Ktl-icon-tai-lieu

bài tập điều khiển tự động

Được đăng lên bởi Viet Aids
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 397 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP ĐIỀU KIỆN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG
1) Hãy xác định hàm trọng lượng g(t) và hàm quá độ h(t) của các hệ thống tuyến tính có
hàm truyền đạt như sau:
1
1 + 2s
a) G ( s) =
b) G ( s ) =
0, 2(1 + s)(1 + 3s )
(1 + 3s )(1 + 5s)
s +1
2s 2 − 2s + 3
c) G ( s ) = 2
d ) G(s) =
s (2 s 2 − 4 s + 1)
2s + 3s + 4

3s 3 + 3s 2 − 4s + 8
e) G ( s ) = 2
( s + 4)( s 2 + 2s + 2)

f ) G ( s) =

1
s(1 + 2s )3

2) Hãy vẽ đường đặc tính tần số biên – pha, đặc tính tần số logarith (biểu đồ bode) của
các hệ thống có hàm truyền đạt như sau:
1
1
a) G ( s) =
b) G ( s ) =
(1 + sT1 )(1 + sT2 )
1 + sT
c) G ( s) =

⎛
⎞
1
d ) G( s) = k ⎜1 +
+ sTD ⎟
⎝ sT1
⎠

k
s (1 + sT1 )(1 + sT2 )

3) Vẽ biểu đồ bode tiệm cận của hệ thống sau:
100(0, 05s + 1)
G(s) =
;0 < ξ < 1
s (0, 02s + 1)(0, 01s + 1) 2 (0, 04 s 2 + 0, 4ξ s + 1)
4) Xác định hàm truyền vòng kín cho sơ đồ khối hình B2.11.
R(s)

+
-

-

K1(s+20)
s

1
s

1
s

C(s)

K2
K3(s+K4)
s + K5
Hình B2.11: Sơ đồ khối của hệ thống vận chuyển băng tải.
5) Hãy xác định giá trị tới hạn của K để hệ thống luôn ổn định:
a) s4 + 20s3 + 15s2 + 2s + K
b) s4 + 20s3 + 2s2 + (K+1)s
c) s3 + (K+1)s2 + Ks + 50
d) s3 + Ks2 + 5s + 10
6) Cho hệ thống như hình vẽ B3.5 có K1 = 25; Ta = 0,01; K2 = 1. Hãy tìm giá trị của T để
hệ thống ổn định.

K2

1 − Ts
1 + Ts

K2

K1
s (1 + Ta2 s 2 )

Hình B3.5:

7) Cho hệ thống điều khiển động cơ như hình B3.2 có K1 = 57,3; K2= 103; K3 = 50; K4 =
10-3; T1 = 0,005 sec; T2 = 0,05 sec.
b. Xét ổn định của hệ thống khi không có máy phát tốc KFT = 0.
c. Xác định KFT để hệ thống ổn định.

R(s)

K3
s(1 + T2 s )

K2
1 + T1s

K1

K4

KFTs

Hình B3.9:

8) Cho hệ thống điều khiển như hình vẽ:

-

-

70
0,1s + 1

1
s

Kh

Hình B4.1:

a) Tìm thời gian xác lập và độ vọt lố khi không có khâu Kh.
b) Muốn độ vọt lố ≤ 20% thì Kh phải bằng bao nhiêu? Tính thời gian quá độ.
9) Hãy tìm sai số xác lập đồi với hàm bậc thang và hàm dốc của các hệ thống điều khiển
hồi tiếp đơn vị có hàm truyền hở hướng tới như sau:
1000
a) Go ( s ) =
(1 + 0,15s)(1 + 10s )
1000
b) Go ( s ) =
s ( s + 10)( s + 100)

C(s)

c) Go ( s) =

K (1 + 2s )(1 + 4 s)
s 2 ( s 2 + s + 1)

10. Vẽ QĐNS của các hệ thống có các phương trình đặc trưng như sau:
a) s 3 + 3s 2 + ( K + 2) s + 5K = 0
b) s 3 + s 2 + ( K + 2) s + 3K = 0
c) s 4 + 8s 3 + 16s 2 + K ( s 2 + 4s + 5) s = 0

11) Cho hệ thống rời rạc có sơ đồ khối như sau:
R(s) + T

C(s)

G (s )

ZOH

H(s)

Cho T= 1 sec, H(s) = 1, G ZOH ( s) =

1 − e Ts
s

Hãy tìm hàm truyền đạt của hệ khi:
a.) G ( s) =

1
s−a

b.) G ( s ) =

1
(s − a) 2
...
BÀI TP ĐIU KIN LÝ THUYT ĐIU KHIN T ĐỘNG
1) Hãy xác định hàm trng lượng g(t) và hàm quá độ h(t) ca các h thng tuyến tính có
hàm truyn đạt như sau:
1
)()
0, 2(1 )(1 3 )
aGs
ss
=
++
12
)()
(1 3 )(1 5 )
s
bGs
ss
+
=
++
2
1
)()
23
s
cGs
ss
+
=
++
4
2
2
223
)()
(2 4 1)
ss
dGs
ss s
+
=
−+
32
22
3348
)()
(4)(22
sss
eGs
sss
+−+
=
+++
)
3
1
)()
(1 2 )
fGs
ss
=
+
2)
Hãy v đường đặc tính tn s biên – pha, đặc tính tn s logarith (biu đồ bode) ca
các h thng có hàm truyn đạt như sau:
1
)()
1
aGs
sT
=
+
12
1
)()
(1 )(1 )
bGs
sT sT
=
++
12
)()
(1 )(1 )
k
cGs
ssT sT
=
++
1
1
)() 1
D
dGsk sT
sT
⎛⎞
=++
⎜⎟
⎝⎠
3)
V biu đồ bode tim cn ca h thng sau:
22
100(0,05 1)
() ;0 1
(0,02 1)(0,01 1) (0,04 0,4 1)
s
Gs
ss s s s
ξ
ξ
+
=<
++ ++
<
4) Xác định hàm truyn vòng kín cho sơ đồ khi hình B2.11.
K
1
(s+20)
s
1
s
1
s
K
2
K
3
(s+K
4
)
s + K
5
C(s)
R(s)
+
- -
Hình B2.11: Sơ đồ khi ca h thng vn chuyn băng ti.
5) Hãy xác định giá tr ti hn ca K để h thng luôn n định:
a)
s
4
+ 20s
3
+ 15s
2
+ 2s + K
b)
s
4
+ 20s
3
+ 2s
2
+ (K+1)s
c)
s
3
+ (K+1)s
2
+ Ks + 50
d)
s
3
+ Ks
2
+ 5s + 10
6) Cho h thng như hình v B3.5 có K
1
= 25; T
a
= 0,01; K
2
= 1. Hãy tìm giá tr ca T để
h thng n định.
bài tập điều khiển tự động - Trang 2
bài tập điều khiển tự động - Người đăng: Viet Aids
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
bài tập điều khiển tự động 9 10 202