàm Laplace Y(s):
a)
2
18s 126
Y(s)
s(s 23s 126)

ĐS:
9t 14t
49
y(t) 1 e e
55

b)
2
s 20
Y(s)
s(2s 16s 30)

ĐS:
3t 5t
2 17 3
y(t) e e
3 12 4

c)
2
50s 725
Y(s)
s(s 54s 725)

ĐS:
25 29tt
21 25
y(t) 1 e e
44

d)
32
3s 25
Y(s)
3s 21s 30s

ĐS:
2t 5t
5 19 2
y(t) e e
6 18 9

e)
2
3s 5
Y(s)
s(s 2)(s 7s 12)
ĐS:
f)
2
5s 24
Y(s)
s(s 5)(2s 10s 12)
ĐS:
5t 2t 3t
2 1 7 3
y(t) e e e
5 60 6 4
2. Tìm hàm thời gian y(t) khi biết hàm Laplace Y(s):
a)
2
3s 40
Y(s)
s(s 5)(s 3)

ĐS:
5t 3t 3t
8 5 31 13
y(t) e te e
9 4 6 36
b)
2
s3
Y(s)
s(s 6)(s 2)

ĐS:
6t 2t 2t
1 1 1 5
y(t) e te e
8 32 8 32
c)
2
2s 9
Y(s)
s(s 2)(s 6s 9)
ĐS:
2t 3t 3t
15
y(t) e te 2e
22
d)
2
3s 10
Y(s)
s(2s 10)(s 1)

ĐS:
5t t t
1 7 33
y(t) 1 e te e
32 8 32
e)
2
5s 16
Y(s)
s(s 2)(2s 16s 32)
ĐS:
2t 4t 4t
1 3 1 1
y(t) e te e
4 8 4 8
f)
2
3s 50
Y(s)
s(3s 15)(s 10s 25)
ĐS:
2 5t 5t 5t
2 7 2 2
y(t) t e te e
15 6 3 15
3. Tìm hàm thời gian y(t) khi biết hàm Laplace Y(s):
a)
2
s5
Y(s)
s(s 4s 5)

ĐS:
2t
y(t) 1 2e sin t
4



b)
2
4(s 13)
Y(s)
s(s 8s 52)

ĐS:
4t
y(t) 1 e cos6t

c)
2
15s 225
Y(s)
s(s 18s 225)

ĐS:
9t 9t
1
y(t) 1 e cos12t e sin12t
2

-
12t
5
1 e sin(12t )
2
Bài tập điều khiển tự động có đáp số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập điều khiển tự động có đáp số - Người đăng: ducquytrinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bài tập điều khiển tự động có đáp số 9 10 527